Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

165. Herning Autoklub søger om tilskud til nyt lejemål

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-7-20 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Herning Autoklub søger om tilskud til nyt lejemål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Autoklub søger om tilskud til lejemål.

Sagsfremstilling

Herning Autoklub er en godkendt folkeoplysende forening med foreningsaktiviteter i lejede lokaler på Gavnøvej 4 i Tjørring. Lejemålet er på 250 m2.

Foreningen har i øjeblikket 12 medlemmer, hvoraf 9 medlemmer er over 25 år - heraf 5 ledere/bestyrelsesmedlemmer. Foreningen har haft lokalerne siden 2010 med en årlig husleje på kr. 63.500 samt forbrugsafgifter på ca. kr. 13.000.


Foreningen er blevet opsagt pr. 31/12 2020. Foreningen har fået mulighed for at leje 200 m2 lokaler på Cedervej 11 til en årlig husleje på kr. 60.000. Hertil kommer et anslået årligt forbrug til el og vand på ca. kr. 15.000. Årlige lokaleudgifter beløber sig til ca. kr. 75.000, hvortil der søges om 73% lokaletilskud. Der gøres opmærksomt på, at foreningen bliver reduceret for medlemmer over 25 år pt. ca. 33 %. Ved den årlige regnskabsafslutning korrigeres for den faktiske procentsats.


Det forventes, at tilskuddet til det nye lejemål kan fastholdes på samme niveau som hidtil.


Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens §25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt der medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen drøftes
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Ansøgningen afslås af budgetmæssige årsager.