Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

65. Museum Midtjylland - Årsregnskab 2011

Sagsnr.: 19.03.00-S55-2-12 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Museum Midtjylland - Årsregnskab 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen

Sagsresume

Museum Midtjylland fremsender den 23. april 2012 regnskab for 2011 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Museum Midtjyllands regnskab for 2011 er blevet godkendt på styrelsesmødet den 22. marts 2012.

 

Regnskabet udviser et overskud på 1.061.988 kr. og efter forbrug af henlæggelser er årets resultat 1.151.293 kr. Til sammenligning kan det oplyses, at regnskabet for 2010 udviste et underskud på 2.834.692 kr.

Museet har aktiver for 5.063.606 kr. og en egenkapital ved årets udgang på 2.700.217 kr. inklusiv henlæggelser.

 

Da Kultur- og Fritidsudvalget sidste år behandlede museets regnskab for 2010 blev regnskabet godkendt med kritisk bemærkning til underskuddet. Der blev ligeledes fremsat krav om en tæt økonomisk opfølgning, for at sikre et positivt resultat i 2011 og en indfrielse af den etablerede kassekredit.

Med årets regnskabsresultat og indfrielse af kassekreditten anses disse punkter for imødekommet.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, men det påpeges dog at det er vigtigt at iværksætte rutiner, der kompenserer for den manglende funktionsadskillelse, idet hvervet som bogholder og kasserer varetages af samme person.

 

Herning Kommune har i 2011 ydet et tilskud til Museum Midtjylland på 3.573.450 kr.

 

Det kan oplyses, at museet i 2011 har haft et besøgstal på 24.505, og at årsberetningen vil blive vedlagt, når denne foreligger medio maj 2012.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet for 2011 godkendes uden bemærkninger
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Museum Midtjylland - Årsrapport 2011
  • Museum Midtjylland - Revisionsprotokol 2011