Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

64. Danmarks Fotomuseum - Årsregnskab 2011

Sagsnr.: 19.03.00-S55-1-12 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Danmarks Fotomuseum - Årsregnskab 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Danmarks Fotomuseum fremsender den 12. april 2012 årsregnskab for 2011 til orientering.

Sagsfremstilling

Danmarks Fotomuseums regnskab for 2011 blev godkendt på bestyrelsesmødet mandag den 5. marts 2012.

 

Danmarks Fotomuseums årsregnskab for 2011 udviser et overskud på 123.369 kr. og efter henlæggelser er årets resutat 51.369 kr. Resultatet året før viste et overskud på 44.438 kr.

Danmarks Fotomuseum havde ved årets udgang en egenkapital på 496.072 kr. 

 

I 2011 blev Danmarks Fotomuseum besøgt af 5.028 gæster, hvilket er en fremgang i forhold til 2010. Fremgangen skyldes, at vejret i højsæsonen var særdeles egnet til museumsbesøg.
De tyske vestkystturister udgjorde igen i 2011 en væsentlig del af museets besøgende. En årsag til dette er, at fotomuseets brochure også i år har været målrettet distribueret til turistbureauer, udvalgte seværdigheder og campingpladser i Midt- og Vestjylland.

 

I 2011 afholdte Fotomuseet 6 særudstillinger, som har været med til at give en øget bevågenhed fra pressen, udbredt kendskab til fotomuseet, samt fastholdt besøgstallet.

 

Det er stadig et af Danmarks Fotomuseums helt store mål at øge besøgstallet gennem markedsføring overfor museets besøgsgrupper: turister og det voksne publikum, fotohistorisk interesserede, billed- og kunstinteresserede samt børn og unge. Markedsføringen overfor kystferieturisterne vil blive mere målrettet i 2012. Museet fastholder også de udvidede åbningstider for at tilgodese gæsternes behov.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, men bemærker, at det er vigtigt at iværksætte rutiner, der kompenserer for den manglende funktionsadskillelse, idet hvervet som bogholder og kasserer varetages af samme person.

 

Herning Kommune ydede i 2011 et tilskud til Danmarks Fotomuseum på 799.000 kr.

Herning Kommunes ejendomskontor drifter bygningen, der huser Danmarks Fotomuseum.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet tages til orientering
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Årsrapport 2011.pdf
  • Revisionsprotokol 2011.pdf