Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

169. Autogalleriet Årsregbskab 2013

Sagsnr.: 20.00.00-S55-1-14 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

Autogalleriet Årsregbskab 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Autogalleriet Herning fremsender årsregnskab 2013 til orientering.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Autogalleriet har på møde den 19. marts 2014 godkendt årsregnskab 2013 for Autogalleriet. 

 

Årsregnskabet udviser i 2013 et underskud på -79.513 kr. og en egenkapital efter årets resultat er overført på 4.522 kr.

 

Jævnfør årsregnskabet samt de vedlagte bemærkninger hertil finder bestyrelsen årets resultat utilfredsstillende. Underskuddet henføres til to forhold som har påvirket regnskabet negativt. Det første er et sponsorat på 50.000 kr., som først blev udbetalt i 2014 i stedet for 2013. Dernæst en meromkostning på 45.000 kr. i forbindelse med uoverensstemmelser med Autogalleriets tidligere udlejer.

 

For at sikre en fremtidig økonomisk stabilitet og merindtjening har Autogalleriet igangsat en række tiltag, herunder en stigning i beløbet for medlemskab samt en omrokering i hallerne, således der bliver mere plads til betalende køretøjer og dermed højere indtægt. Det er bestyrelsens opfattelse at disse initiativer vil påvirke regnskabet for 2014 positivt.  

 

Autogalleriet Herning er en forening med knapt 200 medlemmer og en udstilling med over 100 biler, motorcykler samt andre transportmidler. Autogalleriet afholder jævnligt arrangementer for medlemmer og interesserede borgere.  

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Herning Kommune ydede i 2013 et årligt driftstilskud til Autogalleriet på 52.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet for Autogalleriet 2013 tages til orientering.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Brev til Herning kommune Autogalleriet regnskab 2013
  • Autogalleriet årsregnskab 2013