Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

1. Valg af Kultur- og Fritidsudvalgets udvalgsformand og -næstformand

2. Praksis for arbejdet i Kultur- og Fritidsudvalget

3. Byrådets arbejdsgrundlag 2018-2021

4. Generel orientering om Kultur- og Fritidsudvalgets område

5. Mødekalender 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget

6. Kultur- og Fritidsudvalgets studietur 2018

7. Bevilling vedrørende eksternt tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til projekt Online grunduddannelse i biblioteksdidaktik

8. Aftale mellem Centralbibliotekerne og Herning Bibliotekerne om katalogisering af CB'ernes indkøb af udenlandske bøger

9. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af ejendom ved Åskov Golfklub

10. Frigivelse af anlægsbevilling til p-plads og udearealer ved Feldborg BMX hal

11. Åben skole - busordning

12. CHPEA søger tilskud til markedsføring af udstillingen Sans og Samling

13. Tilskud til kulturel iværksætterskole 2019

14. Vedtægtsændringer for Karstoft Samlingshus

15. Foreningsgodkendelse af Fotoamatørerne Herning

16. Foreningsgodkendelse af Reflex Drumcore

17. Foreningsgodkendelse af Vestjylland Angels

18. Foreningsgodkendelse af Lind Madklub

19. Foreningsgodkendelse af In the Club

20. Godkendelse af koncept, organisering og budget for Kulturfest Herning

21. Orientering om pilotfasen i Børnenes Brobygger (samarbejde med Red Barnet)

22. Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget