Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

11. Åben skole - busordning

Sagsnr.: 18.13.00-S49-1-17 Sagsbehandler: Majken Agerbo Skræddergaard  

Åben skole - busordning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I budgetforliget for 2018 blev det besluttet at finde 100.000 kroner inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ramme til en åben skole pulje med formålet at understøtte samarbejde mellem foreningsliv og skole. Dette er sket. Derudover blev det besluttet, at det yderligere skal drøftes, hvorvidt ordningen skal udvides. 

Sagsfremstilling

Siden 2014 har kommunens folkeskoler kunnet benytte kulturbussen, når de har ønsket at lave samarbejde med kommunens kulturinstitutioner. Kulturbussen har været den afgørende faktor i en geografisk stor kommune med det resultat, at alle skoler har haft muligheden for at benytte kulturinstitutionernes kvalificerede åben skole tilbud.

 

På idrætsområdet har skolerne i dag mulighed for at indgå i lokale samarbejder med idrætter fra nærområdet. Dette understøtter chancerne for at få de idrætssvage elever ud i foreningerne. Det viser sig dog ofte, at det er de små niche-idrætter, som virkelig brænder for at samarbejde med skolerne. De forbereder forløb, samarbejder med lærerne og opkvalificerer forløbende løbende. Niche-idrætterne kan tilbyde eleverne kendskab til nye idrætsgrene og læring om sportens historie og kvaliteter. En udvidet busordning til idrætsområdet vil understøtte skolernes mulighed for samarbejde med en specifik idræt, som har relevans for netop det emne eleverne arbejder med i skolen.

For 50.000 kr. ville man i forsøgsperioden 2018 kunne udnytte de gode erfaringer fra Kulturbussen til en busordning på idrætsområdet. Med udgangspunkt i kulturbussen vurderes det at 50.000 kr. vil svare til ca. 20 busture tur/retur mellem skole og forening.  

Økonomi

I henhold til den gældende kulturbusordning anslås det, at en forsøgspulje på 50.000 vil muliggøre transport af elever, og udgiften vil kunne finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles formål (kontonr. 370-01-309-07) i 2018.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 50.000 kr. til busordning på idrætsområdet i forbindelse med åben skole forløb 2018.
at udgiften på 50.000 kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles formål (kontonr. 370-01-309-07) i 2018
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.