Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

162. Bevilling af medfinansiering til lokale kulturaftaleprojekter

Sagsnr.: 20.20.00-P27-1-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Bevilling af medfinansiering til lokale kulturaftaleprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Sagsresume

Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2021-2024 (KMV) behandles nu i de 8 aftalekommuner; Varde, Ringkøbing/Skjern, Lemvig, Struer, Holstebro, Skive, Ikast/Brande og Herning. Selve aftalen skal godkendes i BYR, mens finansieringen skal besluttes i Kultur- og Fritidsudvalget (KFU). Den kommunale del af finansieringen består dels af medfinansiering til de projekter, der er forankret hos institutioner i Herning Kommune, dels af midler til en fælleskommunal pulje. KFU skal tage stilling til disponeringen af de afsatte midler til kulturaftaler.

Sagsfremstilling

Ved indgåelse af kulturaftalen mellem kommuner og kulturministeren gælder fortsat de tidligere kendte vilkår og betingelser for samarbejdet, herunder de økonomiske vilkår. Lokal medfinansiering er en forudsætning for den statslige bevilling, ligesom det kræves, at statslige tilskud modsvares ligeligt af lokale midler. Lokale midler defineres som ikke-statslige midler.


Kulturaftaler skal indeholde en vision, et antal indsatsområder samt mål, der forpligter stat og kommuner indbyrdes. Aftalen opbygges som en rammeaftale med projekter, der konkretiseres og gennemføres i aftaleperioden. Selve aftalen behandles i et særskilt dagsordenpunkt.


Kulturaftalen for 2020 var en etårig aftale, som i Midt- og Vestjylland blev brugt til at udvikle projekter til en ny fireårig aftale. Der har i 2020 pågået en proces, som gjorde det muligt for Varde Kommune at få projekter med i aftalen, men også at nye projekter kunne få en chance. Det er denne aftale, der nu skal finansieres.


Det er blevet til i alt 12 projekter, hvoraf det største er Kulturvæksthuset, som ejes af alle otte kommuner i fællesskab, mens tre af de resterende projekter ejes af kulturinstitutioner fra Herning Kommune. Det drejer sig om følgende projekter:


"Wired" (Team Teatret)

Projektet er udviklet i 2020 i regi af KMV2020, hvor der i løbet af året er projekt- og konceptudviklet sammen med samarbejdspartnerne Ensemble MidtVest og Black Box Dance Company, samt etableret samarbejde og udvikling sammen med øvrige partnere. Følgende er på plads som partnere i projektet: Black Box Dance Company, Ensemble MidtVest, FC Midtjylland, Ungetalent-partner: Dansk Talentakademi (danselinjen), Ungetalent-partner: Holstebro musikskole (MGK/Talentlinje), Ungetalent-partner: Team Teatrets Talentlinje og Ungetalent-partner: FCM Akademis fodboldakademi. Der mangler afklaring på erhvervsområdet.

Projektet er et fireårigt projekt. Formålet er at skabe nye former for kompetenceudvikling og talentudvikling på tværs af faggrupper på to niveauer: professionelt og i talentlag (med unge under uddannelse eller forberedende uddannelse) inden for dans, teater, musik, sport og erhverv. Det er også at samskabe som kunstneriske resultater af udviklingsprocesserne.

Konceptets grundidé er, at en mester inden for sit felt ikke bare er en inspiration for sit eget felt, men også for andre. Det vil projektet undersøge med de fem "fag" som base.

Aktiviteterne i projektet er:

 • Masterclasses og samskabelser (10 masterclasses for projektpartnere (prof. lag), 10 masterclasses for talentpartnere, samt 10 samskabelsesforløb mellem to fagfelter / projektpartnere).
 • Netværksforløb (10 forløb mellem projektpartnerne, 10 mellem talentpartnerne med henblik på erfaringsudveksling og gensidig inspiration fagfelter imellem).
 • Formidlingsaktiviteter (1-3 nationale konferencer (der søges eksterne midler og der er allerede opnået tilsagn fra Den Jyske Kunstfond), oprettelse af formidlingsplatforme i samtlige kulturkommuner, samt hjemmeside, der udstiller alle udviklingsprocesser og projektets opdagelser.

Team Teatret søger Herning Kommune om 125.000 kr. årligt i 2021, 2022 og 2023 og 75.000 kr. i 2024 - i alt 450.000 kr."Sang Sprog og Samvær" (Den Jyske Sangskole (DJS))

Projektet er udviklet i 2020 i regi af KMV2020, hvor der i løbet af året har pågået etablering af samarbejde med lokale sundhedsplejersker, fælles udvikling af en sangværktøjskasse målrettet den lokale virkelig, samt gennemført prøveaktiviteter i Herning Kommune.

Projektet handler at afprøve, hvordan man med sang, musik og bevægelse kan stimulere sproglig, kognitiv, motorisk og social udvikling. Formålet er at undersøge, hvordan tidlige sangfællesskaber mellem børn mellem 0 og 2 år og voksne kan fremme relationer, trivsel, inklusion og dannelse. Og ikke mindst babyernes sanselige og sproglige udvikling.
Aktiviteterne i projektet er:

 • udvikling af lokale løsninger i kommunerne. Der er generelt store forskelle på, hvordan forskellige afdelinger er organiseret i kommunerne. Det gælder også sundhedsplejen.
 • sangfællesskaber i mødregrupper og barselscafeer med sangværktøjskassen som omdrejningspunkt. Arbejdet varetages af sangkonsulenter.
 • samarbejde med sundhedsplejersker, som indarbejder sangværktøjskassen i deres to-måneders besøg hos familierne. Dette er særligt interessant i forhold til sårbare og udsatte familier.
 • oversættelse og tilpasning af sangværktøjskassen til andre sprog
 • integreres i "Barnets bog" som link eller lignende
 • indsamling af viden på området, herunder også aktivering af viden, så flere får gavn af den.

DJS søger Herning Kommune om 128.000 kr. årligt i 2021, 2022 og 2023 og 66.000 kr. i 2024 - i alt 450.000 kr."Spil Nyt Netværk" (Fermaten)

Projektet er udviklet i 2020 i regi af KMV2020, hvor der i løbet af året ud over udviklingsarbejdet blev gennemført opstart af netværk, videoproduktion, fagundervisning og musikcamp for unge.

Projektet er både netværk og et udviklingsprojekt for talentudvikling indenfor rytmisk musik. Projektets formål er at styrke fødekæde indenfor rytmisk musik i hele Midt- og Vestjylland. Hele veje fra det nyetablerede unge band til det ambitiøse lokale orkester med potentiale til at slå igennem internationalt. Projektet arbejder med udvikling af unge musikere, kompetenceløft af lokale musikaktører og -arrangører og skabelse af lokale miljøer for udøvende musikere.

Projektperioden er fire år, og der er aktiviteter i alle årene.
Aktiviteterne består af:

 • musikcamp for unge, netværk for unge arrangører
 • seminar for musik-undervisere
 • band-doktor ordning og sparring med unge bands
 • udveksling af bands på tværs af kommunegrænser
 • og flere andre elementer, som defineres i netværket og samarbejdet med de unge musikere.

Projektet har hjemme i både Herning og Ringkøbing/Skjern Kommuner.

Fermaten søger Herning Kommune om 60.000 kr. per år i fire år - i alt 240.000 kr. Tilsvarende er Ringkøbing/Skjern ansøgt om 40.000 kr. per år i fire år - i alt 160.000 kr.

Økonomi

Den politiske styregruppe for KMV anbefaler, at de otte medlemskommuner til den fælleskommunale pulje hver bidrager med 2 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til beløbet i de tidligere kulturaftaler.


De fælleskommunale midler udgør per år samlet fra de otte kommuner 765.000 kr., og de er fordelt således:

Herning 178.000 kr., Holstebro 117.000 kr., Ikast-Brande 83.000 kr., Lemvig 39.000 kr., Ringkøbing-Skjern 113.000 kr., Skive 92.000 kr., Varde 100.000 kr. og Struer 42.000 kr. Alle beløb er afrundet til nærmeste 1.000 kr.


Den politiske styregruppe anbefaler desuden, at hjemstedskommunerne medfinansierer projekter hjemmehørende i kommunen med et ikke ubetydeligt beløb, hvilket er i overensstemmelse med beslutning i den politiske styregruppe den 29. oktober 2014, som var ”at kommunerne bør medfinansiere projekter, der er hjemmehørende i kommunen med et ikke ubetydeligt beløb, således at der sikres god lokal forankring - også økonomisk.”


Alle projekter er listet op i bilag, hvor også kommunernes, den fælleskommunale finansiering og det statslige tilskud fremgår.


For de Herning-baserede projekter forholder økonomien sig således:Det er i alt afsat 1,2 mio. kr. over de fire år aftalen løber. Ovenstående bevillinger 1,14 mio. kr. til lokale projekter. De resterende 60.000 kr. i alt i løbet af de fire år kan bevilliges til lokale projekter i Kulturvæsksthuset, hvor der er løbende igangsætning af projekter.


Selve KMV skal også behandles politisk. Dette sker i en særskilt sag, som også skal behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges i alt 450.000 kr. over de fire aftaleår i lokal medfinansiering til Team Teatret til gennemførelse af projektet "Wired".
at der bevilliges i alt 450.000 kr. over de fire aftaleår i lokal medfinansiering til Den Jyske Sangskole til gennemførelse af projektet "Sang Sprog og Samvær".
at der bevilliges i alt 240.000 kr. over de fire aftaleår i lokal medfinansiering til Fermaten til gennemførelse af projektet "Spil Nyt Netværk".
at Herning Kommunes medfinansiering af de tre projekter "Wired", "Sang Sprog og Samvær" og "Spil Nyt Netværk", i alt 1,14 mio. kr. i løbet af de fire år finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Regional Kulturaftale. Der er hvert år er afsat 300.000 kr. til formålet, i alt 1,2 mio. kr. i løbet af aftaleperioden.
at der bevilliges 2 kr. per indbygger per år, svarende til 178.000 kr. (fjerde kvartal 2020-tal) per år, i alt 712.000 kr. i aftaleperioden, til den fælleskommunale pulje i Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2021-2024
at Herning Kommunes bidrag til den fælleskommunale pulje finansieres af de afsatte midler til formålet på Serviceområde 15, Kultur, Kulturaftale
at alle ovenstående bevillinger er under forudsætning af, at KMV godkendes af de øvrige kommuner og Kulturministeren.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 2 - Kulturaftale Midt- og Vestjylland 2021-2024 Projektfinansiering
 • Ansøgning Spil Nyt 2021-24
 • Sang, Sprog og Samvær 2021 - 2024, Projektbeskrivelse til Herning Kommune
 • 113020 Budgetudkast og udbetalingsplan for Sang, Sprog og Samvær
 • Wired - ansøgning kulturaftale 2021-2024
 • WIRED, formål og aktiviteter
 • Budget udkast Wired 21-24