Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

166. Fermaten - Budget 2021

Sagsnr.: 20.03.12-S55-1-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Fermaten - Budget 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: Rebecca Iversen

Sagsresume

Foreningen Fermaten fremsender budget for 2021 inklusiv indledende bemærkninger til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fermaten fremsender budget med indledning (kaldet budgetforudsætninger for driftsbudgettet) til Herning Kommunes godkendelse inden det skal sendes til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Fermatens bestyrelse har godkendt det fremsendte budget på sit møde den 28. oktober 2020.


Budgetforudsætningerne forklarer om ledelsens og bestyrelsens baggrund og forudsætninger for det fremsendte budget. Det forklarer, hvordan man er kommet frem til niveauet for indtægter og udgifter, samt hvilke justeringer man har valgt at lave i forhold til den hidtidige drift.


Fermatens økonomi fortsat vil være påvirket af begrænsninger på grund af Covid-19, hvilket derfor er indarbejdet i budgettet for 2021.


Der budgetteres med samlede indtægter på 6,559 mio. kr. inklusiv statslige og kommunale tilskud, mens de tilsvarende udgifter er 6,941 mio. kr. Det giver et resultat før hensættelser på -0,342 mio. kr. Fermaten budgetterer i 2021 med hensættelser på 0,244 mio. kr. til vedligeholdelse og genanskaffelse af udstyr, hvorefter det forventede resultat er -0,586 mio. kr.


Fermaten budgetterer med 0,600 mio. kr. i sponsorindtægter på trods af, at flere sponsorer er presset økonomisk grundet Covid-19. Dette skyldes blandt andet, at fermaten Lounge bringes i spil, samt en ny kommunikationsmedarbejder der skal have fokus på sponsorområdet.

Herudover er egenindtægter faldende på entréindtægter fra 2,300 mio. kr. i budget 2020 til 1,600 mio. kr. i 2021, og på barsalg fra 1,750 mio. kr. i budget 2020 til 0,589 kr. i 2021. Fermaten har dog udarbejdet et revideret budget for 2020 efter Covid-19, hvor entréindtægter udgør 1,110 mio. kr. og barsalg udgør 0,722 kr.


På udgiftssiden forventes en stigning på lønudgifter i forbindelse med ansættelsen af en kommunikationsmedarbejder. Derimod forventes et fald i kunstnerudgifter, da honoraret til mange af de store artister afregnes ud fra antal solgte billetter.


Herning Kommune har jævnfør den regionale spillestedsaftale budgetteret med et tilskud til Fermaten i 2021 på i alt 1,860 mio. kr., mens staten yder et tilskud på 1,600 mio. kr.


Fermatens egenkapital udgjorde pr. 31. december 2019 3,256 mio. kr., og hensættelserne udgjorde 1,796 mio. kr.


Forvaltningen har behandlet det fremsendte budget i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.


Herning Kommune er tilsynsførende med Fermatens virksomhed og fremsender budget, godkendelse og øvrige krævede dokumenter til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik senest den 31. december 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Fermatens budget og budgetforudsætninger for 2021 godkendes uden yderligere bemærkninger.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Fermaten Budget 2021