Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

166. Team Teatret ønsker vedtægtsændring

Sagsnr.: 20.01.02-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Team Teatret ønsker vedtægtsændring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Team Teatret fremsender 30. september udkast til nye vedtægter. Vedtægtsændringen ønskes som en konsekvens af en ændret ledelsesstruktur.

Sagsfremstilling

Team Teatret ønsker en vedtægtsændring på tre punkter i de gældende vedtægter.

 

Team Teatret ønsker at vende tilbage til en enstrenget ledelse igen. For år tilbage ændrede Team Teatret ledelsesstrukturen fra at bestå af en teaterleder til at bestå af en kunstnerisk leder og en økonomisk leder. Team Teatret ønsker fremadrettet kun at have en leder, nemlig en teaterleder.

Teaterlederen skal have det samlede kunstneriske, organisatoriske og økonomiske ansvar.

Der er tale om en konsekvensrettelse (i § 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 15), hvor "teaterledelsen" erstattes med "teaterlederen".

Forvaltningen har ingen indvendinger mod ønsket om en enstrenget ledelse, ligesom det ikke vurderes at udgøre nogen risiko i forhold til det kunstneriske niveau.

 

Team Teatret ønsker nedsættelse af krav til valgbarhed og valgret.

Bestyrelsen ønsker at gøre det lettere at blive fuldgyldigt medlem ved at nedsætte kravet til længde af medlemskab inden opnåelse af valgret og valgbarhed.  

Jf. vedtægternes § 15 har medlemmer først valgret og valgbarhed efter tre måneders medlemsskab. Dette ønskes nedsat til en måneds forudgående medlemskab.

Forvalningen har ingen bemærkninger til den ønskede ændring.

 

Team Teatret foreslår en konsekvensrettelse/opdatering af vedtægternes § 9, som henviser specifikt til den gældende lovgivning. Bekendtgørelse og lovbekendtgørelse er siden sidste revision af vedtægterne ændret, hvorfor Team Teatret foreslår de nuværende love nævnt i de nye vedtægter.

Juridisk afdeling ved Herning Kommune anbefaler, at der i stedet indføres en sætning om, at gældende lovgivning og bekendtgørelser på egnsteaterområdet skal overholdes.

Forvaltningen anbefaler, at der indføres en generel sætning i de nye vedtægter frem for specifik lovangivelse.

 

De ønskede vedtægtsændringer er godkendt af Foreningen Team Teatrets generalforsamling d. 23. september 2014.

 

Vedtægtsændringen har ingen økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.  

De nye vedtægter skal fremsendes til Kulturstyrelsen til orientering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at den ønskede vedtægtsændring godkendes, dog således at § 9 lyder således: "jf. gældende lov og bekendtgørelse vedr. egnsteatervirksomhed."
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Team Teatret - udkast til nye vedtægter
  • Team Teatret - vedtægter 2011