Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

8. Frigivelse af anlægsbevilling til øvecontainere

Sagsnr.: 20.03.00-Ø00-2-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Frigivelse af anlægsbevilling til øvecontainere

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Byrådet bevilligede i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014 og overslagsårene 933.00 kr. i 2014 til indkøb og etablering af to øvecontainere. Disse midler søges hermed frigivet.

Sagsfremstilling

Herning Musikskole, Rytmisk Musik Herning og forvaltningen er på nuværende tidspunkt i proces vedr. indkøb af to øvecontainere. Udbudsmaterialet er under udarbejdelse.

 

Der skal indkøbes to øvecontainere: en på ca. 25 m2 (det er den der på sigt skal på rundtur til centerbyerne i kommunen) og en på ca. 50 m2 (den skal placeres permanent i Nørregade 7, hvor den bliver en integreret del af det nye gårdrum.

Containerne vil opfylde krav fra gældende lovgivning, både med hensyn til støj, handicapvenlighed, toiletforhold, miljø/opvarmning, arbejdsmiljø osv.

I tilbuddet indgår endvidere diverse tilslutninger (el, vand, afløb, varme).

Økonomi

Der er i forbindelse med sagsbehandlingen af budgetønsket indhentet overslag på to containere svarende til ovenstående specifikationer, som også opfylder interessenternes ønsker. Overslaget er på 933.000 kr., og der er afsat tilsvarende rådighedsbeløb i 2014.

 

Driftsudgifter for øvecontainerne afholdes af Herning Musikskole og Rytmisk Musik Herning indenfor deres eksisterende budgetrammer.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 933.000 kr. til Serviceområde 15 Kultur, stednr. 363095, Øvecontainere

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb samme sted i 2014.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning