Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

158. Opsamling visionsproces rideklubber

Sagsnr.: 04.00.00-G20-1-20 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Opsamling visionsproces rideklubber

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På baggrund af indledende fællesmøde i august 2019 og efterfølgende visionsproces mellem de 3 bynære rideklubber hhv. Herning Rideklub, Hammerum Kølkær Rideklub og Kærbo Rideklub fremlægges fælles fundament til fremtidigt samarbejde om etablering af nyt fælles ridecenter i Herning.


Formanden for hhv. Herning og Hammerum Kølkær Rideklub deltager på mødet ?????


Sagsfremstilling

Med baggrund i klubbernes aktuelle udfordringer henholdsvis


 • Kærbo: Udfordring i forhold til Sportscenter Hernings udvidelsesplaner med ny opvisningshal og talentskole
 • Herning: Beliggenhed ved Knudmosen og barrierer i forhold til vand og fredskov
 • Hammerum: Udfordret i forhold til byplanmæssige interesser
 • Herning og Kærbo: Udfordret af en svær økonomisk situation


har der i foråret 2019 været afholdt indledende individuelle dialogmøder med klubberne, som alle var positivt indstillet på at drøfte, hvordan situationen kunne se ud i et samlet forum og få vendt mulighederne for et evt. fremtidigt samarbejde/ sammenlægning af klubberne.


Klubberne var alle åbne over for et fremtidigt samarbejde og så gode perspektiver i at arbejde for et nyt fælles tiltag og samle alle gode kræfter og bygge videre på de 3 klubbers individuelle succeser. En fusion med plads til forskellighed, mangfoldighed og diversitet som afsæt for en sund retning og fremtidige udviklingsmuligheder for ridesporten i Herning. Der blev på baggrund heraf i samarbejde med forvaltningen indledt et fælles visionsarbejde for et fælles fremtidigt projekt.


Visionsprocessen har været bygget op over 3 workshops hhv


 • Workshop I: Forventningsafstemning ift. fælles vision, værdier og målgrupper
 • Workshop II: Visioner, målgrupper og koblinger
 • Workshop III: Formulering af fælles vision, målsætninger og handleplan


En positiv proces, hvor Kærbo Rideklub imidlertid trak sig undervejs.


Konklusionen blev derfor, at Herning Rideklub og Hammerum Kølkær Rideklub går sammen om visionen om et nyt fælles bynært ridecenter i Herning, hvor målet er at sikre de bedste udviklingsbetingelser for ridesporten i Herning.


Der er i processen skabt et godt fundament for et fremtidigt samarbejde, og klubberne er enige om, at der vil være en række styrker i at samle ridesporten i et nyt og moderne ridecenter.


De grundlæggende værdier i centret skal være


 • Gode vilkår for både bredde og elite
 • Alle skal respekteres med deres forskelligheder
 • En stærk klubkultur og et stærkt fællesskab
 • Sporten og træning skal være i fokus
 • Centeret skal være bæredygtigt, såvel socialt, miljømæssigt og økonomisk


Ved en samling i et nyt ridecenter vil de to klubber fusionere til én forening.


Klubberne er enige om, at der med et nyt center og en ny samlet forening kan skabes en stærkere ledelse og et styrket økonomisk fundament for ridesporten i Herning dels pga. stordriftsfordele, dels pga. bedre mulighed for at arbejde mere målrettet på samarbejde med andre aktører. Ved at samle kræfterne understøttes fundamentet for at løfte klubben ift. at gøre den sportslig attraktiv og styrke rammerne for det gode frivillig-miljø samt visionen om at være et sted, der også rækker ud over de allerede etablerede ridesportsengagerede.


Næste skridt i processen ift. en videre kvalificering af arbejdet og nærmere projektbeskrivelse, herunder den konkrete økonomi i etableringen af et ny ridecenter og placeringsmuligheder, afventer udvalgets stillingtagen og evt. afsættelse af økonomisk ramme til fortsættelsen af udviklingsfasen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at visionsarbejdet tages til orientering og drøftelse ift. evt. videre tiltag
at der ved beslutning om videre tiltag bevilges et beløb på 150.000 kr. mod at klubberne hver bidrager med 25.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag
at beløbet afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto for fæles formål
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Udvalget kvitterer for visionsarbejdet. Formændene deltog ikke i mødet, idet mødet blev afholdt online. Derfor fremlagde forvaltningen status på visionsarbejdet.

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Opsamling fra visionsproces
 

159. Orientering om status vedr. covid-19

Sagsnr.: 20.00.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Søren Juul Baunsgaard  

Orientering om status vedr. covid-19

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger status og perspektiver i forbindelse med covid-19

Sagsfremstilling

Covid-19 har fortsat stor indflydelse og store konsekvenser på Kultur- og Fritidsudvalgets område. På mødet fremlægger forvaltningen en aktuel status. Samtidig fremlægges udvalgte perspektiver til udvalgets orientering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

 

160. Evaluering af Herning Bibliotekernes handleplan 2020 vedr. FN’s Verdensmål samt godkendelse af handleplan 2021

Sagsnr.: 21.00.00-G01-2-20 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Evaluering af Herning Bibliotekernes handleplan 2020 vedr. FN’s Verdensmål samt godkendelse af handleplan 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Herning Bibliotekerne har i 2020 arbejdet med at realisere bibliotekets handleplan vedr. FN’s verdensmål, og har bl.a. afholdt Børnefolkemøde vedr. FN’s verdensmål med mere end 2000 deltagende børn. I 2021 fortsættes indsatsen med flere folkeoplysende aktiviteter, herunder endnu et børnefolkemøde, arrangementer, udstillinger og klub for unge.


Sagsfremstilling

Evaluering af Handleplan 2020.

Herning Bibliotekerne har i 2020 arbejdet med at realisere årets handleplan vedr. FN’s verdensmål, som overordnet var inddelt i 3 kategorier.


Folkeoplysende aktiviteter for voksne: Der er afholdt 8 forskellige aktiviteter som bl.a. ”Spis med verdensmål”, Corona set indefra, Biolog Morten DD. Hansen om målene, livestreaming om Dybhavet, ”Lev for det halve” og Digital Taskforce.


Verdensmålene formidles i bibliotekernes rum, og der er etableret en fast eksponering ”Grøn HverDag” på Hovedbiblioteket, hvor materialer om FN’s verdensmålene udstilles og kan lånes. Konceptet ”Del din bæredygtighed” hvor borgerne udveksler bæredygtige tips er etableret. Der har været en udstilling vedr. opfindelsen af elektromagnetisme, biblioteket har eksponeret DR’s temasamarbejde om ”Vores Natur” med fokus på naturvidenskab, naturen og bæredygtighed, samt formidlet affaldsindsamling i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.


Herning Bibliotekernes hjemmeside har fået en særlig sektion vedr. FN’s verdensmål hvor borgerne kan finde oplysninger om aktiviteter på området, finde viden og litteratur om bæredygtighed samt dele sine tips til andre.


I projektet ”My Green Identity” er der etableret et abonnement ”Grøn HverDag” hvor borgerne på månedsbasis modtager gode tips og ideer til en grønnere livsstil samt ideer til læsestof og relevant information fra biblioteket.


Folkeoplysende aktiviteter for børn, unge og skoler: Der er afholdt Børnefolkemøde med 2435 deltagende børn. Børnefolkemødet stod på fire ben; førskoleforløb som foodchallenge og kunstforløb, daginstitutionsforløb med et ”Verdensborgerpas” og koncert til de mindste, skoleaktiviteter med foredrag af bl.a. Mogens Lykketoft, makerspace-workshop og paneldebat med lokalpolitikere samt aktiviteter på Hovedbiblioteket for familier hvor bl.a. youtubere holdt foredrag. I forbindelse med Børnefolkemødet blev der afholdt både virtuelle workshops og fysiske forløb for 170 lærere om hvordan man implementerer verdensmålene i undervisningen.


Makerspace-aktiviteter kan ikke gennemføres i udfoldet stil under Corona, idet det er en udpræget ”hands-on” aktivitet, så der er blevet gennemført mindre aktivitet end planlagt. Der er dog gennemført en festival ”Papalapap” hvor der blev bygget og spillet med pap, og der har været en temadag ”Tech i Tiden” som handlede om fremtidens teknologier.


Der er indkøbt og eksponeret en stor mængde litteratur for børn og unge vedr. verdensmålene og de indsatser de lister, og en Verdensmål-klub for interesserede børn og unge er under etablering.


Herning Bibliotekerne som bæredygtig kulturinstitution: Biblioteket er skiftet til LED på alle lokalbiblioteker og ventilationssystemet er blevet optimeret. Plastik er udfaset både hvad angår bæreposer og service mv. Overgang til elbil er forberedt.


Handleplan 2021

I 2021 prioriterer Herning Bibliotekerne fortsat den folkeoplysende indsats vedr. FN’s verdensmål højt, og forhåbningen er at intensivere indsatsen i takt med at Corona tillader at borgerne kan mødes igen. Igen i 2021 inddeles indsatsen i tre overordnede kategorier; folkeoplysning for voksne og børn samt en intern indsats om at blive en bæredygtig institution.


I 2021 vil biblioteket arbejde med: Folkeoplysende aktiviteter og arrangementer, udstillinger og formidling både fysisk og digitalt, dele og bytteplatforme, Børnefolkemøde, fritidsklub, sommerskole, undervisningsforløb og projektarbejde.


Se bilag for Handleplan for Herning Bibliotekernes indsats vedr. FN’s Verdensmål 2021.

Økonomi

Indsatsen vedr. FN’s verdensmål finansieres indenfor serviceområde 14 Biblioteker, samt ved eksterne puljeansøgninger og partnerskaber med interessenter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Evalueringen af handleplan 2020 tages til efterretning
at Herning bibliotekernes handleplan vedr. FN’s verdensmål 2021 kvalificeres og godkendes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Herning Bibliotekernes handleplan FN's Verdensmål 2021
 

161. Indgåelse af Kulturaftale 2021 - 2024

Sagsnr.: 20.20.00-P27-1-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Indgåelse af Kulturaftale 2021 - 2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


xx

x

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forslag til ny kulturaftale for Kulturregion Midt- og Vestjylland for 2021-2024 (KMV) foreligger nu til behandling i de otte kommuner. Aftalen er godkendt af den politiske styregruppe for KMV. Aftalen har været til gennemsyn hos ministeren, men den statslige økonomi er endnu ikke afklaret, da Varde Kommune som ny deltager i samarbejdet ønsker at bringe deres del af finansiering fra tidligere aftalekonstruktion med ind i denne aftale.

Der anmodes om godkendelse af forslag til ny KMV.

Sagsfremstilling

Otte kommuner – Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Varde kommuner – udgør Kulturregion Midt- og Vestjylland og anmoder hermed Herning Kommune om at godkende forslag til regional kulturaftale for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2024.

Varde Kommune indtræder som ny partner i samarbejdet fra 1.1.2021, og har deltaget i arbejdet med kulturaftalen og dens projekter fra sommeren 2020.


Kulturaftaler indgås mellem en kulturregion og kulturministeren og har som formål at sikre borgerne adgang til gode og varierede kulturtilbud af høj kvalitet.

Den øverste myndighed for kulturaftaler er de politiske styregrupper, som består af kulturudvalgsformændene i de involverede kommuner. I styregruppen for Kulturregion Midt- og Vestjylland er formand Johs. Poulsen, Herning og næstformand Henrik Thygesen, Lemvig.

Sekretariatsfunktionen varetages af Holstebro Kommunes Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked.

Den politiske styregruppe har på møde 13. november 2020 godkendt aftalens tekst inklusiv bilag, den regionale økonomi samt de 12 projekter, som skal gennemføres i aftalen.

Aftalens endelige tekst samt ministerens afgørelse vedr. den statslige økonomi, som Varde Kommune ønsker at bringe ind i samarbejdet, er endnu ikke endeligt afklaret og forhandles fortsat.

Der er 13 kulturaftaler i Danmark, og de kendetegnes ved fastlagte krav og fælles kadence, som er årene 2021-2024. De skal indeholde en vision, indsatsområder samt mål, som forpligter staten og kommunerne gensidigt. Aftalen er en rammeaftale med projekter, der konkretiseres og gennemføres i aftaleperioden. Det er et krav, at der indgår væsentlig lokal medfinansiering, herunder fælleskommunale midler.


Kulturministeren har besluttet, at den kommende periode skal fokusere på aktiviteter for og involvering af børn og unge indtil 20 år, der skal være tale om udviklingsprojekter og tværgående og bæredygtige perspektiver er centrale.


Kulturregionen selv har fokus på værdierne: volumen, kvalitet og ambition på fælles indsatser og udviklingstiltag på strategisk niveau, og at projekter i særlig grad udtrykker Midt- og Vestjylland. Der lægges også vægt på, at opnået læring og erfaringer aktiveres med henblik på udbredelse ud over eget område.


Vision og indsatsområder
Kulturaftalens overordnede vision er at:

 • udvikle og styrke regionens kunst- og kulturudbud for og med især børn og unge.
 • samarbejder og fællesskaber er et fundament og en vigtig motivationsfaktor for udviklingen.
 • samarbejde mellem og på tværs af kommuner og kulturinstitutioner og –aktører muliggør udvikling af kulturlivet til et niveau den enkelte kommune ikke kan løfte alene.


Aftalen har 3 indsatsområder, som er:

 • Børn og unge i nye kulturelle aktiviteter
 • Børn og unge i nye kulturelle fællesskaber
 • Børn, unge og kulturens potentialer.


Til indsatsområderne knytter sig i alt 12 projekter: Musikbroen; Lydspor – Lydkunst i Folkeskolen; Kunst og Kulturlab; Gadens Kunst; Sang Sprog og Samvær; De Små Synger med de Grå; Spil Nyt Netværk; Lev Nu; Kulturvæksthuset; Lyden i Naturen; Musik for Alle Børn; Wired.

Sang Sprog og Samvær og Wired er forankret i Herning Kommune, mens Spil Nyt Netværk er forankret i både Ringkøbing/Skjern og Herning Kommuner.

For yderligere information om de enkelte projekter henvises til bilag 3.


Økonomi

Kulturaftalens økonomi er sammensat af

1. statslige projekttilskud

2. fælleskommunale midler til projekter

3. kommunale tilskud til projekter med hjemsted i kommunen

4. projekternes egne midler, fondstilskud og andre såkaldte lokaler midler.


Det forventes, at de statslige projekttilskud over den 4-årige aftaleperiode vil udgøre i alt 9.900.000 kr. inkl. Vardes hidtidige projektmidler fra kulturregion Vadehavet. Det mundtligt garanterede mindste statstilskud er 8.500.000 kr. Der gøres opmærksom på, at forhandling om den endelige fastlæggelse af statens tilskud ikke er afsluttede.


Kulturregionens egenfinansiering udgør i alt 18,3 mio. kr., som udgøres af projekternes samlede budgetbeløb. For Herning Kommune udgør projekternes egenfinansiering i alt 5,243 mio. kr. i hele aftaleperioden 2021-2024. Beløbet er inklusiv 160.000 kr. i alt i kommunalt tilskud fra Ringkøbing/Skjern Kommune.

Kulturaftalen forventes at omsætte i alt 28,2 mio. kr. over aftaleperioden. Projekterne i Herning Kommune forventes at omsætte for i alt 10,063 mio. kr. i alt i hele aftaleperioden.


Herning Kommune yder et tilskud til de tre Herning-baserede projekter på 1,14 mio. kr. i alt i løbet af de fire år.


De fælleskommunale midler udgør 2 kr. pr. indbygger i de 8 kommuner svarende til i alt 3,06 mio. kr. i aftaleperioden. Beløbet medfinansierer projekterne. Beløbet er det samme som i tidligere kulturaftaler og påfører således ikke kommunerne nye udgifter. For Herning Kommune udgør beløbet 178.000 kr. per år, i alt 712.000 kr. i aftaleperioden (2020-tal).


Den politiske styregruppe har i forbindelse med forhandling af projekter til aftalen besluttet, at kommunerne forpligter sig til at medfinansiere projekter med hjemsted i kommunen. Projekterne er ansvarlige for at ansøge herom.


Herudover skal projekterne selv sikre den resterende projekt-finansiering, hvilket sker gennem projektejernes egne midler, offentlige tilskud i øvrigt, samt private fondsmidler og sponsorater.

Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår samt specificering af bevillingernes fordeling er beskrevet i aftalen, samt i det lokale notat Oversigt over fordeling af økonomiske midler (bilag 2).


Administrationen gør opmærksom på at de tidligere kommunalfuldmagtstilskud (tidligere amtslige tilskud) fra 2021 tilbageføres til staten, således at de fremadrettet udbetales direkte til institutionerne. Det drejer sig om driftstilskud til Den Jyske Sangskole og Swinging Europe i Herning Kommune samt Nr. Vosborg, Orkester Midt Vest og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, som er hjemmehørende i Holstebro Kommune.


Forvaltningen bemærker, at aftalen ikke medfører økonomiske konsekvenser for Herning Kommune ud over det allerede afsatte budget til formålet. Midlerne er afsat på Serviceområde 15, Kultur, og de behandles og bevilliges af Kultur- og Fritidsudvalget i særskilt sag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslaget til Kulturaftale for Midt- og Vestjylland 2021-2024 godkendes under forudsætning af godkendelse i de øvrige aftalekommuner og af Kulturministeren.
at sagen videresendes med anbefaling.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 1 -Kulturaftale 2021-24 Kulturregion Midt- og Vestjylland
 • Bilag 2 - Kulturaftale Midt- og Vestjylland 2021-2024 Projektfinansiering
 • Bilag 3 - Oversigt over projektforslag samt projektbeskrivelser OPDATERET 23112020
 

162. Bevilling af medfinansiering til lokale kulturaftaleprojekter

Sagsnr.: 20.20.00-P27-1-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Bevilling af medfinansiering til lokale kulturaftaleprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Sagsresume

Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2021-2024 (KMV) behandles nu i de 8 aftalekommuner; Varde, Ringkøbing/Skjern, Lemvig, Struer, Holstebro, Skive, Ikast/Brande og Herning. Selve aftalen skal godkendes i BYR, mens finansieringen skal besluttes i Kultur- og Fritidsudvalget (KFU). Den kommunale del af finansieringen består dels af medfinansiering til de projekter, der er forankret hos institutioner i Herning Kommune, dels af midler til en fælleskommunal pulje. KFU skal tage stilling til disponeringen af de afsatte midler til kulturaftaler.

Sagsfremstilling

Ved indgåelse af kulturaftalen mellem kommuner og kulturministeren gælder fortsat de tidligere kendte vilkår og betingelser for samarbejdet, herunder de økonomiske vilkår. Lokal medfinansiering er en forudsætning for den statslige bevilling, ligesom det kræves, at statslige tilskud modsvares ligeligt af lokale midler. Lokale midler defineres som ikke-statslige midler.


Kulturaftaler skal indeholde en vision, et antal indsatsområder samt mål, der forpligter stat og kommuner indbyrdes. Aftalen opbygges som en rammeaftale med projekter, der konkretiseres og gennemføres i aftaleperioden. Selve aftalen behandles i et særskilt dagsordenpunkt.


Kulturaftalen for 2020 var en etårig aftale, som i Midt- og Vestjylland blev brugt til at udvikle projekter til en ny fireårig aftale. Der har i 2020 pågået en proces, som gjorde det muligt for Varde Kommune at få projekter med i aftalen, men også at nye projekter kunne få en chance. Det er denne aftale, der nu skal finansieres.


Det er blevet til i alt 12 projekter, hvoraf det største er Kulturvæksthuset, som ejes af alle otte kommuner i fællesskab, mens tre af de resterende projekter ejes af kulturinstitutioner fra Herning Kommune. Det drejer sig om følgende projekter:


"Wired" (Team Teatret)

Projektet er udviklet i 2020 i regi af KMV2020, hvor der i løbet af året er projekt- og konceptudviklet sammen med samarbejdspartnerne Ensemble MidtVest og Black Box Dance Company, samt etableret samarbejde og udvikling sammen med øvrige partnere. Følgende er på plads som partnere i projektet: Black Box Dance Company, Ensemble MidtVest, FC Midtjylland, Ungetalent-partner: Dansk Talentakademi (danselinjen), Ungetalent-partner: Holstebro musikskole (MGK/Talentlinje), Ungetalent-partner: Team Teatrets Talentlinje og Ungetalent-partner: FCM Akademis fodboldakademi. Der mangler afklaring på erhvervsområdet.

Projektet er et fireårigt projekt. Formålet er at skabe nye former for kompetenceudvikling og talentudvikling på tværs af faggrupper på to niveauer: professionelt og i talentlag (med unge under uddannelse eller forberedende uddannelse) inden for dans, teater, musik, sport og erhverv. Det er også at samskabe som kunstneriske resultater af udviklingsprocesserne.

Konceptets grundidé er, at en mester inden for sit felt ikke bare er en inspiration for sit eget felt, men også for andre. Det vil projektet undersøge med de fem "fag" som base.

Aktiviteterne i projektet er:

 • Masterclasses og samskabelser (10 masterclasses for projektpartnere (prof. lag), 10 masterclasses for talentpartnere, samt 10 samskabelsesforløb mellem to fagfelter / projektpartnere).
 • Netværksforløb (10 forløb mellem projektpartnerne, 10 mellem talentpartnerne med henblik på erfaringsudveksling og gensidig inspiration fagfelter imellem).
 • Formidlingsaktiviteter (1-3 nationale konferencer (der søges eksterne midler og der er allerede opnået tilsagn fra Den Jyske Kunstfond), oprettelse af formidlingsplatforme i samtlige kulturkommuner, samt hjemmeside, der udstiller alle udviklingsprocesser og projektets opdagelser.

Team Teatret søger Herning Kommune om 125.000 kr. årligt i 2021, 2022 og 2023 og 75.000 kr. i 2024 - i alt 450.000 kr."Sang Sprog og Samvær" (Den Jyske Sangskole (DJS))

Projektet er udviklet i 2020 i regi af KMV2020, hvor der i løbet af året har pågået etablering af samarbejde med lokale sundhedsplejersker, fælles udvikling af en sangværktøjskasse målrettet den lokale virkelig, samt gennemført prøveaktiviteter i Herning Kommune.

Projektet handler at afprøve, hvordan man med sang, musik og bevægelse kan stimulere sproglig, kognitiv, motorisk og social udvikling. Formålet er at undersøge, hvordan tidlige sangfællesskaber mellem børn mellem 0 og 2 år og voksne kan fremme relationer, trivsel, inklusion og dannelse. Og ikke mindst babyernes sanselige og sproglige udvikling.
Aktiviteterne i projektet er:

 • udvikling af lokale løsninger i kommunerne. Der er generelt store forskelle på, hvordan forskellige afdelinger er organiseret i kommunerne. Det gælder også sundhedsplejen.
 • sangfællesskaber i mødregrupper og barselscafeer med sangværktøjskassen som omdrejningspunkt. Arbejdet varetages af sangkonsulenter.
 • samarbejde med sundhedsplejersker, som indarbejder sangværktøjskassen i deres to-måneders besøg hos familierne. Dette er særligt interessant i forhold til sårbare og udsatte familier.
 • oversættelse og tilpasning af sangværktøjskassen til andre sprog
 • integreres i "Barnets bog" som link eller lignende
 • indsamling af viden på området, herunder også aktivering af viden, så flere får gavn af den.

DJS søger Herning Kommune om 128.000 kr. årligt i 2021, 2022 og 2023 og 66.000 kr. i 2024 - i alt 450.000 kr."Spil Nyt Netværk" (Fermaten)

Projektet er udviklet i 2020 i regi af KMV2020, hvor der i løbet af året ud over udviklingsarbejdet blev gennemført opstart af netværk, videoproduktion, fagundervisning og musikcamp for unge.

Projektet er både netværk og et udviklingsprojekt for talentudvikling indenfor rytmisk musik. Projektets formål er at styrke fødekæde indenfor rytmisk musik i hele Midt- og Vestjylland. Hele veje fra det nyetablerede unge band til det ambitiøse lokale orkester med potentiale til at slå igennem internationalt. Projektet arbejder med udvikling af unge musikere, kompetenceløft af lokale musikaktører og -arrangører og skabelse af lokale miljøer for udøvende musikere.

Projektperioden er fire år, og der er aktiviteter i alle årene.
Aktiviteterne består af:

 • musikcamp for unge, netværk for unge arrangører
 • seminar for musik-undervisere
 • band-doktor ordning og sparring med unge bands
 • udveksling af bands på tværs af kommunegrænser
 • og flere andre elementer, som defineres i netværket og samarbejdet med de unge musikere.

Projektet har hjemme i både Herning og Ringkøbing/Skjern Kommuner.

Fermaten søger Herning Kommune om 60.000 kr. per år i fire år - i alt 240.000 kr. Tilsvarende er Ringkøbing/Skjern ansøgt om 40.000 kr. per år i fire år - i alt 160.000 kr.

Økonomi

Den politiske styregruppe for KMV anbefaler, at de otte medlemskommuner til den fælleskommunale pulje hver bidrager med 2 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til beløbet i de tidligere kulturaftaler.


De fælleskommunale midler udgør per år samlet fra de otte kommuner 765.000 kr., og de er fordelt således:

Herning 178.000 kr., Holstebro 117.000 kr., Ikast-Brande 83.000 kr., Lemvig 39.000 kr., Ringkøbing-Skjern 113.000 kr., Skive 92.000 kr., Varde 100.000 kr. og Struer 42.000 kr. Alle beløb er afrundet til nærmeste 1.000 kr.


Den politiske styregruppe anbefaler desuden, at hjemstedskommunerne medfinansierer projekter hjemmehørende i kommunen med et ikke ubetydeligt beløb, hvilket er i overensstemmelse med beslutning i den politiske styregruppe den 29. oktober 2014, som var ”at kommunerne bør medfinansiere projekter, der er hjemmehørende i kommunen med et ikke ubetydeligt beløb, således at der sikres god lokal forankring - også økonomisk.”


Alle projekter er listet op i bilag, hvor også kommunernes, den fælleskommunale finansiering og det statslige tilskud fremgår.


For de Herning-baserede projekter forholder økonomien sig således:Det er i alt afsat 1,2 mio. kr. over de fire år aftalen løber. Ovenstående bevillinger 1,14 mio. kr. til lokale projekter. De resterende 60.000 kr. i alt i løbet af de fire år kan bevilliges til lokale projekter i Kulturvæsksthuset, hvor der er løbende igangsætning af projekter.


Selve KMV skal også behandles politisk. Dette sker i en særskilt sag, som også skal behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges i alt 450.000 kr. over de fire aftaleår i lokal medfinansiering til Team Teatret til gennemførelse af projektet "Wired".
at der bevilliges i alt 450.000 kr. over de fire aftaleår i lokal medfinansiering til Den Jyske Sangskole til gennemførelse af projektet "Sang Sprog og Samvær".
at der bevilliges i alt 240.000 kr. over de fire aftaleår i lokal medfinansiering til Fermaten til gennemførelse af projektet "Spil Nyt Netværk".
at Herning Kommunes medfinansiering af de tre projekter "Wired", "Sang Sprog og Samvær" og "Spil Nyt Netværk", i alt 1,14 mio. kr. i løbet af de fire år finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Regional Kulturaftale. Der er hvert år er afsat 300.000 kr. til formålet, i alt 1,2 mio. kr. i løbet af aftaleperioden.
at der bevilliges 2 kr. per indbygger per år, svarende til 178.000 kr. (fjerde kvartal 2020-tal) per år, i alt 712.000 kr. i aftaleperioden, til den fælleskommunale pulje i Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2021-2024
at Herning Kommunes bidrag til den fælleskommunale pulje finansieres af de afsatte midler til formålet på Serviceområde 15, Kultur, Kulturaftale
at alle ovenstående bevillinger er under forudsætning af, at KMV godkendes af de øvrige kommuner og Kulturministeren.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 2 - Kulturaftale Midt- og Vestjylland 2021-2024 Projektfinansiering
 • Ansøgning Spil Nyt 2021-24
 • Sang, Sprog og Samvær 2021 - 2024, Projektbeskrivelse til Herning Kommune
 • 113020 Budgetudkast og udbetalingsplan for Sang, Sprog og Samvær
 • Wired - ansøgning kulturaftale 2021-2024
 • WIRED, formål og aktiviteter
 • Budget udkast Wired 21-24
 

163. Kontrast ansøger om tilskud til honorarstøtte i 2021

Sagsnr.: 20.03.01-Ø40-2-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kontrast ansøger om tilskud til honorarstøtte i 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kontrast Ungdomshus v/ Amir Rehman ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til bevilliget honorarstøtte fra Statens Kunstfond.


Sagsfremstilling

Kontrast har ansøgt Statens Kunstfond om honorarstøtte fra klippeordningen under Projektstøtteudvalget for musik. Kontrast fungerer som et lokalt ungdomshus og drives som frivillig forening. Hovedfokus ligger på skabelsen af events og arrangementer, hvor up-coming bands fra specielt hardcore- og punkscenen gives mulighed for at optræde for et publikum.


Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for musik udbyder hvert år en pulje øremærket til honorarstøtte til musikere. Puljen kan søges af rytmiske spillesteder og musikforeninger som en hjælp til de honorarmæssige udgifter. Det er en forudsætning for at modtage tilskuddet, at der godkendes en kommunal medfinansiering på tilsvarende beløb som bevilliges fra Projektstøtteudvalget. Formålet med klippeordningen er tarifmæssig honorering af musikere i forbindelse med arrangementer og koncerter.


Foreningen har i 2020 modtaget honorarstøtte på 31.950 kr. fra Statens Kunstfond samt en tilsvarende bevilling af Kultur- og Fritidsudvalget. Dette har op til og med november givet mulighed for at afholde fire arrangementer, hvor i alt 20 musikere fordelt på syv bands har modtaget den gældende tarif for deres optræden. Det forventes, at de resterende midler på i alt 10.774 kr. vil forbruges på to arrangementer i december.


Kontrast har i alt ansøgt Projektstøtteudvalget om 131,55 klip i 2021. Der er den 27. november 2020 fremsendt bevilling på 30 klip á 1.085 kr. svarende til 32.550 kr. Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilsvarende beløb.


Der gælder følgende generelle vilkår for tilskuddet:

 • Tilskuddet må kun benyttes til det formål, det er bevilliget til, og skal være anvendt inden udgangen af 2021. Overholdes dette ikke bortfalder tilsagnet, og udbetalte midler skal tilbagebetales
 • Væsentlige ændringer i forhold til det indsendte skal på forhånd godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for musik
 • Der skal afrapporteres for tilskuddet efter gældende regler


Forvaltningen bemærker, at foreningen senest den 1. april 2021 er forpligtiget til at fremsende afrapportering og regnskab til Statens Kunstfond samt forvaltningen på de forbrugte midler i 2020. Ligeledes skal der senest den 1. april 2022 fremsendes regnskab på lige vilkår for midler bevilliget til forbrug i 2021.


Foruden nødvendigheden af Herning Kommunes bevilling, er der ydermere følgende særlige betingelser for tilskuddet:

 • Der afholdes mindst 10 koncerter årligt fordelt på mindst 6 måneder
 • Der er offentlig adgang til koncerterne
 • Der tages entré til koncerterne
 • Arrangøren betaler samtlige medvirkende musikere den professionelle tarifmæssige honorering ved de koncerter, der er søgt tilskud til - tariffen er 2.143,66 kr. i 1. kvartal 2021 og 2.195,06 kr. i 2.-4. kvartal 2021
 • Der indsendes et nyt og balancerende budget
 • Tilskuddet benyttes til at honorere musikere, og dermed er lydteknikere ikke omfattetIndstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

atder bevilliges 32.550 kr. øremærket til honorarstøtte til musikere efter samme fordeling som Statens Kunstfonds bevilling
attilskuddet fra Herning Kommune er betinget af, at Statens Kunstfonds vilkår og særlige betingelser overholdes, samt at der fremsendes nyt budget til godkendelse ved Projektstøtteudvalget for musik
at forvaltningen løbende skal orienteres, hver gang der afholdes arrangementer med tarifmæssig honorering
at foreningen fremsender regnskab for 2021 til både Statens Kunstfond og forvaltningen senest den 1. april 2022
at tilskuddet udbetales efter samme rater som Statens Kunstfond i primo januar og juli 2021
attilskuddet i 2021 finansieres af Serviceområde 15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, hvor der den 4. december 2020 resterer 172.150 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • HOS.2020-0109.pdf
 

164. Aktivitetshuset Stakroge - ansøgning om tilskud til renovering af varmesystem

Sagsnr.: 20.13.00-G00-1-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Aktivitetshuset Stakroge - ansøgning om tilskud til renovering af varmesystem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aktivitetshuset Stakroge (Stakroge Gl. Skole) ansøger om tilskud på 314.125 kr. inkl. moms til energiforbedring og renovering af varmesystemet mv.

Sagsfremstilling

Det originale varmesystem i Aktivitetshuset er i meget dårlig stand, og systemet kan således ikke tåle en nedlukning, uden at der opstår komplikationer med rørsystem og radiatorer.

Aktivitetshuset har i perioden 2015-2017 udskiftet oliefyret med et pillefyr, etableret udendørs silo til træpiller, efterisoleret lofter med papiruld og monteret nye rør og radiatorer, hvor det har været mest nødvendigt. Disse projekter har i alt beløbet sig til 265.000 kr. og er udført efterhånden, som det har været økonomisk muligt. Herudover har Huset bidraget med 350 timer i frivillig arbejdskraft.


Der er indhentet tilbud på den resterende del af renoveringen, som omfatter flg. opgaver:

 • Udskiftning af de resterende rør og radiatorer - 316.750 kr.
 • Ledningsføring til styring af varmelegemer i buffertank - 28.125 kr.
 • Reparation af murværk i gange og lokaler i underetagen - 54.750 kr.


De billigste tilbud på arbejdet beløber sig således til i alt 399.625 kr. inkl. moms, og der er tidligere bevilget 85.500 kr. fra Herning Kommunes Jubilæumsfond; således at der ansøges om et tilskud på 314.125 kr. Aktivitetshuset vil bidrage med 500 timer i frivilligt arbejde.

Priserne er angivet inkl. moms, da Aktivitetshuset ikke er momsregistreret.


Økonomi

Aktivitetshuset Stakroge modtager et årligt driftstilskud på 123.000 kr. (2019) i henhold til skøde fra 1991, hvor Aaskov Kommune forpligtede sig til, at der ydes et årligt tilskud på 120.000 kr.


Aktivitetshuset henviser til, at tilskuddet ikke er blevet pristalsreguleret i perioden 1991 til 2015, og at huset derfor har et tilskudsmæssigt efterslæb. Foreningen gør gældende, at Herning Kommune reelt skylder dette beløb for de 24 år, hvor der ikke er foretaget den aftale fremskrivning af tilskuddet. Det er forvaltningens vurdering, at et sådant krav ikke kan imødekommes. Dels beskriver skødet fra 1991 en genforhandling efter fem år som ikke er fundet sted, og dels er den juridiske vurdering, at et krav om et efterslæb på fremskrivningen ikke vil nyde fremme på grund af forældelse og den lange periode hvor der ikke er gjort krav på en fremskrivning.


Aktivitetshusets bestyrelse er indstillet på, at en imødekommelse af nærværende ansøgning vil stå som fuld og endelig afregning for den manglende fremskrivning. Et evt. tilskud bør derfor bevilges under forudsætning af, at det fremtidige årlige driftstilskud fastholdes på nuværende niveau, med en årlig fremskrivning svarende til fremskrivningen af Herning Kommunes budget.


Det kan oplyses, at Herning Kommune i en årrække havde daginstitution i Aktivitetshuset og betalte husleje i stedet for det årlige tilskud. I øvrigt oplyses det, at der i Stakroge også findes Stakroge Beboer og Kulturhus.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

 

165. Herning Autoklub søger om tilskud til nyt lejemål

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-7-20 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Herning Autoklub søger om tilskud til nyt lejemål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Autoklub søger om tilskud til lejemål.

Sagsfremstilling

Herning Autoklub er en godkendt folkeoplysende forening med foreningsaktiviteter i lejede lokaler på Gavnøvej 4 i Tjørring. Lejemålet er på 250 m2.

Foreningen har i øjeblikket 12 medlemmer, hvoraf 9 medlemmer er over 25 år - heraf 5 ledere/bestyrelsesmedlemmer. Foreningen har haft lokalerne siden 2010 med en årlig husleje på kr. 63.500 samt forbrugsafgifter på ca. kr. 13.000.


Foreningen er blevet opsagt pr. 31/12 2020. Foreningen har fået mulighed for at leje 200 m2 lokaler på Cedervej 11 til en årlig husleje på kr. 60.000. Hertil kommer et anslået årligt forbrug til el og vand på ca. kr. 15.000. Årlige lokaleudgifter beløber sig til ca. kr. 75.000, hvortil der søges om 73% lokaletilskud. Der gøres opmærksomt på, at foreningen bliver reduceret for medlemmer over 25 år pt. ca. 33 %. Ved den årlige regnskabsafslutning korrigeres for den faktiske procentsats.


Det forventes, at tilskuddet til det nye lejemål kan fastholdes på samme niveau som hidtil.


Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens §25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt der medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen drøftes
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Ansøgningen afslås af budgetmæssige årsager.

 

166. Fermaten - Budget 2021

Sagsnr.: 20.03.12-S55-1-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Fermaten - Budget 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: Rebecca Iversen

Sagsresume

Foreningen Fermaten fremsender budget for 2021 inklusiv indledende bemærkninger til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fermaten fremsender budget med indledning (kaldet budgetforudsætninger for driftsbudgettet) til Herning Kommunes godkendelse inden det skal sendes til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Fermatens bestyrelse har godkendt det fremsendte budget på sit møde den 28. oktober 2020.


Budgetforudsætningerne forklarer om ledelsens og bestyrelsens baggrund og forudsætninger for det fremsendte budget. Det forklarer, hvordan man er kommet frem til niveauet for indtægter og udgifter, samt hvilke justeringer man har valgt at lave i forhold til den hidtidige drift.


Fermatens økonomi fortsat vil være påvirket af begrænsninger på grund af Covid-19, hvilket derfor er indarbejdet i budgettet for 2021.


Der budgetteres med samlede indtægter på 6,559 mio. kr. inklusiv statslige og kommunale tilskud, mens de tilsvarende udgifter er 6,941 mio. kr. Det giver et resultat før hensættelser på -0,342 mio. kr. Fermaten budgetterer i 2021 med hensættelser på 0,244 mio. kr. til vedligeholdelse og genanskaffelse af udstyr, hvorefter det forventede resultat er -0,586 mio. kr.


Fermaten budgetterer med 0,600 mio. kr. i sponsorindtægter på trods af, at flere sponsorer er presset økonomisk grundet Covid-19. Dette skyldes blandt andet, at fermaten Lounge bringes i spil, samt en ny kommunikationsmedarbejder der skal have fokus på sponsorområdet.

Herudover er egenindtægter faldende på entréindtægter fra 2,300 mio. kr. i budget 2020 til 1,600 mio. kr. i 2021, og på barsalg fra 1,750 mio. kr. i budget 2020 til 0,589 kr. i 2021. Fermaten har dog udarbejdet et revideret budget for 2020 efter Covid-19, hvor entréindtægter udgør 1,110 mio. kr. og barsalg udgør 0,722 kr.


På udgiftssiden forventes en stigning på lønudgifter i forbindelse med ansættelsen af en kommunikationsmedarbejder. Derimod forventes et fald i kunstnerudgifter, da honoraret til mange af de store artister afregnes ud fra antal solgte billetter.


Herning Kommune har jævnfør den regionale spillestedsaftale budgetteret med et tilskud til Fermaten i 2021 på i alt 1,860 mio. kr., mens staten yder et tilskud på 1,600 mio. kr.


Fermatens egenkapital udgjorde pr. 31. december 2019 3,256 mio. kr., og hensættelserne udgjorde 1,796 mio. kr.


Forvaltningen har behandlet det fremsendte budget i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.


Herning Kommune er tilsynsførende med Fermatens virksomhed og fremsender budget, godkendelse og øvrige krævede dokumenter til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik senest den 31. december 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Fermatens budget og budgetforudsætninger for 2021 godkendes uden yderligere bemærkninger.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Fermaten Budget 2021
 

167. Ensemble MidtVest - Budget 2021

Sagsnr.: 20.03.05-S55-2-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Ensemble MidtVest - Budget 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: Rebecca Iversen

Sagsresume

Ensemble Midtvest fremsender budget 2021, inklusiv indledende bemærkninger til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ensemble Midtvest fremsender budget 2021 med indledning til Herning Kommunes godkendelse inden det skal sendes til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og de to andre aftalekommuner (Holstebro og Struer).

Ensemble Midtvests bestyrelse har godkendt det fremsendte budget på møde den 27. oktober 2020.


Bemærkningerne forklarer om ledelsens og bestyrelsens baggrund og forudsætninger for det fremsendte budget. Det forklarer, hvordan man er kommet frem til niveauet for indtægter og udgifter, samt hvilke justeringer man har valgt at lave i forhold til den hidtidige drift.


Ensemble Midtvests fremsendte budget for 2021 udviser et underskud på 299.779 kr., som er godkendt af bestyrelsen. Budgettet for 2022 udviser ligeledes et underskud men der følges en plan for at få genoprettet balance i løbet af de følgende år.


Budgettet for 2021 udviser indtægter for i alt 9.465.472 kr. mod 10.458.568 kr. i budget 2020.

Af nedgangen i indtægterne skyldes ca. 600.000 kr., at Ikast-Brande Kommune har trukket sig som aftalekommune. Nedgangen skyldes desuden færre indtægter både i fondsmidler og honorarer i forbindelse med udskydelse af planlagte udlandsaktiviteter grundet Covid-19, hvortil der ligeledes forventes færre udgifter.

I forhold til det i strategien for 2021-2024 fremlagte budget, udgår en bevilling på 250.000 kr. i 2021 fra Statens Kunstfond, samt tilhørende produktionsudgifter vedr. samarbejdsprojekt med Odin Teatret, da projektet er udsat til 2022.


Tilskuddet fra Herning Kommune udgør 1.493.000 kr. i 2021, mens det statslige tilskud udgør 5.585.654 kr.


Forvaltningen har behandlet det fremsendte budget i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.


Herning Kommune er tilsynsførende med Ensemble MidtVest's virksomhed og fremsender budget, godkendelse og øvrige krævede dokumenter til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik senest den 31. december 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Ensemble Midtvests budget og budgetforudsætninger for 2021 godkendes uden yderligere bemærkninger.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Ensemble MidtVest - Samlet budgetmateriale 2021
 

168. Herning Faldskærmsklub søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

Sagsnr.: 18.15.00-P24-17-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Herning Faldskærmsklub søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: Rebecca Iversen

Sagsresume

Herning Faldskærmsklub v./ Charlotte Gram Søholm søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen er et lokalt interessefællesskab med fokus på faldskærmsudspring.


Sagsfremstilling

Herning Faldskærmsklub er etableret på stiftende generalforsamling den 28. august 2015.


Foreningen har til formål at danne et socialt samlingssted for alle over 16 år med interesse for faldskærmsudspring, og som ønsker at udvikle deres teoretiske og praktiske færdigheder inden for aktiviteten.


Forening er åben for enhver som kan tilslutte sig foreningens formål. Foreningen har til huse på Skinderholmvej 31, 7400 Herning.


Foreningen tegner pt. 47 aktive medlemmer samt et passivt medlem. Syv medlemmer er under 25 år.

Syv af medlemmerne er bosiddende i Herning Kommune, mens resten af medlemmerne er bosiddende i 17 andre kommuner fordelt over hele landet, samt en person med ikke dansk adresse. I alt er 14% af medlemmerne bosiddende i Herning Kommune, hvilket er den største procentvise del af medlemmerne. Herning Kommune fungerer i øvrigt som hjemmehørende kommune på grund af de gode faciliteter i forhold til faldskærmsudspring, som ikke findes mange steder i landet.


Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter i udkast, der ikke har givet anledning til yderligere bemærkninger.


Foreningen falder efter forvaltningens vurdering ind under idrætsforeninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes som tilskudsberettiget folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven
at foreningen opfordres til at søge om optag under Herning Idrætsråd
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 700 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at tilskuddet finansieres af Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Aktivitetstilskud til foreninger


Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Vedtaegter_JALSEHB_Vedtægter Herning Faldskærmsklub 2020 - Med ændringer der skal på valg til generalforsamling.pdf
 

169. Sdr. Felding Jagtforening søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

Sagsnr.: 18.15.00-P24-16-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Sdr. Felding Jagtforening søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sdr. Felding Jagtforening v./ Bo Pedersen søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen er et lokalt interessefællesskab med fokus på jagt og skydning.


Sagsfremstilling

Sdr. Felding Jagtforening er etableret på stiftende generalforsamling i 1931.


Foreningen har til formål at danne et socialt interessefællesskab for alle med interesse for foreningens område. Foreningen afholder både jagt, flugtskydning og hundetræning, og er medlem af Danmarks Jægerforbund.

Forening er åben for enhver som kan tilslutte sig foreningens formål. Foreningen har til huse i Sdr. Felding, og benytter blandt andet lejet skov ejet af Herning Kommune.

Foreningen tegner pt. 158 aktive medlemmer samt tre passive medlemmer. 13 medlemmer er under 25 år. Ud af de 158 aktive medlemmer er 34 bosiddende uden for Herning Kommune.


Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der har givet anledning til følgende bemærkninger:


§1: Navn og hjemsted

Hjemsted skal opdateres til Herning Kommune fra det tidligere angivne Åskov Kommune.


§3: Formål og opgaver:

Det bør her indskrives, at foreningen også er baseret på et aktivt medlemskab og et forpligtigende fællesskab, hvor medlemmerne tager ansvar for foreningen samt deltager aktivt og engageret i samfundslivet.


§4: Optagelse:

Det kan med fordel tilføjes, at der kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.


§5: Ophør:

5.3 - Det bør her tilføjes, at et medlem der udelukkes eller ekskluderes, har ret til at få sagen hørt af henholdsvis bestyrelse og generalforsamling.


§6: Kontingent og hæftelse:

Det er generalforsamlingen der fastsætter kontingentsatsen, og det skal fremgå som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Det er således også generalforsamlingen, der kan fastsætte regler om kontingentreduktion. Dette skal ændres.


§7: Ordinær generalforsamling:

Det anbefales, at der indkaldes til ordinær generalforsamling med fire ugers varsel, og at indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, så eventuelle forslag kan udsendes til deltagerne sammen med den faste dagsorden senest otte dage før afholdelse.


Dagsordenen skal udover de angivne punkter også indeholde:

- Valg af referent

- Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

- Fastsættelse af kontingent


Dette tilføjes.


§8: Ekstraordinær generalforsamling:

Hvis der foretages ændringer til indkaldelse til den ordinære generalforsamling, skal dette afsnit tilpasses til samme vilkår og indkaldelsesfrister.


§10: Bestyrelsen:

10.4 - Det anbefales, at formand og kasserer ikke er på valg samme år. Disse skal i øvrigt begge være myndige, hvilket med fordel kan tilføjes vedtægterne.


§11: Tegningsret:

Det anbefales, at foreningen tager stilling til og indskriver, hvor store økonomiske dispositioner generalforsamlingen skal godkende. Det kan både være forbrug og lånoptag over en bestemt grænse.


§15: Opløsning:

Følgende formulering anbefales ud fra gældende praksis:


Foreningen kan opløses på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Her skal mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede. Mindst 3/4 af disse medlemmer skal stemme for opløsningen.


Opnås et sådant flertal på en ordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling. Her kan opløsningen besluttes med 3/4 stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer.


Ved foreningens ophør skal et eventuelt overskud, der er opstået ved foreningens virksomhed, tilfalde et almennyttigt formål eller alment velgørende formål i Herning Kommune.


Foreningen falder efter forvaltningens vurdering ind under de blandede foreninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes som tilskudsberettiget folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 1.300 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at tilskuddet finansieres af Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Aktivitetstilskud til foreninger
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Vedtægter for Sdr. Felding Jagtforening
 

170. Medlemskab af IFFD

Sagsnr.: 18.20.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Søren Juul Baunsgaard  

Medlemskab af IFFD

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XX

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der fremsættes forslag om, at Herning Kommune melder sig ind i foreningen IFFD, Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark.

Sagsfremstilling

For at styrke både vidensgrundlag, netværksdannelse og påvirkning af udviklingen på facilitetsområdet, foreslår forvaltningen, at Herning Kommune melder sig ind i organisationen IFFD, Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark.


Organisationen hed tidligere Danske Sportsfaciliteters Brancheforening. Medlemmerne i foreningen er både kommuner og idræts- og fritidsfaciliteter landet over. I øjeblikket er 25 kommuner medlem af foreningen.


Formålet for foreningen er at fremme samarbejdet kommuner imellem og internt i kommunerne. IFFD deltager desuden i en række nationale fora, blandt andet i sektorpartnerskabsforhandlingerne i forbindelse med håndteringen af covid-19. Foreningen søger med sit virke at påvirke rammer og retningslinjer, både inden for den daglige drift af faciliteterne og inden for de mere strategiske områder, som har indflydelse på faciliteternes udviklingsmuligheder.


Hvis Herning Kommune tegner et medlemskab får alle faciliteter, såvel kommunale som selvejende, mulighed for at deltage i foreningens uddannelsestilbud og workshops. Tilbuddene spænder over alt fra meget konkret sparring, som fx bæredygtig belysning og digitalisering til fulde lederuddannelser for personale i fx vores haller. Ved et kommunalt medlemskab har faciliteterne adgang til disse tilbud, hvoraf nogle har et deltagergebyr.


Der findes flere netværk inden for facilitetsområdet, og nogle af hallerne i kommunen er allerede medlem af dem. Flere haller foretrækker medlemskab af de netværk de allerede er en del af, fordi disse er særligt gode i forhold til praksisnære udfordringer i hverdagen. Forvaltningen foreslår et medlemskab af IFFD, fordi det er vurderingen, at denne forening rummer praktisk og konkret viden om udvikling for kommunens faciliteter, men også både strategisk tænkning og indflydelse på det politiske niveau. Der er desuden ikke nogen forhindringer for, at en hal både kan tage aktivt del i IFFDs og andre udbyderes tilbud. Det ene udelukker ikke det andet.


Ved et A-medlemskab af foreningen skal Byrådet udpege et medlem til IFFDs repræsentantskab. Det aktuelle repræsentantskab i IFFD er vedlagt som bilag. Repræsentantskabet udpeger et forretningsudvalg. Den øverste myndighed i foreningen er generalforsamlingen, som afholder hvert fjerde år, samme år, som der er kommunalvalg.


Det er hensigten i IFFD, at det udpegede medlem som minimum er medlem af kommunens kultur- og fritidsudvalg. I følge konstitueringsaftalen for Byrådet er det Venstre der har indstillingssretten i dette tilfælde. Venstre indstiller Dann Karlsen til repræsentantskabet i IFFD.


Ud over et politisk forum og et praksisnært netværk for lederne af faciliteterne, så udbyder IFFD også et netværk for de kommunale fritidschefer.

Økonomi

Kontingentet til IFFD er bestemt af indbyggertal, og for Herning Kommune vil et A-medlemskab årligt koste 30.000 kr. plus moms. Inkluderet i denne pris er, at alle kommunens faciliteter også kan melde sig ind i foreningen, og at disse får adgang til tilbud og netværk fra IFFD.

Udgiften på 30.000 kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler byrådet, at Herning Kommune melder sig ind i IFFD, og opfordrer alle kommunens idræts- og fritidsfaciliteter, såvel kommunale som selvejende, til at melde sig ind
at Byrådet udpeger et medlem til repræsentantskabet for IFFD for den resterende del af denne valgperiode
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Repræsentantskab, IFFD
 

171. VSF Q-Elite talentsatsning

Sagsnr.: 18.20.02-G01-1-20 Sagsbehandler: Elo Christensen  

VSF Q-Elite talentsatsning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: - Kristina Gaardsted

Sagsresume

DBU indfører fra sommeren 2021 en ny graduering af fodboldklubberne i kvindeligaen. Vildbjerg SF Q-Elite søger om 250.000 kr. om året i to år, for at hjælpe en styrkelse af talentarbejdet i gang.

Sagsfremstilling

DBU indfører fra sommeren 2021 graduering i kvindefodboldklubberne. Det betyder, at klubberne kan tildeles en, to eller tre stjerner for deres talentarbejde. Stjernerne har stor indflydelse på seeding og adgang til de bedste rækker. Nogle af kravene til stjernerne er licensuddannede trænere og en talentchef/Head of Coaches. Vildbjerg SF har en plan for at levere den højeste standard indenfor kvindefodbolden, og dermed bevare klubbens evner til at tiltrække og fastholde talenter.


Vildbjerg SF Q-Elite har pr. 2020 hold i følgende rækker: 1. Division Kvinder, U18 DM, U16 Liga1, U14 Liga1, og er med i FCM klubsamarbejde med U11-U13. Der er 22 spillere i Talentklasserne, 13 spillere på ISI og 16 spillere på College. Der er som beskrevet et meget højt og flot aktivitetsniveau, som skyldes målrettet arbejde fra klubben gennem flere år.


På landsplan satser flere klubber i disse år intensivt på kvindefodbold. Det er medvirkende til en øget konkurrence mellem klubberne i forhold til at fastholde de talenter, som man har. Vildbjerg SF har gennem mange år vist, at de kan levere talentudvikling på et højt niveau, og lige nu spiller det bedste hold i 1. division lige under Kvindeligaen. Desuden har klubben udklækket en lang række talenter, som er rykket til andre klubber. Aktuelt er der spillere nok med Vildbjerg-rødder i den bedste række, til at man kunne lave et helt fodboldhold. For at bevare denne evne og sikre fastholdelsen af talenter i lokalområdet, og for at leve op til højeste standard indenfor DBU gradueringen, ønsker man at satse på endnu bedre vilkår for klubbens spillere.


Dette skal udmøntes gennem et nyt set-up, der blandt andet medfører anskaffelse af en ny U18-licens samt ansættelse af Head of Coaches på halv tid og øvrige halvtidsansættelser af trænere på alle afdelinger fra U16 og op til 1. division.

Økonomi

Merudgiften for det nye setup med deltidsansættelser og anskaffelse af U18-licens, som ventes klar i foråret 2021, forventes at være på 600.000 kr. pr. år. Vildbjerg SF Q-Elite er selv i gang med at realisere en del af de midler der skal bruges, og størstedelen skal findes ved investorer/sponsorer.


Herning Kommune ansøges om 250.000 kr. i henholdsvis 2020 og 2021, i alt 500.000 kr. til tiltrækning og fastholdelse af talenter på U-18 niveau. Udgiften finansieres af afsat budget på Serviceområde 15, Kultur, Talentmidler.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 500.000 kr. til Vildbjerg SF Q-Elite til tiltrækning og fastholdelse af talenter på U-18 niveau, fordelt med 250.000 kr. i 2020 og 250.000 kr. i 2021.
at udgiften finansieres af afsat budget på Serviceområde 15, Kultur, Talentmidler
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt, under forudsætning at Vildbjerg SF Q-Elite opnår DBU graduering.

Bilag

 • Notat omkring DBUs nye Klublicenssystem for piger 2021 - VSFQ
 

172. Bloktilskud 2021

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-6-20 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Bloktilskud 2021

 

173. Orientering til Kultur-og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-20 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur-og Fritidsudvalget