Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. april 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

50. Aulum Fritidscenter søger om tilskud til etablering af kunstgræsbane i Aulum

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-2-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Aulum Fritidscenter søger om tilskud til etablering af kunstgræsbane i Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aulum Fritidscenter (AFC) v/ fmd. Jørgen B. Jørgensen søger på vegne af Aulum Idrætsforening (AIF) og Aulum Fritidscenter om tiskud til etablering af kunststofbane i forbindelse med centrets multihalsprojekt.

Projektet er tiltænkt at køre sideløbende med det forestående multihalsprojekt, så indsamling af tilskud til hal og bane smelter sammen.

Sagsfremstilling

Begrundelsen for ansøgningen beror på et fremført behov for kunstgrænstræning i vinterhalvåret, hvor AIF pt. hver uge flytter ikke mindre end 150 (ud af 408 medlemmer) til kunststofbaner i Tjørring og Splald. Dette på tidspunkter på døgnet, som ikke altid er lige velegnede for børn og unge, da klubben kun kan tilbydes den tid, som de øvrige klubber ikke selv bruger. Samtidig er denne transport t/r og leje af kunstgræs en ikke ubetydelig udgift for klubben.

 

Etablering af en kunststofbane vil have stor betydning ikke blot for AIF men også Aulum Byskole og SFO samt mindre omkringliggende idrætsforeninger som fx. Hodsager, Feldborg, Haderup m.fl. og kunne betjene mange aktører i den nordlige del af kommunen.

 

Jf. indhentet tilbud udgør anslåede udgifter ifm. etablering af kunststofbane ca. 3,2 mio kr. ex. moms.

 

AFC og AIF foreslår følgende finansiering:

Tilskud AIF
  600.000 kr.
Tilskud fonde
1.200.000 kr.
Ekstra indsamling
  400.000 kr.
Herning Kommune
1.000.000 kr.
I alt
3.200.000 kr.

 

Projektet foreslås realiseret af Herning Kommune.

 

Herning Kommune har bevilget et anlægstilskud på 8.737.000 mio kr. i 2015 og 2016 til multihalsprojekt mod en egenindsamling på 4 mio. kr. Status for indsamling er pt. 800.000 kr.

 

Derudover er driftsbevilling udvidet med kr. 450.000 årligt.

 

Aulum Fritidscenter foreslår at kunstgræsbane placeret på nuværende træningsbane med lys. Tennis placeres på areal, der nu benyttes af SFO til Cross (Cross skal rykkes 50 m.) Efter deres opfattelse den bedste placering, er afklaret med Tennis afd. (skitse 1)
Der foreslås alternativ placering, på den nuværende træningsbane med lys. Tennis placeres samme sted. Efter deres opfattelse ikke den optimale løsning, da man her benytter en allerede anlagt fodboldbane.(skitse 2)

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen medtages i forbindelse budgetdrøftelser for 2015-18.

 

at forvaltningen anmodes om at udarbejde en kortlægning af eksisterende og planlagt kunstgræsanlæg samt brug af disse.

 

at der udarbejdes forslag til strategi for en eventuel udvidelse af kunstgræsarealer i Herning Kommune.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Dog gør udvalget opmærkom på, at det bør sikres, at der ikke kommer følgeudgifter ved genetablering af evt. nedlagte anlæg.

Bilag

  • Skitse 1
  • Skitse 2