Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

171. Evaluering af pilotprojektet "Sundere mad i haller"

Sagsnr.: 29.09.00-A00-3-14 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Evaluering af pilotprojektet "Sundere mad i haller"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
  X
 
 
 
  X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helle Rasmussen

Sagsresume

Erfaringer fra andre kommuner landet over og Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende sundhedsindsats gjorde, at Kultur- og Fritidsudvalget i 2011 valgte at afsætte midler til et pilotprojekt omkring sundere mad i Herning Kommunes idrætshaller i et samarbejde med Forebyggelsesudvalget.

Et udvalg af Herning Kommunes fritidshaller har medvirket i en pilotafprøvning i at gøre udvalget af mad sundere i hallernes cafeteriaer. Der foreligger nu en evaluering af indsatsen i de 6 haller, der indgik i indsatsen.

 

Formålet med evalueringen er at sætte fokus på udfordringerne i indsatsen for at undersøge indsatsområder i en eventuelt fremtidig prioritering og udbredelse af indsatsen.

 

Evalueringen viser, at ”Sundere mad i haller” endnu ikke er implementeret og forankret i tilstrækkelig grad.

Sagsfremstilling

Kommunen rummer mange forebyggelsesarenaer i forhold til aktivitet og sund mad. Idrætshallerne, hvor mange borgere kommer, giver mulighed for at skabe gode rammer for sund livsstil.

 

Projektet "Sundere mad i haller" har fungeret i godt 3 år. Formålet med evalueringen af indsatsen er at undersøge status for implementeringen, herunder udfordringerne i indsatsen.  

 

På baggrund af en interviewrunde med halbestyrere og madudvalgsrepræsentanter i hallerne samt observationer undersøges implementeringen af elementerne i indsatsen. For at underbygge udsagn i interviewet er der blevet taget billeder af maden i hver hal.

 

Evalueringen er ikke et forskningsstudium, men et forsøg på at undersøge mulighederne for en bredere implementering samt at erfaringsbasere en eventuel fremtidig indsats.

 

Der har været arbejdet med følgende elementer i indsatsen 

 

- Udarbejdelse af kostretningslinjer, hvor det generelt handler om fokus på nøglehulsmærkning, fuldkornslogo, sukkerreducering, fedtreducering, frisk frugt og grønt, samt produktplacering.

 

- Etablering af cafémiljø

 

- Markedsføring

 

- Fælles indkøbsaftaler

 

- Brugerinddragelse

 

Hovedkonklusioner 

 

- Hallerne finder det naturligt og meningsfuldt at arbejde med forebyggelse af uhensigtsmæssig livsstil. Indsatsen opleves af hallerne som kommunikeret ud på en inddragende og forståelig måde.

 

- Der er sket små, positive forandringer i nogle haller, men bredt vurderes det, at "Sundere mad i haller" ikke er implementeret og forankret på den måde, det oprindeligt var planlagt.

 

Anbefalinger ved en fortsat prioritering af indsatsen   

- Accepter at hallerne er forskellige både i udgangspunkt, muligheder og struktur ved at sætte fokus på den lokale hals behov. Tilpas derefter indsatsen.  

 

- Gør kompetenceudviklingen i forhold til kravene i projektet til en forudsætning for deltagelse.

 

- Uddannelsen baseres på forudsætningerne i den enkelte hal.

 

- Identificer mulige økonomiske incitamenter til implementering. Da den økonomiske organisering er forskellig fra hal til hal, er rentabiliteten forskelligartet.

 

- Gør det klart, at der er tale om krav og ikke anbefalinger til en indsats (Disse krav bør baseres på et individuelt hensyn, hvor man med små skridt går mod et sundere udbud)

 

- Prioriter støtte/netværk ved at gøre det muligt at lave tiltag som foredrag, temaaftner om sund madlavning mv. på tværs af hallerne.

 

- Anerkend usikkerheden i indkøb af sunde råvarer ved at sætte fokus på opkvalificering af køkkenpersonalets kostfaglighed.

  

"Sundere mad i haller" er en af anbefalingerne i forebyggelsespakkerne fra Sundhedsstyrelsen. 

 

Forebyggelsesudvalget behandlede evalueringen den 20. oktober 2014. Udvalget besluttede at etablere en initiativpulje på 150.000 kr. over årene 2015-2017, hvor haller kan søge om tilskud til at arbejde med projektets oprindelige målsætninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at evalueringen tages til efterretning
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.
Udvalget ser med tilfredshed på at Forebyggelsesudvalget følger op på projektet.

Bilag

  • Evaluering af pilotprojekt -Sundere mad i haller-