Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 24. oktober 2016
Mødested: HEART, Birk

Dagsordenpunkter

128. Ændring af idrættens aktivitetstilskudsordning

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-9-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ændring af idrættens aktivitetstilskudsordning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Idrætsråd fremlægger oplæg til ny aktivitetstilskudsmodel til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Jf. vedlagte beskrivelse af baggrund og proces har Idrætsrådet siden sommeren 2015 analyseret og drøftet en revision af den eksisterende aktivitetstilskudsordning. Dette bl.a. med henblik på at skabe mere forenkling, gennemsigtighed og lette tilskudsadministrationen. Ordningen blev sidst revideret i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 som led i en harmonisering af tilskudsordninger i hhv. Åskov, Trehøje, Aulum-Haderup og Herning.

 

Der er foretaget følgende hovedændringer fra gammel til ny ordning:

 

 Parametre under gammel ordning

 Ny ordning

Meldlems- og kontingent-tilskud til unge under 18 år

 

Tilskud pr. medlem til unge under 25 år, dog udgør tilskuddet til unge mellem 18 og 24 år kun 1/3 i forhold til unge under 18 år.

Der er samtidig indført en incitament struktur for foreninger i vækst, som udløser ekstra 100,- kr. pr. medlem.

 Kørsel

Kørsel gives kun til ejet og lejet bus.

 Start- og turneringsgebyr samt dommerhonorar

Uændret men reduktion i tilskudsprocent

 

Øvrige parametre vedr. grundtilskud, idrætsmateriel og kurser er stort set uændrede. Ansøgningsterminer er ligeledes uændrede.

 

For at give foreningerne tid til at tilpasse sig de nye tilskudsstrukturer er der indført en overgangsordning, hvor foreningerne max kan tabe 40,- kr. pr. medlem i 2017 og max. 60,- kr. pr. medlem i 2018.

 

Oplæg til tilskudsmodel er forelagt Idrætsrådets repræsentantskab på møde i april 2016. Der har ikke været væsentlige bemærkninger hertil.

 

Idrætsrådet modtager et årligt tilskudsbeløb på 4,2 mio. kr., som idrætsrådet fordeler til sine 167 medlemsforeninger i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning.

 

Oplæg til ny tilskudsordning er vedlagt som bilag.

 

Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens § 15 ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år jf. lovens §§ 1 og 14. Der ligger ikke i bestemmelsen, hvad ordet "aktiviteter" egentlig dækker, og der fastsættes ikke en takst for tilskuddene. Der kan således fastlægges forskellige takster for denne støtte alt efter aktiviteternes indhold og funktion. Følgende vil eksempelvis falde ind under aktivitetstilskud efter loven: Medlems-/ deltagertilskud, grundtilskud, administrationstilskud, tilskud til uddannelse, tilskud til materiel, transporttilskud mm. Der ydes samme tilskudsvilkår for aktiviteter med samme indhold ud fra almindelig lighedsgrundsæt. De forskellige fællesudvalg (Idrætten, BUS, kirkelige, politiske og de blandede foreninger) fastlægger hver deres tilskudsmodel ud fra bevilget rammetilskud. Tilskudsordning fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslag til ny aktivitetstilskudsordning godkendes som beskrevet
at ordningen indfases i henhold til anførte overgangsordning i 2017 og 2018. Ordningen slår fuldt igennem fra 2019 og frem.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

  • Nye tilskudsvilkår
  • Ny tilskudsordning