Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

14. Vedtægtsændringer for Karstoft Samlingshus

Sagsnr.: 20.10.00-P24-2-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Vedtægtsændringer for Karstoft Samlingshus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Karstoft Samlingshus har indsendt vedtægtsændringer til godkendelse ved Kultur- og Fritidsudvalget. Vedtægterne ønskes sprogligt opdateret, så de bliver tidssvarende.

 

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Karstoft Samlingshus ønsker at opdatere foreningens vedtægter, så de bliver mere tidssvarende og falder i tråd med nuværende arbejdsopgaver. Blandt andet ændres hjemstedet til at være Herning Kommune fra det tidligere Aaskov Kommune.

 

Ændringerne er godkendt på bestyrelsesmøde, og vil efter behandling tages op på førstkommende generalforsamling.

 

Ændringerne drejer sig primært om få sproglige ændringer samt en ændring, hvor der ikke længere benyttes en statsautoriseret revisor men en lokal revisor.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§7: Det bør indskrives, at den lokale revisor skal være uafhængig, og denne kan derfor ikke indgå i bestyrelsen.

 

§8: Opløsning af institutionen skal i afsnittet adskilles fra indkaldelse til ekstraordinærgeneralforsamling og vedtægtsændringer, der vedtages ved 2/3 stemmeflerhed.

 

Ved opløsning skal 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede på en ekstraordinær generalforsamling, og 3/4 skal være for forslaget. Opnås et sådant flertal på en almen generalforsamling indkaldes der efterfølgende til en ny. På denne kan forslaget vedtages ved 2/3 stemmeflerhed uanset fremmøde.

 

Hertil kommer, at der i denne paragraf skal fremgå, at indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst fire ugers varsel.

 

Økonomi

Ændringerne har ikke økonomisk betydning for Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at vedtægtsændringerne godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger under forudsætning af godkendelse på kommende generalforsamling

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Karstoft Samlingshus gamle vedtægter
  • Vedtægter 2017[4895]