Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

158. Opsamling visionsproces rideklubber

Sagsnr.: 04.00.00-G20-1-20 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Opsamling visionsproces rideklubber

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På baggrund af indledende fællesmøde i august 2019 og efterfølgende visionsproces mellem de 3 bynære rideklubber hhv. Herning Rideklub, Hammerum Kølkær Rideklub og Kærbo Rideklub fremlægges fælles fundament til fremtidigt samarbejde om etablering af nyt fælles ridecenter i Herning.


Formanden for hhv. Herning og Hammerum Kølkær Rideklub deltager på mødet ?????


Sagsfremstilling

Med baggrund i klubbernes aktuelle udfordringer henholdsvis


 • Kærbo: Udfordring i forhold til Sportscenter Hernings udvidelsesplaner med ny opvisningshal og talentskole
 • Herning: Beliggenhed ved Knudmosen og barrierer i forhold til vand og fredskov
 • Hammerum: Udfordret i forhold til byplanmæssige interesser
 • Herning og Kærbo: Udfordret af en svær økonomisk situation


har der i foråret 2019 været afholdt indledende individuelle dialogmøder med klubberne, som alle var positivt indstillet på at drøfte, hvordan situationen kunne se ud i et samlet forum og få vendt mulighederne for et evt. fremtidigt samarbejde/ sammenlægning af klubberne.


Klubberne var alle åbne over for et fremtidigt samarbejde og så gode perspektiver i at arbejde for et nyt fælles tiltag og samle alle gode kræfter og bygge videre på de 3 klubbers individuelle succeser. En fusion med plads til forskellighed, mangfoldighed og diversitet som afsæt for en sund retning og fremtidige udviklingsmuligheder for ridesporten i Herning. Der blev på baggrund heraf i samarbejde med forvaltningen indledt et fælles visionsarbejde for et fælles fremtidigt projekt.


Visionsprocessen har været bygget op over 3 workshops hhv


 • Workshop I: Forventningsafstemning ift. fælles vision, værdier og målgrupper
 • Workshop II: Visioner, målgrupper og koblinger
 • Workshop III: Formulering af fælles vision, målsætninger og handleplan


En positiv proces, hvor Kærbo Rideklub imidlertid trak sig undervejs.


Konklusionen blev derfor, at Herning Rideklub og Hammerum Kølkær Rideklub går sammen om visionen om et nyt fælles bynært ridecenter i Herning, hvor målet er at sikre de bedste udviklingsbetingelser for ridesporten i Herning.


Der er i processen skabt et godt fundament for et fremtidigt samarbejde, og klubberne er enige om, at der vil være en række styrker i at samle ridesporten i et nyt og moderne ridecenter.


De grundlæggende værdier i centret skal være


 • Gode vilkår for både bredde og elite
 • Alle skal respekteres med deres forskelligheder
 • En stærk klubkultur og et stærkt fællesskab
 • Sporten og træning skal være i fokus
 • Centeret skal være bæredygtigt, såvel socialt, miljømæssigt og økonomisk


Ved en samling i et nyt ridecenter vil de to klubber fusionere til én forening.


Klubberne er enige om, at der med et nyt center og en ny samlet forening kan skabes en stærkere ledelse og et styrket økonomisk fundament for ridesporten i Herning dels pga. stordriftsfordele, dels pga. bedre mulighed for at arbejde mere målrettet på samarbejde med andre aktører. Ved at samle kræfterne understøttes fundamentet for at løfte klubben ift. at gøre den sportslig attraktiv og styrke rammerne for det gode frivillig-miljø samt visionen om at være et sted, der også rækker ud over de allerede etablerede ridesportsengagerede.


Næste skridt i processen ift. en videre kvalificering af arbejdet og nærmere projektbeskrivelse, herunder den konkrete økonomi i etableringen af et ny ridecenter og placeringsmuligheder, afventer udvalgets stillingtagen og evt. afsættelse af økonomisk ramme til fortsættelsen af udviklingsfasen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at visionsarbejdet tages til orientering og drøftelse ift. evt. videre tiltag
at der ved beslutning om videre tiltag bevilges et beløb på 150.000 kr. mod at klubberne hver bidrager med 25.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag
at beløbet afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto for fæles formål
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Udvalget kvitterer for visionsarbejdet. Formændene deltog ikke i mødet, idet mødet blev afholdt online. Derfor fremlagde forvaltningen status på visionsarbejdet.

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Opsamling fra visionsproces