Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

172. Herning kommunes køb af del af Museumsgade 32

Sagsnr.: 19.03.00-A00-2-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning kommunes køb af del af Museumsgade 32

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Tilde Mønsted Kristensen, Kurt Lauritsen og Pia Colstrup

Sagsresume

Herning kommune ønsker at erhverve del af Museumsgade 32, til etablering af ”Det Historiske hus ”. Ejendommen har tidligere huset Museum Midtjylland.
 
Der er ført forhandlinger med ejeren Museum Midtjylland, og der er opnået enighed om en
pris, med forbehold for politisk godkendelse.
 
Midlerne til købet ønskes samtidig frigivet.

Sagsfremstilling

Museum Midtjylland ønsker at samle sine udstillingsaktiviteter samt personale på Vestergade 20 ved Textilforum (den gamle Herning Klædefabrik).

 

Som et led i denne igangværende proces, fraflytter museet bygningerne på Museumsgade 32 (det tidligere Herning Museum).

 

I forbindelse med Herning Biblioteks flytning fra Brandgårdsvej til Østergade, blev det besluttet, at Lokalhistorisk Arkiv Herning skulle flytte ned i de tomme lokaler på Museumsgade 32.

 

Som et resultat af denne omrokering, blev der indgået aftale med Museum Midtjylland om, at Herning Kommune køber bygningen på Museumsgade 32 med henblik på at etablere et samlingssted for Hernings historie: Historiens Hus.


Historiens Hus vil skabe rammerne for Lokalhistorisk Arkiv samt foreninger, der beskæftiger sig med Hernings historie: Herning Husflid, Historisk Forening for Herning Kommune, ASRA (Arbejderhistorisk Støttekreds for Ringkøbing Amt), Slægtshistorisk Forening samt Landsbylauget. Sidstnævnte vil fortsat, med frivilligt arbejdskraft, passe Frilandsmuseet bag museumsbygningen.

 

Derudover vil dele af udstillingerne fra det gamle Herning Museum fortsat indgå som en del af Historiens Hus.

Forhandlingerne med Museum Midtjylland har medført at der er enighed om en pris på 500.000 kr. for ejendommen. De med aftalen forbunde udgifter afholdes af Herning Kommune.

 

ejendommen udmatrikules som vist på kortbilag, den tilbageværende del ejes fortsat af Museum Midtjylland, og drives videre som Frilandsmuseum.  

 

Arealet der udmatrikuleres er markeret med rød, vejadgangen der tinglyses er markeret med blåt.

Økonomi

De samlede udgifter vedr. erhvervelsen af ejendommen er følgende:

  • Køb af ejendommen 500.000 kr.

  • Udgift til udmatrikulering 30.000 kr.

  • Skøde og tinglysningsafgift 15.000 kr.

  • Tinglysning af deklaration om vejadgang 10.000 kr.

 

Beløbet finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360099 01 i 2014.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Ejendommen, del af museumsgade 32, erhverves for den aftalte sum på 500.000 kr.
at Herning kommune dækker de med sagen forbundne udgifter på 55.000 kr. eksklusiv moms.
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 555.000 kr. i 2014 til Serviceområde 15 kultur, nyt stednr.
at anlægsudgiften på i alt 555.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360099 01 i 2014.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • oversigtskort museumsgade 32