Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

56. Kulturelt Samråd Herning - regnskab og årsberetning for 2011

Sagsnr.: 20.00.00-I03-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturelt Samråd Herning - regnskab og årsberetning for 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturelt Samråd Herning fremsender den 10. april 2012 regnskab og årsberetning for 2011, samt orientering om forretningsudvalgets sammensætning og repræsentation i diverse udvalg til orientering.

I forbindelse med udvalgets behandling af sagen deltager Kulturelt Samråd Herning ved formand Dorthe Bébe, næstformand Ole Vels Poulsen og Samrådets koordinator Lene Mikkelsen.

Sagsfremstilling

Kulturelt Samråd Hernings regnskab for 2011 viser indtægter for ialt 1.179.649 kr, hvoraf Herning Kommunes ordinære tilskud udgør ialt 679.000 kr. (rådighedsbeløb+ kontorhold). Derudover afholder Herning Kommune lønudgiften til samrådets koordinator (indgår ikke i regnskabet).

Samrådet har udgifter for 1.155.166 kr., hvoraf 309.500 kr. er midler afsat til definerede formål i 2012. Overskuddet andrager efterfølgende 24.482 kr. som overføres til 2012.

Samrådet har ydet støtte til egne og eksterne ansøgeres kulturprojekter for ialt 542.696 kr., hertil kommer drift og kontorhold på 302.994 kr., hvor bl.a. driftsudgifter til samrådets egne projekter afholdes.

 

Formandsberetningen gennemgår Kulturelt Samråds virke i 2011, og indeholder bl.a. en liste over de mange kulturprojekter, som Samrådet har spændt et sikkerhedsnet ud under i det forgangne år.

Derudover berettes om projekterne, som samrådet selv er tovholder på, ligesom der også informeres om engagementet i fejringen af Hernings købstadsjubilæum i 2013, hvor Samrådet i 2012 har igangsat en undersøgelsesproces i forhold til realiseringen af et stort og ambitiøst projekt.

 

Repræsentantskabet for Kulturelt Samråd Herning godkendte regnskabet og årsberetningen for 2011 på det årlige repræsentantskabsmøde på Kulturellen den 27. februar 2012. På mødet deltog 27 ud af samrådets ialt 60 medlemsforeninger. 

Efter repræsentantskabsmødet består Kulturelt Samråd Herning af følgende personer:

Dorthe Bébe, Team Teatret

Ole Vels Poulsen, Herning Musikskole

Tove Ertner Larsen, Kunstforeningen for Herning og Omegn

Anna Grethe Østergaard, Aulum Kunstforening

Hans Rostholm, Museum Midtjylland

Alex Nielsen, Fermaten

Knud Rønn, Herning Filmklub

Linda Stenholt Jensen, Swinging Europe

Søren Taaning, Skarrild Borgerforening

 

Dorthe Bébe blev ved forretningsudvalgets efterfølgende konstituering genvalgt som formand, mens Ole Vels Poulsen ligeledes fortsætter som næstformand.

 

Samrådets repræsentant i Herning Kommunes 100 Års Jubilæumsfond er fortsat Dorthe Bébe.

 

Til bedømmelsesudvalget vedr. Herning Kommunes Kulturpris er Dorthe Bébe og Ole Vels Poulsen udpeget af Samrådet.

 

Kulturelt Samråd Herning har ønsket foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget, hvor repræsentanterne ønsker at drøfte formandsberetningen, samt Samrådets arragementer i fremtiden.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskab og årsberetning for 2011 tages til efterretning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Beretning 2011 - KSH