Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

9. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af ejendom ved Åskov Golfklub

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-4-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af ejendom ved Åskov Golfklub

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Jf. budgetforlig for 2018-2021 er der i budget 2018 reserveret et ekstraordinært anlægstilskud på 125.000 kr. Beløbet er afsat til VVS og el-arbejde ifm. renovering af nyerhvervet ejendom med henblik på indretning til klub- og ungdomsaktivitet samt Åben Skole aktivitet i samarbejde med Sdr. Felding Skole.

Reserveret anlægstilskud søges frigivet med henblik på igangsætning af arbejdet.

 

Sagsfremstilling

 

Åskov Golfklub har erhvervet en gammel ejendom fra 1930, som klubben ønsker at ombygge til nye klub- og ungdomsfaciliteter.

 

Ejendommen, som består af stuehus med tilhørende stald, lader og udenoms arealer, er beliggende i golfbanens område og kan betragtes som en integreret del af golfbanen. Klubben har gennem en lang årrække lejet staldbygninger tilhørende stuehuset, og da indehaveren er afgået ved døden har Åskov Golfklub købt og overtaget huset af arvingerne.

 

Stuehuset har ikke været vedligeholdt de sidste ca. 70 år og kræver derfor en ombygning og modernisering, så det kan anvendes til klubformål.

 

Klubbens ungdomsafdeling har pt. 55 aktive spillere under 25 år. Klubben har pr. januar 2015 ansat ny træner og etableret nye samarbejdsrelationer med bl.a. Sdr. Felding, Skarrild og Kibæk Skoler i forlængelse af skolereformen og Åben Skole. Som noget helt nyt er klubben aktuelt i dialog med Sdr. Felding Skole om forlagt undervisning med hele skolen på golfbaneområdet.

 

Klubben har endvidere etableret et godt samarbejde med Sdr. Felding Efterskole med golf som liniefag. Endeligt har klubben et godt samarbejde med junior afdelingen i Give og Brande Golfklubber, hvor der arrangeres 4 camps om året med overnatning.

 

Åskov Golfklubs nuværende klubhusfaciliteter er opført ved hjælp af frivillig arbejdskraft og består af et stort åbent rum med integreret køkken. I tilknytning hertil er der et kontor, entre og toilet. Der er ingen bad- og omklædningsfaciliteter.

 

Klubben har behov for at i højere grad at kunne tilbyde mere optimale rammer til den store ungdoms- og klubaktivitet samt Åben Skole aktivitet, hvorfor klubben ønsker at ombygge den erhvervede ejendom til formålet.

 

Samlet anlægsudgift udgør 635.000 kr. Klubben bidrager selv med 510.000 kr., heraf 400.000 kr. til materialeudgifter og 110.000 kr. i form af frivillig arbejdskraft.

Egenfinansiering/ sponsorater og frivillig arbejdskraft er på plads. Reserveret anlægstilskud på 125.000 kr. på Serviceområde 11 Idræt og Fritid søges frigivet med henblik på igangsætning af arbejdet.

 

Forvaltningen oplyser:

 

Åskov Golfklub tegner jf. seneste indberetning 574 medlemmer og modtager et årligt lokaletilskud på 75.000 kr. Der søges ikke om forhøjet lokaletilskud som følge af erhvervelse og renovering af ejendom.

 

Klubbens formueforhold jf. regnskab 2015/2016:

 

  • Årets resultat 15.161 kr.
  • Egenkapital 953.620 kr. Likvide beholdninger: kassekredit -621.398 kr.

 

Åskov Golfklub er etableret i 1992. I 1994 blev en 9 hullers bane taget i brug. Banen blev i 2002 udvidet til en 18 hullers bane.

Klubben har indgået en uopsigelig lejeaftale på baneareal med privat udlejer. 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 125.000 kr. i 2018 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031096 Åskov golfklub,
at anlægsudgiften på 125.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 125.000 kr. i 2018 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031096 Åskov golfklub.

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.