Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

70. Jyske Multikulturelle Kvinder, foreningsgodkendelse

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-8-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Jyske Multikulturelle Kvinder, foreningsgodkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jyske Multikulturelle Kvinder (JMK) v/ Monika Belal søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

JMK - kendskab og venskab for kvinder - er en interessegruppe, som har til formål gennem tværetnisk multikulturelt arbejde at udbrede kultur og viden om samfundsforhold og samfundsproblematikker blandt foreningens medlemmer.

 

Foreningen er etableret den 27. februar 2011 og tegner pt. 28 medlemmer, heraf 9 under 25 år.

 

Foreningens aktiviteter er primært henvendt til kvinder over 15 år, som er interesseret i at møde og være sammen med kvinder fra forskellige lande og med forskellige kulturer med det formål at lære af hinanden og fremme gensidigt kendskab og forståelse.

 

Foreningen tilbyder forskellige idrætslige og kulturelle aktiviteter som fx. motion/ zumba, madlavning/ sund mad, kurser om børneopdragelse, førstehjælp og netværksdage.

 

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, og der betales et årligt kontingent på 120 kr.

 

Foreningen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

 

Forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

  • §2: Formålsparagraffen skal uddybes ift. det aktive og forpligtende medlemskab

  • §4: Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved offentligt opslag/ annoncering

  • §6: En bestyrelse på 11 personer bør  reduceres til fx. 5 personer ift. en forening med 28 medlemmer

  • §7: Tegningsret skal fremgå

  • § 10 Opløsningsparagraf kræver kvalificeret flertal. Evt. overskud skal tilfalde almennyttigt formål i Herning Kommune

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkniger
at der bevilges et opstarts/ aktivitetstilskud på 2.400 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning for området
at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-212-07, aktivitetstilskud blandede foreninger
at foreningen opfordres til at kontakte forvaltningen for evt. ønske om benyttelse af kommunale lokaler.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • vedtægter JMK