Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

158. Frigivelse af bevilling vedr. renovering af tag på Sdr. Felding Hallen

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-8-14 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af bevilling vedr. renovering af tag på Sdr. Felding Hallen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2014 til renovering af tag på Sdr. Felding Hallen.

Sagsfremstilling

Der er jf. budgetforliget for 2014 afsat et rådighedsbeløb på 700.000 kr. på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318087, til renovering af taget på Sdr. Felding Hallen.
Projektet er beskrevet i samarbejde med den Kommunale Ejendomsafdeling, og der er indhentet tilbud på opgaven.

Det kan oplyses, at renoveringen af taget kan ikke afvente den planlagte haludvidelse, idet der i øjeblikket trænger vand ind i hallen i forbindelse med dårligt vejr, med deraf afledte følgeskader.

Renoveringen kan iflg. Hallen og arkitekten foretages uafhængigt af det planlagte haltudvidelsesprojekt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. ex. moms til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318087.

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 700.000 i 2014 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318087.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.