Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

62. DSI Swinging Europe - regnskab for 2011 til orientering

Sagsnr.: 20.03.00-Ø08-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

DSI Swinging Europe - regnskab for 2011 til orientering

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den Selvejende Institution Swinging Europe (SE) fremsender den 8. marts 2012 regnskab for perioderne 1. september 2010 til 31. december 2010, samt hele 2011. samt dertilhørende årsberetning.

Sagsfremstilling

SE fremsender regnskab for fire måneder af 2010 og hele 2011 med tilhørende årsberetning.

 

Beretningen underbygger og beretter om den store udvikling SE har gennemgået siden projektet flyttede til Herning d. 1. september 2010.
På det tidspunkt var der en mand ansat i projektet Swinging Europe, som primært var European Jazz Orchestra (EJO)og den turne, der var tilknyttet den årlige workshop/samling af unge talenter.
Nu er der fire et halv årsværk i SE, og EJO er kun et af mange ben, som bl.a. også omfatter PLAT!GROUND LIVE, UnderGround, Kulturopa og deltagelse i diverse netværk på europæisk plan, ligesom der er linet spændende fremadrettede projekter op til 2012. Bl.a. står Swinging Europe bag den Europæiske Kulturkonference i Birk i juni.
 
Regnskabet for perioden 1. september til 31. december 2010 udviser samlede indtægter for 300.000 kr. som er tilskuddet fra Herning Kommune i 2010. Derfra trækkes huslejen til Herning Kommune på 100.000 kr., så det samlede tilskud udgjorde 200.000 kr. Disse midler gik primært til løn i 2010. Regnskabet viser et overskud på 5.020 kr.
EJO projektet i 2010 blev afviklet i Ikast/Brande regi, hvorfor der hverken medtages udgifter eller indtægter i forbindelse med dette i nærværende regnskab.
 
Regnskabet for 2011 har indtægter for i alt 2.779.465 kr., hvoraf Herning Kommune støttede med 300.000 kr. (der modregnes igen 100.000 kr. i husleje). Af store indtægtskilder skal nævnes EU Parlamentet 1.244.082 kr., mens de tidligere amtsmidler udgør 648.925 kr., mens Kunststyrelsen, EBU og Egefonden også er store bidragydere.
De samlede udgifter udgjorde i 2011 i alt 2.894.431 kr., hvoraf lønninger androg 1.419.833 kr. og workshop/turne og scholarship ca. 900.000 kr.
Regnskabet viser et underskud på 114.966 kr., og når resultatet for 2010 lægges til er SE’s egenkapital minus 109.946 kr.
 
Grunden til underskuddet er primært svigtende indtægter i form af sponsorater og salg af koncerter, hvilket må tilskrives den generelle økonomiske krise. At dette så har en dobbelteffekt i EU projekter gør blot resultatet værre. Det er sådan, at EU tilskuddet bl.a. udregnes efter forbrugte timer og midler anvendt på EJO projektet. Det vil sige, da SE reagerede på budgetafvigelserne (færre sponsorater) med nedskæring på alle fronter undtaget lønninger, bliver resultatet ydermere et mindre tilskud fra EU.
 
Bestyrelsen og ledelsen har ageret proaktivt i forhold til afvigelserne, og forvaltningen vurderer, at SE er i stand til at indarbejde underskuddet i driften i 2012, således som de har afgivet erklæring om til revisor.
 
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Sammen med dagsorden udsendes årsberetning på dansk i trykt form.

 

Det bemærkes at, Kultur- og Fritidsudvalget har givet underskudsgaranti på kr. 1 mio. og øget driftsstøtten fra 2012 med kr. 300.000.
 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskab og årsberetning for 1. september til 31. december, samt hele 2011 tages til efterretning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • DSI Swinging Europe - regnskab 2011
  • DSI Swinging Europe - årsberetning 2011