Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. april 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

58. Spray Paint The Walls ll

Sagsnr.: 20.15.00-Ø00-4-14 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Spray Paint The Walls ll

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kontrast fremsender 28. marts ansøgning om tilskud på 60.000 kr. til hardcore musikfestivalen Spray Paint The Walls ll, som afholdes 6. september 2014 i Rådhusgården i Herning.

Sagsfremstilling

Spray Paint The Walls er en ny type festival i Herning. Den blev første gang afholdt i 2012, og dette års festival er anden gang endagsfestivalen med det format afvikles. Det er et innovativt og anderledes tiltag, hvor genrerne er hardcore, metal og punk. Der er tale om en relativ smalt arrangement, men det åbner samtidig mulighed for, at der kan tiltrækkes dedikerede publikummer fra et større område, når der entreres med kendte bands inden for genrene. De to bands, som endnu ikke er aftalt færdigt, forventes at blive af international kvalitet. For to år siden kom der ca. 700 publikummer fra hele landet. Disse genrer genererer også en særlig slags sideaktiviteter, som dumpster workshop (skraldeworkshop), graffiti workshops, skaterworkshop og andre aktiviteter.

Der planlægges musik og aktiviteter i Rådhusgården i tidsrummet fra 14.00-02.00.

 

I 2013 afholdt Kontrast også en endagsfestival. Da valgte man et andet fokus: musikgenren var reggae, hvilket både genere andre publikummer og en anden slags sideaktiviteter. Man valgte også bevidst at holde festivalen lidt mindre og intim.  

 

Formålet med dette års festivale er: at præsentere anerkendte navne inden for genren, at give mulighed for upcoming bands, at aktivere det subkulturelle miljø i Herning og at skabe rum for at unge opnår erfaring med arrangementsplanlægning og -afvikling.

 

Organiseringen bag festivalen er en gruppe på fire unge med rod i Kontrast Ungdomshus. Det er Amir Rehman, Louisa Andersen, Christian Fuglsang og Nicolai Nielsen, som hver i sær har deres ansvarsområder. Derudover vil der være mange hjælpere i gang op til og på selve dagen.

Al arbejde udføres frivilligt og uden betaling.

 

Forvaltningen vurderer, at det er fremmende for det urbane miljø og de subkulturelle strømninger, der efterhånden finder fodfæste i Herning. Det er medvirkende til, at paletten af kultur og kulturaktiviteter i kommunen bliver endnu mere spændende, varieret og appellerende for en stor del af borgerne og byens gæster.

Økonomi

Det fremsendte budget viser udgifter for ialt 130.000 kr., hvoraf de 67.250 kr. er afsat til honorar til bands, mens scene, vagter, forplejning og barindkøb udgør 37.250 kr., mens teknik/udstyr udgør 25.500 kr.

På indtægtssiden budgetteres med 60.000 kr. i tilskud via denne ansøgning, fondstilskud fra Nordeafonden (30.000 kr.) og Kunsten.nu (30.000 kr.) og donationer fra publikum (10.000 kr.)

I forhold til budgettet vurderer forvaltningen det meget positivt, at konceptet med fri entré og opfordring til donation faktisk har vist sig at virke. Derfor bør der igen gives mulighed for, at publikum på denne måde viser ejerskab til festivalen. Der spares i øvrigt mange penge til hegn, yderligere vagter mv., hvis der ikke tages entré.

 

Der er i budgettet afsat midler til en ekstra indendørs barhane til 28.000 kr., hvilket kunne antages at være et højt beløb i forhold til antallet af forventede publikummer.  Der er i øvrigt ikke budgetteret med indtægter fra bardrift.

Forvaltningen bemærker i øvrigt, at toiletter, strøm, affaldshåndtering mv. stilles vederlagsfrit til rådighed for festivalen via Herning Kommunes koncept "BrugByen". Derudover har kontrast også fået lov at låne andre kommunale lokaler til backstage, således der heller ikke er udgifter til det.

 

Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede 30.000 kr. til "Spray Paint The Walls l" i 2012 og 40.000 kr til endagsfestivalen "Det SKA DU!" i 2013.

 

Kontrast kan opfordres til at søge Kulturelt Samråd Herning om underskudsgaranti på evt. manglende indtægter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget bevilliger 40.000 kr. til endagsfestivalen "Spray Paint The Walls ll"

 

at beløbet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per 1. april resterer 387.287 kr.

 

at Kontrast gøres opmærksom på, at bevillingen udelukkende er et tilsagn om tilskud til festivalen, og at der ikke er tale om tilladelse i øvrigt. Det skal søges som vanligt via andre kanaler.

 

at Kontrast opfordres til at søge Kulturelt Samråd Herning om underskudsgaranti.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstilling tiltrådt. Der bevilges dog kr. 30.000,- til endagsfestivalen "Spray Paint The Walls II"

Bilag

  • Projektbeskrivelse Spray Paint The Walls ll
  • SPTW 2014 - Regnskab