Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

19. Foreningsgodkendelse af In the Club

Sagsnr.: 18.15.00-P19-1-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Foreningsgodkendelse af In the Club

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen In the Club v./ Zafer Süzme søger om godkendelse som forening i Herning Kommune i henhold til folkeoplysningsloven. Foreningen er en lokal aktivitetsklub.

 

Sagsfremstilling

In the Club er etableret på stiftende generalforsamling den 17. februar 2014.

 

Foreningen har til formål at fastholde og supplere et tilbud af aktiviteter i Herning Kommune, og herigennem fremme de sociale relationer hos medlemmerne. Foreningen er opstået med særlig fokus på de sociale relationer som skabes for indvandrere og deres efterkommere, som har brug for et aktivt foreningsliv - specielt med fokus på sport. Der er ønske om på sigt at skabe sit eget fodboldhold. Foreningen udsprang i sin tid af de tidligere fodboldhold Herning Egemen og det tidligere FC Efes.

 

Foreningen er åben for alle personer, der ønsker at benytte foreningens tilbud og aktiviteter, og som kan tilskrive sig foreningens formål og reglement.

 

Foreningen tegner pt. 19 medlemmer, der alle er bosiddende i Herning Kommune. Alle medlemmer er pt. over 25 år.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§2 - Formål:

Det bør indskrives, at foreningens formål udspringer af et forpligtigende medlemskab med aktiv ansvar.

 

§6 - Bestyrelsen:

Formand og kassér bør ikke være på valg i samme år. I afsnittet omhandlende protokollen bør det bemærkes, at sekretæren udpeges på generalforsamling og ikke af bestyrelsen.

Afsnittet om tegningsret og hæftelse bør have sin egen paragraf.

 

§7 - Generalforsamling:

Punkt to skal omskrives til godkendelse af foreningens årsberetning og ikke formandens.

 

Udover de oplistede punkter bør dagsordenen ydermere også indeholde følgende;

  • Valg af referent
  • Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for kommende år
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af sekretær
  • Valg af revisor og revisorsuppleant

 

Ændringer af foreningens vedtægter kræver 2/3 stemmeflerhed.

 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel.

 

§8 - Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan udover ved bestyrelsens ønske også afholdes ved 1/5 af medlemmernes skriftlige begæring herom.

 

Foreningen falder efter forvaltningens mening under de blandede foreninger.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der bevilliges et opstartstilskud på 1.500 kr. iht. gældende aktivitetstilskudsordning 
at udgiften afholdes af SO11, Idræt og Fritid, konto nr. 373-00-212-07, Aktivitetstilskud til foreninger
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Udsat.

Bilag

  • Vedtægter for In the Club