Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

169. Sdr. Felding Jagtforening søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

Sagsnr.: 18.15.00-P24-16-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Sdr. Felding Jagtforening søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sdr. Felding Jagtforening v./ Bo Pedersen søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen er et lokalt interessefællesskab med fokus på jagt og skydning.


Sagsfremstilling

Sdr. Felding Jagtforening er etableret på stiftende generalforsamling i 1931.


Foreningen har til formål at danne et socialt interessefællesskab for alle med interesse for foreningens område. Foreningen afholder både jagt, flugtskydning og hundetræning, og er medlem af Danmarks Jægerforbund.

Forening er åben for enhver som kan tilslutte sig foreningens formål. Foreningen har til huse i Sdr. Felding, og benytter blandt andet lejet skov ejet af Herning Kommune.

Foreningen tegner pt. 158 aktive medlemmer samt tre passive medlemmer. 13 medlemmer er under 25 år. Ud af de 158 aktive medlemmer er 34 bosiddende uden for Herning Kommune.


Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der har givet anledning til følgende bemærkninger:


§1: Navn og hjemsted

Hjemsted skal opdateres til Herning Kommune fra det tidligere angivne Åskov Kommune.


§3: Formål og opgaver:

Det bør her indskrives, at foreningen også er baseret på et aktivt medlemskab og et forpligtigende fællesskab, hvor medlemmerne tager ansvar for foreningen samt deltager aktivt og engageret i samfundslivet.


§4: Optagelse:

Det kan med fordel tilføjes, at der kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.


§5: Ophør:

5.3 - Det bør her tilføjes, at et medlem der udelukkes eller ekskluderes, har ret til at få sagen hørt af henholdsvis bestyrelse og generalforsamling.


§6: Kontingent og hæftelse:

Det er generalforsamlingen der fastsætter kontingentsatsen, og det skal fremgå som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Det er således også generalforsamlingen, der kan fastsætte regler om kontingentreduktion. Dette skal ændres.


§7: Ordinær generalforsamling:

Det anbefales, at der indkaldes til ordinær generalforsamling med fire ugers varsel, og at indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, så eventuelle forslag kan udsendes til deltagerne sammen med den faste dagsorden senest otte dage før afholdelse.


Dagsordenen skal udover de angivne punkter også indeholde:

- Valg af referent

- Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

- Fastsættelse af kontingent


Dette tilføjes.


§8: Ekstraordinær generalforsamling:

Hvis der foretages ændringer til indkaldelse til den ordinære generalforsamling, skal dette afsnit tilpasses til samme vilkår og indkaldelsesfrister.


§10: Bestyrelsen:

10.4 - Det anbefales, at formand og kasserer ikke er på valg samme år. Disse skal i øvrigt begge være myndige, hvilket med fordel kan tilføjes vedtægterne.


§11: Tegningsret:

Det anbefales, at foreningen tager stilling til og indskriver, hvor store økonomiske dispositioner generalforsamlingen skal godkende. Det kan både være forbrug og lånoptag over en bestemt grænse.


§15: Opløsning:

Følgende formulering anbefales ud fra gældende praksis:


Foreningen kan opløses på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Her skal mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede. Mindst 3/4 af disse medlemmer skal stemme for opløsningen.


Opnås et sådant flertal på en ordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling. Her kan opløsningen besluttes med 3/4 stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer.


Ved foreningens ophør skal et eventuelt overskud, der er opstået ved foreningens virksomhed, tilfalde et almennyttigt formål eller alment velgørende formål i Herning Kommune.


Foreningen falder efter forvaltningens vurdering ind under de blandede foreninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes som tilskudsberettiget folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 1.300 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at tilskuddet finansieres af Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Aktivitetstilskud til foreninger
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Vedtægter for Sdr. Felding Jagtforening