Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

167. Ensemble MidtVest - Budget 2021

Sagsnr.: 20.03.05-S55-2-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Ensemble MidtVest - Budget 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: Rebecca Iversen

Sagsresume

Ensemble Midtvest fremsender budget 2021, inklusiv indledende bemærkninger til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ensemble Midtvest fremsender budget 2021 med indledning til Herning Kommunes godkendelse inden det skal sendes til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og de to andre aftalekommuner (Holstebro og Struer).

Ensemble Midtvests bestyrelse har godkendt det fremsendte budget på møde den 27. oktober 2020.


Bemærkningerne forklarer om ledelsens og bestyrelsens baggrund og forudsætninger for det fremsendte budget. Det forklarer, hvordan man er kommet frem til niveauet for indtægter og udgifter, samt hvilke justeringer man har valgt at lave i forhold til den hidtidige drift.


Ensemble Midtvests fremsendte budget for 2021 udviser et underskud på 299.779 kr., som er godkendt af bestyrelsen. Budgettet for 2022 udviser ligeledes et underskud men der følges en plan for at få genoprettet balance i løbet af de følgende år.


Budgettet for 2021 udviser indtægter for i alt 9.465.472 kr. mod 10.458.568 kr. i budget 2020.

Af nedgangen i indtægterne skyldes ca. 600.000 kr., at Ikast-Brande Kommune har trukket sig som aftalekommune. Nedgangen skyldes desuden færre indtægter både i fondsmidler og honorarer i forbindelse med udskydelse af planlagte udlandsaktiviteter grundet Covid-19, hvortil der ligeledes forventes færre udgifter.

I forhold til det i strategien for 2021-2024 fremlagte budget, udgår en bevilling på 250.000 kr. i 2021 fra Statens Kunstfond, samt tilhørende produktionsudgifter vedr. samarbejdsprojekt med Odin Teatret, da projektet er udsat til 2022.


Tilskuddet fra Herning Kommune udgør 1.493.000 kr. i 2021, mens det statslige tilskud udgør 5.585.654 kr.


Forvaltningen har behandlet det fremsendte budget i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.


Herning Kommune er tilsynsførende med Ensemble MidtVest's virksomhed og fremsender budget, godkendelse og øvrige krævede dokumenter til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik senest den 31. december 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Ensemble Midtvests budget og budgetforudsætninger for 2021 godkendes uden yderligere bemærkninger.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Ensemble MidtVest - Samlet budgetmateriale 2021