Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

13. Tilskud til kulturel iværksætterskole 2019

Sagsnr.: 20.00.00-S49-1-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Tilskud til kulturel iværksætterskole 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted

Sagsresume

Der er fremsendt ansøgning om tilskud til projektforberedelse af en kulturel iværksætterskole v./ Amir Rehman.

 

Sagsfremstilling

I løbet af 2016-2017 har der mellem Amir Rehman (Kontrast Ungdomshus og Chaotic MisManagement) og repræsentanter fra Herning Kommune, VIA University College og Huset no 7 foregået idéudvikling omkring et kulturelt iværksætterskolekoncept, hvor kulturelle iværksættere kunne modtage kvalificeret undervisning i igangsætning af kulturelle initiativer.

 

Skolen har til formål at skabe grobund for, at byens borgere lettere får mulighed for at kunne skabe deres egne kulturelle begivenheder. På den måde både vil de aktivt bidrage til byens liv, men også gøre byen mere til deres egen. Specielt de unge vil sættes i fokus, så der allerede fra en tidlig alder skabes interesse for frivillighed, så byen også på sigt kan have gavn af kulturelle ildsjæle.

 

Idéen udspringer af Amir Rehmans tilknytning til Kontrast Ungdomshus samt hans stilling som underviser ved VIA University Colleges iværksætterhus Garage.

 

Formålet med ansøgningen er et tilskud til udvikling af konceptet samt skabelsen af en bæredygtig køreplan til projektets aktører. Aktørerne inkluderer udover Amir Rehman også leder af Huset no. 7 Line Hillerup, René Foli fra VIA University College samt Thomas Østergaard fra Incubator House Garage. Foruden aktørerne er der indhentet tilsagn om frivillig hjælp fra en række relevante personer med baggrund i musik, innovation og designledelse.

 

Efter aftale med forvaltningen skal det færdige koncept kunne præsenteres på Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møde i juni 2018.

 

Økonomi

Der ansøges om tilskud på 30.000 kr., der vil dække en seks måneders udviklingsperiode.

 

I udviklingsperioden vil midlerne bruges på frikøb af Amir Rehman samt skabelse af indhold i projektet, køreplan til aktørerne, forberedelse af didaktik og retningslinjer samt besøg hos relevante inspirationskilder.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 20.000 kr.  
at tilskuddet er betinget af, at et færdigt koncept skal præsenteres på Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære udvalgsmøde i juni 2018 
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 9 januar 2018 resterer 663.774 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Eventskole i Herning 2019