Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

170. Fermatens budget for 2015

Sagsnr.: 20.03.12-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Fermatens budget for 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Fermaten fremsender 2. november 2014 budget for 2015 med indledende bemærkninger til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fermaten fremsender budget med indledning (kaldet budgetforudsætninger for driftsbudgettet) til Herning Kommunes godkendelse inden fremsendelse til Kunstrådet.

 

De indledende bemærkninger indeholder bestyrelsens forudsætninger og baggrunden for udarbejdelsen af budgettet. Det indeholder et skøn på garderobeindtægter (pris og antal gæster), niveau for medlemsbetaling og sponsorindtægter, et skøn over entréindtægter (publikumsudviklingen lægges til grund), præcisering af at honorarer, provision, dørvagter, forplejning og hotelomkostninger er inkluderet i posten "musikudgifter", at der anvendes 160.000 kr. til udstyr/inventar, niveau for markedsføring, leasingforpligtelser, skønnet udvikling på lønninger på 3 %, niveau for indtjening ved bardrift, reduktion af adm. omkostninger som konsekvens af website, samt en præcisering af henlæggelser i forhold til forpligtelser vedr. bygningsvedligehold.

Fermaten fremsender et budget, som i meget høj grad indikerer en fortsættelse af den nuværende drift med et uændret niveau.

Fermaten budgetterer med en lille stigning i entréindtægter i forhold til tidligere budgetter, men lidt lavere end de realiserede indtægter i 2012 og 2013. Der budgetteres endvidere med en stigning i honorarer til musikere på godt 150.000 kr. i forhold til tidligere budgetniveau.

Der budgetteres med et driftsoverskud på 80.000 kr. i 2015.

Fermatens egenkapital per 1. januar 2014 udgjorde 2.081.902 kr.

Der planlægges 125 koncerter i alle kategorier til afholdelse i 2015, hvilket opfylder den regionale spillestedsaftale mellem Foreningen Fermaten, Statens Kunstråds Musikudvalg og Herning Kommune. Aftalen er gældende indtil 2016.

 

Fermatens bestyrelse har godkendt det fremsendte budget for 2015 på sit møde den 30. oktober 2014.

 

Herning Kommune er tilsynsførende med Fermatens virksomhed.

 

Herning Kommune har jf. den regionale spillestedsaftale budgetteret med et tilskud til Fermaten i 2015 på i alt kr. 1.750.000 kr., mens staten yder et tilskud på 1.500.000 kr. Fermaten forventer at realisere 500.000 kr. i sponsorater i 2015.

 

Forvaltningen har behandlet det fremsendte budget i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

 

Jf. aftale med Fermaten fremsender Fermatens administration budget, godkendelse og øvrige krævede dokumenter til Kunstrådet inden den 1. december.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Fermatens budget for 2015 inkl. indledende bemærkninger godkendes uden bemærkning.

 

at Fermaten indsender alle nødvendige dokumenter til Kunstrådet senest 1. december.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Fermaten Budget 2015