Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: Nordvest Hallen, Gilmosevej 18, Herning

Dagsordenpunkter

10. Nordvest Hallen søger om tilskud til haludvidelsesprojekt

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-6-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Nordvest Hallen søger om tilskud til haludvidelsesprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Nordvest Hallen søger om tilskud til etablering af haludvidelsesprojekt - et idræts- og trivselshus i tilknytning til de eksisterende idrætsfaciliteter på Gilmosevej i Tjørring.

 

Repræsentanter fra Nordvest Hallens bestyrelse deltager i forbindelse med fremlæggelse af dagordenspunktet og præsenterer tanker og ideer til projekt "VORES HUS".

 

Sagsfremstilling

Nordvest Hallen har igennem længere tid haft visioner om udvidelsesplaner. Allerede i forbindelse med opførelsen af opvisningshallen i 2005 blev der arbejdet videre med ideen til et viden og kulturcenter. I forlængelse af opførelsen af Tjørring ny skole i 2007 blev der igangsat en proces med at udvikle Nordvest Hallen fra et mere traditionelt idrætshus til et nytænkende idræts- og trivselshus "VORES HUS" med fokus på nye aktivitets- og samværsformer som "motor" for udviklingen af Herning Nord.

 

Gennem forskellige visions- og borgerinddragelsesprocesser med områdets brugere og interessenter er resultatet af processen at skabe et hus som matcher nuværende og fremtidige behov, og som spiller naturligt sammen med områdets øvrige institutioner og skoler, Regionssygehuset DNV, Baunekirken og Fuglsang Sø Centret. Et hus som først og fremmest er et supplement og ikke en konkurrent til øvrige idrætsfaciliteter som fx. Sportscenter Herning, men et hus, som kan være med til at genere trivsel og udvikling i lokalområdet.

 

Rum- og arealbehov på visionsplan samt forventet etapeopdeling er vedlagt som bilag. Selve lokalebehovet er analyseret af såvel Nordvest Hallen som Tjørring Idrætsforening. Der er i første etape primært indtænkt lokaler til styrke- og kredsløbstræning samt faciliteter til ophold, samvær og fællesspisning med tilhørende støttefaciliteter (omklædning, køkken, toilet, depot mm.). Endvidere er der ønske om ny hovedindgang, plads til handicapidræt og elevator. I etape 2 og 3 er der ønske om en ekstra håndboldbane, spinning, wellness, springgrav, klatrevæg/ rapelling samt teater/ auditorium. Etape 1 udgør ca. 2.090 m2, etape 2 udgør ca. 1.060 m2 og etape 3 udgør ca. 1.920 m2. I alt 5.070 m2, hvor samlede budgetterede udgifter anslået udgør 55,110 mio. kr. ex. moms og ex udgifter til inventar, p-pladser og arealoverdragelse.  Afledte årlige driftsudgifter for etape 1 udgør anslået 962.500 kr. Etape 2 og 3 udgør henholdsvis 472.300 kr. og 871.100 kr. Dvs. samlede afledte årlige driftsudgifter udgør i alt ca. 2.305.900 kr.

 

Jf. fremsendte anlægsbudget udgør rene byggeudgifter for etape 1 (2.090 m2) anslået 18,050 mio. kr. Hertil kommer byggeplads- og ikke bygningsrelaterede omkostninger samt produktions- og projekteringsomkostninger. Der foreligger pt. ikke forslag til finansieringsplan. Afledt drift for etape 1 udgør som anført ovenfor anslået 962.500 kr.

 

Repræsentanter fra Nordvest Hallens bestyrelse deltager i forbindelse med fremlæggelse af dagordenspunktet og præsenterer tanker og ideer til projekt "VORES HUS".

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at projektet ikke imødekommes for nuværende
at projektet indgår på kultur- og fritidsudvalgets liste over mulige emner til de kommende års budgetdrøftelser
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Sagen udsættes med henblik på nærmere bearbejdning af det forlagte projekt.

Sagen genbehandles senest til april mødet.

Bilag

  • Udvidelse af Nordvest Hallen
  • Budget
  • Drifts- og anlægsbudget