Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 24. oktober 2016
Mødested: HEART, Birk

Dagsordenpunkter

125. Ansøgning om tilskud til kabelbane til vandski og wakeboard

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-2-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tilskud til kabelbane til vandski og wakeboard

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Vandski og Wakeboard Klub v/ Lars Bloksgaard søger om tilskud til etablering af kabelbane nr. 2.

 

Jf. Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 4. maj 2015, pkt. nr. 56 blev der bevilget et tilskud på 125.000 kr. til indkøb af kabelbane under forudsætning af de fornødne tilladelser til opsætning af banen. Tilskuddet blev ligeledes bevilget under forudsætning af, at banen ikke flyttes permanent ud af Herning Kommune.

 

Banen blev indviet i sommeren 2016 og har været så stor en succes, at klubben søger om tilskud til etablering af endnu en bane.

Sagsfremstilling

Herning vandski og wakeboard søger om tilladelse og tilskud til etablering af endnu en kabelbane i forbindelse med klubbens idrætsanlæg ved Knudmosesøen. Efter etablering af bane nr. 1 er klubben gået fra at være 26 til 130 medlemmer, hvilket er en kapacietetsmæssig udfordring.

 

Herning vandski og wakeboard klub er etableret i 2005 og tegner pt. 150 aktive medlemmer, heraf 75 under 25 år. Klubben holder til ved Knudmosesøen i Herning og modtager et årligt lokaletilskud på ca. 7.000 kr. (2014) til drift af klublokaler og omklædningsfaciliteter ved søen. Klubben har været vært ved DM i hhv. 2007 og 2012.

 

Klubben har i de senere år oplevet en tiltagende interesse for wakeboard, hvor udviklingen går i retning af, at der i stigende grad løbes på wakeboard efter kabel.

Der udlægges forskellig hop og ramper langs kabelbanen. Banen er billig i drift og kræver ingen benzin til båd.

 

Herning vanski og wakeboardklub ønsker kontinuerligt at skabe nye og tidssvarende rammer og muligheder for udvikling af sporten, hvor endnu en kabelbane vil imødekomme et stort behov og ønske om at tilgodese flere brugere, herunder aktiviteter for aktiviteter for børn og unge og ad denne vej at hverve flere ungdomsmedlemmer.

 

Klubben oplyser, at der pt. findes fire kabelbaner i Danmark i henholdsvis København, Aalborg, Thisted og Hvide Sande.

Kabel wakeboard er i særlig fremgang. Jf. tal fra Dansk Vandski og Wakeboard Forbund er medlemstallet inden for wakeboard fordoblet fra 2013 til 2014 som følge af nye kabelbaner.

 

Der findes forskellige kabelsystemer, hvor det billigste er et mobil kabelsystem, som også vil kunne anvendes andre steder i forbindelse med arrangementer og events.

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter til kabelbanen anslået 300.000 kr. incl. levering og opsætning. Hertil kommer diverese etableringsomkostninger til bane og udstyr på ca. 175.000 kr. Samlede udgifter i alt ca. 475.000 kr. incl. moms.

 

Finansieringsplan:

Egenfinansiering

200.000 kr.

Sponsorater/ øvrige tilskud

125.000 kr.

Herning Kommune

150.000 kr.

I alt  

475.000 kr.

 

Budgettet er baseret på, at klubbens medlemmer står for størstedelen af etableringsarbejdet. Der søges Herning Kommune om tilskud på 150.000 kr. til finansiering af kabelbane nr. 2.

 

Herning Vandski og Wakeboard Klubs formueforhold jf. seneste regnskab (2015):

  • Årets resultat 129.959 kr.
  • Egenkapital 231.340 kr., heraf 171.258 kr. i likvid kapital.

 

Forvaltningen oplyser, at Knudmosesøen er omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven, som betyder, at der ikke uden forudgående dispensation må ske ændringer.

Der skal således ansøges om de fornødne tilladelser via Natur og Grønne Områder. Såfremt de fornødne tilladelser opnås udarbejdes en udvidet brugeraftale med klubben.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 100.000 kr. til delvis finansiering af ny kabelbane

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud

 

 

 

 

 

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

  • Seneste regnskab