Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

57. Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen

Sagsnr.: 18.13.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. budgetforlig 2012 blev det besluttet, at der skal afdækkes forskellige modeller for etablering af fritidspasordning/ fritidspaslignende tilbud i Herning Kommune. Fokus skal rettes mod fleksible strukturer, mere rummelighed i foreningerne og med en bred vifte af forenings- kultur- og fritidsaktører på banen. Resultatet af afdækningen skal fremlægges ifm. budgetkonferencen i 2012.

Sagsfremstilling

Jf. dialogmøder mellem Kultur og Fritid,  Sundhedsafdelingen, DGI Midtjylland og Dansk Handicap Idrætsforbund er der udarbejdet et oplæg til en Herning-model for aktiv fritid for alle børn og unge 6-18/20 år.

 

Modellen består overordnet af 4 indsatser, som supplerer hinanden:

 

  • Indsats A: Fritidsvejledning og fritidpas for udsatte børn 6-10 år

  • Indsats B: Flere ferieaktiviteter for børn og unge 6-16 år

  • Indsats C: Særligt tilrettelagt idrætstilbud til børn og unge med handicap 9-18 år

  • Indsats D: Sport2Go - fleksibelt idrætspas for unge 12-20 år

 

Indsats A: Fritidsvejledning og fritidspas for udsatte børn og unge
Formålet med indsatsen er at skabe match på så lokalt plan som muligt mellem udsatte børn og en foreningsbaseret fritidsaktivitet, således at barnet begynder og fortsætter i aktiviteten.
Metoden består i at introducere to støttefunktioner mellem det udsatte barn og den foreningsbaserede fritidsaktivitet, hhv. ressourcepersoner fra den lokale skole/institution samt lokale frivillige mentorer fra fritidslivet. Barnets vej støttes derudover af økonomisk støtte fra en pulje til fritidspas. På tværs af skoledistrikter skaber to deltidsprojektledere udvikling af metoder, netværk og erfaringsspredning. Udvælgelse og rekruttering af udsatte børn til indsatsen sker lokalt og er en fælles opgave for den lokale ressourceperson samt sundhedsplejen og børne- og familierådgivere med arbejdsfelt i skoledistriktet, således at viden om barnet samles og deles på tværs af kommunale forvaltninger før introduktionen af barnet til den foreningsbaserede fritidsaktivitet. Indsatsen sættes i gang i seks skoledistrikter som start og udvides senere til alle skoledistrikter i kommunen.
 
Det samlede mål for antallet af udsatte børn i indsatsperioden er 200 børn.
 
Økonomien til iværksættelse af indsatsen udgør kr. 2.700.000, fordelt med 1.055.000 i årene 2013 og 2014 samt 590.000 i 2015.
Herning Kommune finansierer indsatsen for størstedelen af budgettets vedkommende, men DGI medfinansierer dele af udgifterne.
 
Indsats B: Flere ferieaktiviteter til børn og unge

Formålet med indsatsen er ud over sommerferieaktiviteter at give alle børn og unge i Herning Kommune mellem 6 og 16 år et varieret tilbud om ferieaktiviteter hvert år også i vinterferien og efterårsferien. Alle tilbuddene har ingen eller lav deltagerbetaling  
Metoden er at præsentere aktiviteter udbudt af foreninger og kulturinstitutioner i informationsfoldere til alle skolesøgende børn i Herning Kommune i yderligere 2 ferier, som målgruppen tilmelder sig til elektronisk. Indsatsen foregår i hele Herning Kommune.  
Det smlede mål på årsbasis er min. 170 forskellige aktivitetstilbud med i alt min. 3.400 deltagere.  
Økonomien til iværksættelsen af indsatsen udgør kr. 150.000 pr. år. Herning Kommune finansierer indsatsen, men DGI Midtjylland tilfører indsatsen ressourcer i form af afholdelse af møder og relevante kursusaktiviteter for de deltagende udbydere af aktiviteter.  


Indsats C: Særligt tilrettelagt idrætstilbud til børn og unge med handicap 

Formålet med indsatsen er at etablere og drive særlige idrætstilbud lokalt i samarbejde med det eksisterende foreningsliv, således målgruppen får mulighed for at gå til idræt i fritiden.  
Metoderne er at etablere og synliggøre særligt tilrettelagte idrætstilbud i samarbejde med eksisterende foreninger og at etablere fælles netværk for personer fra den frivillige foreningsverden og den professionelle pædagogiske verden. Indsatsen foregår på specialskolen Åmoseskolen, centerafdelinger på tre folkeskoler samt på ti folkeskoler med specialklasser.
 
De samlede mål er etablering af 15 særligt tilrettelagte idrætstilbud med deltagelsen af min. 150 børn og unge med handicap.

Økonomien til iværksættelsen af indsatsen udgør kr. 350.000 pr. år. Herning Kommune finansierer alle udgiftsposter. DHIF bidrager med konsulentbistand og erfaringer fra lignende kommunale støtteordninger til handicapidrætten.  

 

Indsats D: Sport2Go – idrætspas for unge 

Formålene med indsatsen er, at unge bliver både mere idrætsaktive og mere foreningsaktive samt at idrætsforeningerne i de to kommuner forandres til i højere grad at kunne rumme unge i deres idrætstilbud.  
Metoden er tilbud til 12-20 årige i Herning og Ikast-Brande Kommune om fleksibel idræt i to perioder af min. 12 uger i skoleåret 2012-2013 i form af et Sport2go pas, som giver ubegrænset adgang til min. 20 forskellige idrætstilbud på ugentlig basis. Idrætsaktiviteter kan være udbudt af idrætsforeninger, idrætsfaciliteter og kommercielle udbydere af idrætsaktiviteter, f.eks. fitnesscentre. Sideløbende med aktivitetstilbuddene til de unge iværksættes udvikling af de lokale idrætsforeninger til i højere grad at rumme unges fleksible deltagelse i idrætsforeningernes tilbud. Indsatsen vil foregå som en samlet indsats i Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune.
 
Det samlede mål er min. 600 unge med Sport2go pas i de to aktivitetsperioder.
 
Økonomien til iværksættelse af indsatsen udgør i alt kr. 500.000 udover udgifter til løn mm. til projektledere, som dækkes af de to kommuners og DGIs som del af kommunernes/DGIs daglige drift. Beløbet er fordelt med 230.000 kr. i 2012 og 270.000 kr. i 2013.
DGI medfinansierer udgifter med op til kr. 150.000 fra central DGI-pulje til iværksættelse af Sport2Go tiltag. De to kommuner samt de unge som købere af Sport2go pas finansierer resten af budgettet. Indsats D påregnes at være selvfinansierende fra og med 2014.

 

Den samlede økonomi

Den samlede økonomi for de 4 indsatser udgør 4.843.000 kr. jf. nedenstående oversig og fordelt på budgetårene 2012 til og med 2015:

 

 
2012
2013
2014
2015
I alt samlet budget
Indsats A
 
1.055.000
1.055.000
  590.000
2.700.000
Indsats B
 
  150.000
  150.000
  150.000
  450.000
Indsats C
143.000
  350.000
  350.000
  350.000
1.193.000
Indsats D
230.000
  270.000
 
 
  500.000
I alt
373.000
1.825.000
1.555.000
1.090.000
4.843.000

 

Samlet udgør budgettet for Herning-modellen i 2012-2015.

 

Finansieringsplan

 

 
Indsats A
Indsats B
Indsats C
Indsats D
I alt medfinansiering
Herning Kommune
1.150.000
 
1.193.000
   100.000
 2.443.000
Kultur- og Fritidsafdelingen, Herning Kommune
 
          450.000
 
 
     450.000
Sundheds- og Ældreafdelingen (Forebyggelsesplan)
  1.400.000
 
 
 
   1.400.000
DGI
     150.000
 
 
    150.000
     300.000
Kultur- og Fritidsafdelingen, Ikast-Brande Kommune
 
 
 
      50.000
       50.000
Deltagerbetaling
 
 
 
    200.000
     200.000
I alt
   2.700.000
          450.000
     1.193.000
    500.000
  4.843.000

 

Det betyder, at den samlede model med et budget på 4.843.000 kr. koster Herning Kommune 4.293.000 kr. over en 4 årig periode.

 

Den fulde projektbeskrivelse af Herning-modellen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen medtages ifm. budgetdrøftelserne for 2013-16
at forligskredsen orienteres
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.
 
Omkring indsats A skal det dog vurderes om geografi og aldersgruppe er den rigtige
og der gøres opmærksom på at indsats D evt. kan finansieres af KFU.

Bilag

  • bilag Herning-modellen - april 2012