Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. april 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

52. Get2Sport, samarbejdsaftale 2014-17

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-4-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Get2Sport, samarbejdsaftale 2014-17

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger opfølgning vedr. aftalegrundlag 2010-13 og forslag til aftalegrundlag for 2014-17 vedr. integrations-projektet Get2Sport forankret i boldklubben Herning Fremad, Ringkøbingvej i Herning.

Sagsfremstilling

Boldklubben Herning Fremad, Ringkøbingvej 78 i Herning har i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF) for perioden 2006-09 og 2010-13 søgt og fået tilskud
fra Integrationsministeriet til et større integrationsprojekt i tilknytning til regeringens
strategi mod ghettoisering.


Hernings projekt er et ud af 12 projekter på landsplan. Alle projekter som på forskellig
vis sigter mod at lette adgangen til den etablerede idræt for børn og unge med vanskeligt stillede forældre bosiddende i de såkaldte ”mest udsatte områder”.
DIF har det overordnede ansvar for afvikling af alle projekter, som går under navnet
Get2sport.


Projektet har fået bevilget et årligt tilskud på 250.000 kr. fra Integrationsministeriet i hhv.
2006-09 og 2010-13. Herning Kommune har i 2006-09 bevilget et årligt tilskud på
100.000 kr.og i 2010-13 et årligt tilskud på 50.000 kr.

 

Jf. vedlagte projektstatus er der i 2010-13 er der sat ind i forhold til at at få etableret samarbejde med Brændgårdskolen og tilhørende SFO, herunder udvikling og implementering af praksis for samarbejdet. Endvidere er der etableret et mere formaliseret samarbejde/ netværk med nøgleaktører i lokale foreninger/ integrationsprojekter. Endeligt er der igangsat en række nye, fleksible aktiviteter og projekter, herunder ferieaktiviteter.

 

Der er jf. vedlagte bilag udarbejdet forslag til indsatsområder for 2014, som beror på en fortsættelse af igangværende tiltag, hvor der fremadrettet sættes fokus på følgende tiltag

 

  • Videreudvikling af samarbejdet med Produktionskolen og Knudmoseskolen i Herning

  • Videreudvikling af perspektiver i forhold til den nye skolereform og et tættere samarbejde med henholdsvis Brændgårdskolen og Vestervangskolen

  • Videreudvikling af fremtidig stratagi og projektorganisering i tæt samarbejde med DIF og Herning Kommune

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at projektstatus tages til efterretning

 

at forslag til indsatsområder for 2014 godkendes

 

at der bevilges et årligt tilskud på 50.000 kr i 2014 til 2017 under forudsætning af, at der opnåes en ekstern finansering.

 

at udgiften afholdes under SO 11, Fælles Formål, konto 370-01-309-07
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

  • Status på Get2Sport 2013