Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

165. Team Teatrets årsrapport 2013/2014

Sagsnr.: 20.01.02-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Team Teatrets årsrapport 2013/2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Team Teatret fremsender 30. september årsrapport, revisionsprotokol og sæsonberetning for 2013/2014 til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Team Teatret fremsender årsrapport, revisionsprotokol og sæsonberetning for 2013/2013 til godkendelse. Bestyrelsen har godkendt ovenstående på bestyrelsesmøde d. 3. september, ligesom generalforsamlingen har godkendt afrapporteringen d. 23. september 2014.

 

Årets resultat blev et underskud på 700.246 kr. før anvendte henlæggelser. Der er anvendt 500.000 kr. af henlæggelserne. Team Teatret har haft indtægter for ialt 1.136.055 kr., hvilket stemmer nøje overens med budget, og er knap 100.000 kr. mindre end året før.


Der er væsentlig nedgang på indtægter fra turnéforestillinger, hvilket vurderes at være en konsekvens af en generel afmatning i branchen.    

 

Teatret har haft udgifter for i alt ca. 10,7 mio. mod budgetterede 10,1 mio. kr., og sidste års niveau på 12,3 mio. kr. Afvigelserne er primært på gager og honorarer (knap 400.000 kr. højere), administrationsomkostninger (godt 200.000 kr. højere) og lokaleomkostninger (knap 100.000 kr. højere). I forbindelse med gager og honorarer er det omk. til produktionsdramaturg (barselsvikar), scenograf, samt feriepengeforpligtelser. På administrationsområdet har konsulenthonorar i forbindelse med udvikling af teatrets drift og bogføringsassistance i forbindelse med sygemeldinger været skyld i de væsentlige budgetoverskridelser.  Med hensyn til lokaleomkostninger er der anvendt godt 70.000 på indvendig renoveringsarbejde.  

 

Forvaltningen vurderer, at budgetafvigelserne og det negative resultat kan forklares, primært med afsæt i Team Teatres reorganisering. Forvaltningen finder bestyrelsens ageren for rettidig og nødvendig, ligesom bestyrelsens proaktive handlinger med tilpasning af næste års budget er positiv.  

Herning Kommune har i regnskabsåret ydet tilskud til Team Teatret på 6.268.000 kr. staten støtter med 2.524.297 kr., mens der er modtaget andre tilskud på 109.000 kr.   Team Teatret har pr. 1. juli 2013 aktiver for ca. 2,1 mio. kr. og en egenkapital på  344.449 kr. Egenkapitalen er formindsket med ca. 700.000 kr. i indeværende år, og forvaltningen vurdere, at egenkapitalen bør delvist genetableres for at understøtte teatrets kunstneriske og driftsmæssige handlefrihed.  

 

I egnsteateraftalen er aftalt flere fokuspunkter i perioden, nemlig indkøb af to udenlandske gæstespil, øge tilstrømning af publikum i alderen 14-18 og produktionssamarbejde på tværs af regionen.  


Team Teatret har indkøbet udenlandske forestillinger og produktionssamarbejdet på tværs, ligesom arbejdet med publikumsudviklingen af de unge også har haft fokus. Dette bl.a. via nye arrangementsformer, involvering i Teater Maraton og indmeldelse i det regionale netværk SceNet hvor der er fokus på udvikling af forretningsmodeller.

Ud over fokuspunkterne for perioden skal Team Teatret hvert år producere to nye forestillinger, samt præsentere et antal forestillinger for børn og voksne.

 

Team Teatret har i sæsonen produceret to forestillinger for voksne, en forestilling for børn, samt co-produceret en, mens der er præsenteret gæstespil for voksne og børn.

Forvaltningen vurderer, at Team Teatret har opfyldt aftalen for sæson 2013/2014.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.  

 

Herning Kommune skal senest 1. december fremsende årsrapport, sæsonberetning, revisionsprotokol og kommunens godkendelse til Kunststyrelsen. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at det fremsendte regnskab og sæsonberetning godkendes.

 

at bestyrelsen anbefales at bringe regnskabet i balance, herunder at genetablereen passende egenkapitalen, således at der er en sund økonomisk basis for Team Teatrets virksomhed.  

 

at forvaltningen fremsender årsrapport, sæsonberetning, revisionsprotokol og Herning Kommunes godkendelse til Kulturstyrelsen senest d. 1. december 2014.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Team Teatret - Årsrapport_2013-14
  • Team Teatret - Sæsonberetning_2013-2014_skr