Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

163. Kontrast ansøger om tilskud til honorarstøtte i 2021

Sagsnr.: 20.03.01-Ø40-2-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kontrast ansøger om tilskud til honorarstøtte i 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kontrast Ungdomshus v/ Amir Rehman ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til bevilliget honorarstøtte fra Statens Kunstfond.


Sagsfremstilling

Kontrast har ansøgt Statens Kunstfond om honorarstøtte fra klippeordningen under Projektstøtteudvalget for musik. Kontrast fungerer som et lokalt ungdomshus og drives som frivillig forening. Hovedfokus ligger på skabelsen af events og arrangementer, hvor up-coming bands fra specielt hardcore- og punkscenen gives mulighed for at optræde for et publikum.


Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for musik udbyder hvert år en pulje øremærket til honorarstøtte til musikere. Puljen kan søges af rytmiske spillesteder og musikforeninger som en hjælp til de honorarmæssige udgifter. Det er en forudsætning for at modtage tilskuddet, at der godkendes en kommunal medfinansiering på tilsvarende beløb som bevilliges fra Projektstøtteudvalget. Formålet med klippeordningen er tarifmæssig honorering af musikere i forbindelse med arrangementer og koncerter.


Foreningen har i 2020 modtaget honorarstøtte på 31.950 kr. fra Statens Kunstfond samt en tilsvarende bevilling af Kultur- og Fritidsudvalget. Dette har op til og med november givet mulighed for at afholde fire arrangementer, hvor i alt 20 musikere fordelt på syv bands har modtaget den gældende tarif for deres optræden. Det forventes, at de resterende midler på i alt 10.774 kr. vil forbruges på to arrangementer i december.


Kontrast har i alt ansøgt Projektstøtteudvalget om 131,55 klip i 2021. Der er den 27. november 2020 fremsendt bevilling på 30 klip á 1.085 kr. svarende til 32.550 kr. Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilsvarende beløb.


Der gælder følgende generelle vilkår for tilskuddet:

  • Tilskuddet må kun benyttes til det formål, det er bevilliget til, og skal være anvendt inden udgangen af 2021. Overholdes dette ikke bortfalder tilsagnet, og udbetalte midler skal tilbagebetales
  • Væsentlige ændringer i forhold til det indsendte skal på forhånd godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for musik
  • Der skal afrapporteres for tilskuddet efter gældende regler


Forvaltningen bemærker, at foreningen senest den 1. april 2021 er forpligtiget til at fremsende afrapportering og regnskab til Statens Kunstfond samt forvaltningen på de forbrugte midler i 2020. Ligeledes skal der senest den 1. april 2022 fremsendes regnskab på lige vilkår for midler bevilliget til forbrug i 2021.


Foruden nødvendigheden af Herning Kommunes bevilling, er der ydermere følgende særlige betingelser for tilskuddet:

  • Der afholdes mindst 10 koncerter årligt fordelt på mindst 6 måneder
  • Der er offentlig adgang til koncerterne
  • Der tages entré til koncerterne
  • Arrangøren betaler samtlige medvirkende musikere den professionelle tarifmæssige honorering ved de koncerter, der er søgt tilskud til - tariffen er 2.143,66 kr. i 1. kvartal 2021 og 2.195,06 kr. i 2.-4. kvartal 2021
  • Der indsendes et nyt og balancerende budget
  • Tilskuddet benyttes til at honorere musikere, og dermed er lydteknikere ikke omfattetIndstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

atder bevilliges 32.550 kr. øremærket til honorarstøtte til musikere efter samme fordeling som Statens Kunstfonds bevilling
attilskuddet fra Herning Kommune er betinget af, at Statens Kunstfonds vilkår og særlige betingelser overholdes, samt at der fremsendes nyt budget til godkendelse ved Projektstøtteudvalget for musik
at forvaltningen løbende skal orienteres, hver gang der afholdes arrangementer med tarifmæssig honorering
at foreningen fremsender regnskab for 2021 til både Statens Kunstfond og forvaltningen senest den 1. april 2022
at tilskuddet udbetales efter samme rater som Statens Kunstfond i primo januar og juli 2021
attilskuddet i 2021 finansieres af Serviceområde 15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, hvor der den 4. december 2020 resterer 172.150 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • HOS.2020-0109.pdf