Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: Nordvest Hallen, Gilmosevej 18, Herning

Dagsordenpunkter

16. Åskov Golfklub søger om tilskud til renovering af ejendom

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-4-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Åskov Golfklub søger om tilskud til renovering af ejendom

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Åskov Golfklub v/ fmd. Kristian Jakobsen søger om tilskud ombygning af gammel ejendom til nye klub- og ungdomsfaciliteter.

Sagen har senest været behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 24. oktober 2016. Udvalget besluttede at afslå ansøgningen af budgetmæssige årsagen. Åskov Golfklub genfremsender ansøgningen i lyset af nye initiativer og dialog med Sdr. Felding Skole om forlagt undervisning i regi af Åben Skole.

Sagsfremstilling

Åskov Golfklub har erhvervet en gammel ejendom fra 1930, som klubben ønsker at ombygge til nye klub- og ungdomsfaciliteter.

 

Ejendommen, som består af stuehus med tilhørende stald, lader og udenomsarealer, er beliggende i golfbanens område og kan betragtes som en integreret del af golfbanen. Klubben har gennem en lang årrække lejet staldbygninger tilhørende stuehuset, og da indehaveren er afgået ved døden har Åskov Golfklub købt og overtaget huset af arvingerne.

 

Stuehuset har ikke været vedligeholdt de sidste ca. 70 år og kræver derfor en ombygning og modernisering, så det kan anvendes til klubformål.

 

Klubbens ungdomsafdeling har pt. 55 aktive spillere under 25 år. Klubben har pr. januar 2015 ansat ny træner og etableret nye samarbejdsrelationer med bl.a. Sdr. Felding, Skarrild og Kibæk Skoler i forlængelse af skolereformen og Åben Skole. Som noget helt nyt er klubben aktuelt i dialog med Sdr. Felding Skole om forlagt undervisning med hele skolen på golfbaneområdet.

 

Klubben har endvidere etableret et godt samarbejde med Sdr. Felding Efterskole med golf som liniefag. Endeligt har klubben et godt samarbejde med junior afdelingen i Give og Brande Golfklubber, hvor der arrangeres 4 camps om året med overnatning.

 

Åskov Golfklubs nuværende klubhusfaciliteter er opført ved hjælp af frivillig arbejdskraft og består af et stort åbent rum med integreret køkken. I tilknytning hertil er der et kontor, entre og toilet. Der er ingen bad- og omklædningsfaciliteter.

 

Klubben har behov for at i højere grad at kunne tilbyde mere optimale rammer til den store ungdoms- og klubaktivitet, hvorfor klubben ønsker at ombygge den erhvervede ejendom til formålet.

 

Budgetterede materialeudgifter til ombygningen udgør jf. fremsendte budget ca. 400.000 kr. incl. moms. Klubben forventer selv at bidrage med ca. 500 mandetimer, som klubben værdisætter til ca. 110.000 kr. Klubben har pt. fået sponsoreret materialer for anslået 100.000 kr. og forventer yderligere sponsorater til materialer og inventar. Herning Kommune søges om et ekstraordinært tilskud på 125.000 kr. til VVS og el- arbejde. Der søges ikke om forhøjet lokaletilskud som følge af nye lokaler.

 

Åskov Golfklub tegner jf. seneste indberetning 574 medlemmer og modtager et årligt lokaletilskud på 75.000 kr.

 

Klubbens formueforhold:

 

  • Årets resultat 15.161 kr.
  • Egenkapital 953.620 kr. Likvide beholdninger: kassekredit -621.398 kr.

 

Åskov Golfklub er etableret i 1992. I 1994 blev en 9 hullers bane taget i brug. Banen blev i 2002 udvidet til en 18 hullers bane.

Klubben har indgået en uopsigelig lejeaftale på baneareal med privat udlejer. 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles afslag for nuværende
at ansøgningen indgår på Kultur- og Fritidsudvalgets liste over emner til kommende års budgetdrøftelser.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

I overensstemmelse med ansøgningen indgår projektet på listen over Kultur- og Fritidsudvalgets emner til kommende års budgetforhandlinger.

Bilag

  • Ansøgning
  • Seneste regnskab
  • Dialog om forlagt undervisning