Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

66. Operaen i Midten - Årsregnskab 2011

Sagsnr.: 20.01.02-Ø36-1-12 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Operaen i Midten - Årsregnskab 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Holstebro Kommune fremsender den 26. april 2012 årsregnskab 2011 for Operaen i Midten til orientering.

Sagsfremstilling

Operaen i Midtens regnskab er godkendt af Holstebro Kommune på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 16. april 2012. Holstebro kommune er tilsynsførende kommune overfor Operaen i Midten på vegne af aftalekommunerne.

 

Årsregnskabet for 2011 udviser et overskud på 122.895 kr. mod et overskud på 57.115 kr. i 2010.

 

Operaen i Midten har aktiver for 723.220 kr. og egenkapitalen er efter overførsel af årets resultat 135.031 kr.

 

I ledelsesberetningen angives det, at Operaen i Midtens positive årsresultat skylde væsentlig lavere forestillingsomkostninger i forhold til 2010. Det vil fortsat blive blive forsøgt at holde omkostningerne nede, således at der kan realiseres et positivt resultat i 2012. Ledelsen er af den opfattelse, at den nødvendige likviditet for gennemførelse af det kommende års aktiviteter er til stede.

 

Det er revisionens opfattelse, at Operaen i Midtens årsregnskab for 2011 giver et retvisende billede af operaens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011, samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Teaterrådets regnskabsvejledning. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Tilskud fra Herning Kommune på 819.983 kr. til Operaen i Midten i 2011 er korrekt medtaget i regnskabet.

 

Regnskabet og årsberetningen for 2011 er godkendt af den tilsynsførende kommune, som er Holstebro Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet tages til orientering
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Operaen i Midten - Årsregnskab 2011
  • Operaen i Midten - Årsrapport 2011