Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: Nordvest Hallen, Gilmosevej 18, Herning

Dagsordenpunkter

15. Foreningsgodkendelse, Herning Ikast Lystfiskerforening

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-1-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Foreningsgodkendelse, Herning Ikast Lystfiskerforening

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Ikast Lystfiskerforening v/ Knud Ø. Knudsen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening.

Sagsfremstilling

Foreningen er en sammenlægning af den tidligere godkendte Herning Sportsfiskerforening og Ikast Sportsfiskerforening, som i fællesskab har besluttet sig for at fusionere pr. 1. januar 2017. Dvs. at de 2 selvstændige foreninger samtidig ophører. Den nye forening tegner til sammen 430 medlemmer, heraf 50 under 25 år. Af de 430 medlemmer kommer de 30 medlemmer fra den tidligere Ikast forening.

 

Foreningens formål er uændret at samle lystfiskerinteresserede ved sociale aktiviteter og arrangementer samt afholde kurser, foredrag og konkurrencer, der højner medlemmernes teoretiske og praktiske færdigheder, herunder viden om hensynsfuld fiskeri og færden i den natur lystfiskeriet udføres i. Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt for den nye Herning Ikast Lystfiskerforening, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

  • § 3 Medlemsforhold: God ide at henvise til foreningens hjemmeside/ facebookside ift. hvordan og til hvem ind- og udmeldelse foregår
  • § 7 Generalforsamling: Indkaldelse til generalforsamling skal ske via annoncering eller offentligt opslag på bibliotek eller lignende. Jf. § 6 vælges formanden direkte på generalforsamlingen for en 2 årig periode. 6 bestyrelsesmedlemmer vælges med 3 medlemmer på skift hvert andet år. Dette skal fremgå af dagsorden for generalforsamling. Formand og kasserer bør ikke være på valg samme år. Jf. § 6 vælges 2 revisorer, en i lige år og en i ulige år. Dette skal ligeledes fremgå af generalforsamlingens dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes drøftet.
  • § 11 Foreningens opløsning: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilket almennyttigt formål i Herning Kommune foreningens evt. formue skal tilgå.
  • § vedr. vedtægtsændring skal fremgå. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser
at der fortsat bevilges tilskud i henhold til gældende tilskudsordning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Vedtægter