Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. oktober 2018
Mødested: Herning Atletikstadion, via Nørholmvej,

Dagsordenpunkter

144. Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.14-G01-1-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jonna K. Vestergaard

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 31. august 2018 og det forventede regnskab for 2018.

Sammenfattende viser opfølgningen

 • at der vedr. driften på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 3,698 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget inkl. tillægsbevillinger, men et mindreforbrug på 11,076 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, når man indregner genbevillinger/overførsler fra 2017 på 14,774 mio. kr.
 • at der vedr. anlæg forventes et mindreforbrug på 36,316 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. genbevillinger/overførsler fra 2017 på 38,872 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2018 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifte

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på -3,698 mio. kr. (merforbrug) som kan henføres til flg. forhold:

 • -3,700 mio. kr. vedr. VM i Ishockey, som vil blive finansieret ved overførsel af bevilling fra 2017,
 • -0,700 mio. kr. vedr. driften af de udendørs idrætsanlæg - primært på grund af en markant stigning i dækningsafgiften (ejendomsskatter) af de kommunalt ejede boldbaner m.v.
 • +1,200 mio. kr. vedr. midler som hensættes til fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.
 • +0,515 mio. kr. vedr. Biblioteker
 •  -1,014 mio. kr. vedr. decentrale kulturinstitutioner,

De 3,700 mio. kr. vedr. VM i Ishockey er en godkendt budgetteret periodeforskydning.

 

Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2018 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindreforbug i 2018 på 36,316 mio. kr., men som skal ses i sammenhæng med overførsel af uforbrugte midler fra 2017 på 38,872 mio. kr. vedr. projekter, som er blevet udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger vedr. flerårige projekter., bl.a.:

 • 10,501 mio. kr. vedr. Holing-projektet
 • 8,309 mio. kr. vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.
 • 5,110 mio. kr. Timelineprojektet
 • 3,500 mio. kr. vedr. kunstgræsbaner mv.
 • 1,248 mio. kr. vedr. vedligeholdelsesmidler kulturinstitutioner mv.
 • 2,000 mio. kr. vedr. tagrenoveringer
 • 1,549 mio. kr. vedr. tennishal

 

Budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

at der vedr. projekt SprogStavLæs (Sprogsporet) flyttes indtægtsgiftsbevilling på kr. 0,924mio. kr. fra 2019 til 2018 på serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 på Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. november 2018 og i Byrådet den 13. november 2018. 

at de i sagen beskrevne omplaceringer og tillægsbevillinger af budgetbeløb vedr. Herning Bibliotekerne foretages, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.  

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.