Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

161. Indgåelse af Kulturaftale 2021 - 2024

Sagsnr.: 20.20.00-P27-1-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Indgåelse af Kulturaftale 2021 - 2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


xx

x

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forslag til ny kulturaftale for Kulturregion Midt- og Vestjylland for 2021-2024 (KMV) foreligger nu til behandling i de otte kommuner. Aftalen er godkendt af den politiske styregruppe for KMV. Aftalen har været til gennemsyn hos ministeren, men den statslige økonomi er endnu ikke afklaret, da Varde Kommune som ny deltager i samarbejdet ønsker at bringe deres del af finansiering fra tidligere aftalekonstruktion med ind i denne aftale.

Der anmodes om godkendelse af forslag til ny KMV.

Sagsfremstilling

Otte kommuner – Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Varde kommuner – udgør Kulturregion Midt- og Vestjylland og anmoder hermed Herning Kommune om at godkende forslag til regional kulturaftale for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2024.

Varde Kommune indtræder som ny partner i samarbejdet fra 1.1.2021, og har deltaget i arbejdet med kulturaftalen og dens projekter fra sommeren 2020.


Kulturaftaler indgås mellem en kulturregion og kulturministeren og har som formål at sikre borgerne adgang til gode og varierede kulturtilbud af høj kvalitet.

Den øverste myndighed for kulturaftaler er de politiske styregrupper, som består af kulturudvalgsformændene i de involverede kommuner. I styregruppen for Kulturregion Midt- og Vestjylland er formand Johs. Poulsen, Herning og næstformand Henrik Thygesen, Lemvig.

Sekretariatsfunktionen varetages af Holstebro Kommunes Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked.

Den politiske styregruppe har på møde 13. november 2020 godkendt aftalens tekst inklusiv bilag, den regionale økonomi samt de 12 projekter, som skal gennemføres i aftalen.

Aftalens endelige tekst samt ministerens afgørelse vedr. den statslige økonomi, som Varde Kommune ønsker at bringe ind i samarbejdet, er endnu ikke endeligt afklaret og forhandles fortsat.

Der er 13 kulturaftaler i Danmark, og de kendetegnes ved fastlagte krav og fælles kadence, som er årene 2021-2024. De skal indeholde en vision, indsatsområder samt mål, som forpligter staten og kommunerne gensidigt. Aftalen er en rammeaftale med projekter, der konkretiseres og gennemføres i aftaleperioden. Det er et krav, at der indgår væsentlig lokal medfinansiering, herunder fælleskommunale midler.


Kulturministeren har besluttet, at den kommende periode skal fokusere på aktiviteter for og involvering af børn og unge indtil 20 år, der skal være tale om udviklingsprojekter og tværgående og bæredygtige perspektiver er centrale.


Kulturregionen selv har fokus på værdierne: volumen, kvalitet og ambition på fælles indsatser og udviklingstiltag på strategisk niveau, og at projekter i særlig grad udtrykker Midt- og Vestjylland. Der lægges også vægt på, at opnået læring og erfaringer aktiveres med henblik på udbredelse ud over eget område.


Vision og indsatsområder
Kulturaftalens overordnede vision er at:

  • udvikle og styrke regionens kunst- og kulturudbud for og med især børn og unge.
  • samarbejder og fællesskaber er et fundament og en vigtig motivationsfaktor for udviklingen.
  • samarbejde mellem og på tværs af kommuner og kulturinstitutioner og –aktører muliggør udvikling af kulturlivet til et niveau den enkelte kommune ikke kan løfte alene.


Aftalen har 3 indsatsområder, som er:

  • Børn og unge i nye kulturelle aktiviteter
  • Børn og unge i nye kulturelle fællesskaber
  • Børn, unge og kulturens potentialer.


Til indsatsområderne knytter sig i alt 12 projekter: Musikbroen; Lydspor – Lydkunst i Folkeskolen; Kunst og Kulturlab; Gadens Kunst; Sang Sprog og Samvær; De Små Synger med de Grå; Spil Nyt Netværk; Lev Nu; Kulturvæksthuset; Lyden i Naturen; Musik for Alle Børn; Wired.

Sang Sprog og Samvær og Wired er forankret i Herning Kommune, mens Spil Nyt Netværk er forankret i både Ringkøbing/Skjern og Herning Kommuner.

For yderligere information om de enkelte projekter henvises til bilag 3.


Økonomi

Kulturaftalens økonomi er sammensat af

1. statslige projekttilskud

2. fælleskommunale midler til projekter

3. kommunale tilskud til projekter med hjemsted i kommunen

4. projekternes egne midler, fondstilskud og andre såkaldte lokaler midler.


Det forventes, at de statslige projekttilskud over den 4-årige aftaleperiode vil udgøre i alt 9.900.000 kr. inkl. Vardes hidtidige projektmidler fra kulturregion Vadehavet. Det mundtligt garanterede mindste statstilskud er 8.500.000 kr. Der gøres opmærksom på, at forhandling om den endelige fastlæggelse af statens tilskud ikke er afsluttede.


Kulturregionens egenfinansiering udgør i alt 18,3 mio. kr., som udgøres af projekternes samlede budgetbeløb. For Herning Kommune udgør projekternes egenfinansiering i alt 5,243 mio. kr. i hele aftaleperioden 2021-2024. Beløbet er inklusiv 160.000 kr. i alt i kommunalt tilskud fra Ringkøbing/Skjern Kommune.

Kulturaftalen forventes at omsætte i alt 28,2 mio. kr. over aftaleperioden. Projekterne i Herning Kommune forventes at omsætte for i alt 10,063 mio. kr. i alt i hele aftaleperioden.


Herning Kommune yder et tilskud til de tre Herning-baserede projekter på 1,14 mio. kr. i alt i løbet af de fire år.


De fælleskommunale midler udgør 2 kr. pr. indbygger i de 8 kommuner svarende til i alt 3,06 mio. kr. i aftaleperioden. Beløbet medfinansierer projekterne. Beløbet er det samme som i tidligere kulturaftaler og påfører således ikke kommunerne nye udgifter. For Herning Kommune udgør beløbet 178.000 kr. per år, i alt 712.000 kr. i aftaleperioden (2020-tal).


Den politiske styregruppe har i forbindelse med forhandling af projekter til aftalen besluttet, at kommunerne forpligter sig til at medfinansiere projekter med hjemsted i kommunen. Projekterne er ansvarlige for at ansøge herom.


Herudover skal projekterne selv sikre den resterende projekt-finansiering, hvilket sker gennem projektejernes egne midler, offentlige tilskud i øvrigt, samt private fondsmidler og sponsorater.

Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår samt specificering af bevillingernes fordeling er beskrevet i aftalen, samt i det lokale notat Oversigt over fordeling af økonomiske midler (bilag 2).


Administrationen gør opmærksom på at de tidligere kommunalfuldmagtstilskud (tidligere amtslige tilskud) fra 2021 tilbageføres til staten, således at de fremadrettet udbetales direkte til institutionerne. Det drejer sig om driftstilskud til Den Jyske Sangskole og Swinging Europe i Herning Kommune samt Nr. Vosborg, Orkester Midt Vest og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, som er hjemmehørende i Holstebro Kommune.


Forvaltningen bemærker, at aftalen ikke medfører økonomiske konsekvenser for Herning Kommune ud over det allerede afsatte budget til formålet. Midlerne er afsat på Serviceområde 15, Kultur, og de behandles og bevilliges af Kultur- og Fritidsudvalget i særskilt sag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslaget til Kulturaftale for Midt- og Vestjylland 2021-2024 godkendes under forudsætning af godkendelse i de øvrige aftalekommuner og af Kulturministeren.
at sagen videresendes med anbefaling.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 -Kulturaftale 2021-24 Kulturregion Midt- og Vestjylland
  • Bilag 2 - Kulturaftale Midt- og Vestjylland 2021-2024 Projektfinansiering
  • Bilag 3 - Oversigt over projektforslag samt projektbeskrivelser OPDATERET 23112020