Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

164. Aktivitetshuset Stakroge - ansøgning om tilskud til renovering af varmesystem

Sagsnr.: 20.13.00-G00-1-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Aktivitetshuset Stakroge - ansøgning om tilskud til renovering af varmesystem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aktivitetshuset Stakroge (Stakroge Gl. Skole) ansøger om tilskud på 314.125 kr. inkl. moms til energiforbedring og renovering af varmesystemet mv.

Sagsfremstilling

Det originale varmesystem i Aktivitetshuset er i meget dårlig stand, og systemet kan således ikke tåle en nedlukning, uden at der opstår komplikationer med rørsystem og radiatorer.

Aktivitetshuset har i perioden 2015-2017 udskiftet oliefyret med et pillefyr, etableret udendørs silo til træpiller, efterisoleret lofter med papiruld og monteret nye rør og radiatorer, hvor det har været mest nødvendigt. Disse projekter har i alt beløbet sig til 265.000 kr. og er udført efterhånden, som det har været økonomisk muligt. Herudover har Huset bidraget med 350 timer i frivillig arbejdskraft.


Der er indhentet tilbud på den resterende del af renoveringen, som omfatter flg. opgaver:

  • Udskiftning af de resterende rør og radiatorer - 316.750 kr.
  • Ledningsføring til styring af varmelegemer i buffertank - 28.125 kr.
  • Reparation af murværk i gange og lokaler i underetagen - 54.750 kr.


De billigste tilbud på arbejdet beløber sig således til i alt 399.625 kr. inkl. moms, og der er tidligere bevilget 85.500 kr. fra Herning Kommunes Jubilæumsfond; således at der ansøges om et tilskud på 314.125 kr. Aktivitetshuset vil bidrage med 500 timer i frivilligt arbejde.

Priserne er angivet inkl. moms, da Aktivitetshuset ikke er momsregistreret.


Økonomi

Aktivitetshuset Stakroge modtager et årligt driftstilskud på 123.000 kr. (2019) i henhold til skøde fra 1991, hvor Aaskov Kommune forpligtede sig til, at der ydes et årligt tilskud på 120.000 kr.


Aktivitetshuset henviser til, at tilskuddet ikke er blevet pristalsreguleret i perioden 1991 til 2015, og at huset derfor har et tilskudsmæssigt efterslæb. Foreningen gør gældende, at Herning Kommune reelt skylder dette beløb for de 24 år, hvor der ikke er foretaget den aftale fremskrivning af tilskuddet. Det er forvaltningens vurdering, at et sådant krav ikke kan imødekommes. Dels beskriver skødet fra 1991 en genforhandling efter fem år som ikke er fundet sted, og dels er den juridiske vurdering, at et krav om et efterslæb på fremskrivningen ikke vil nyde fremme på grund af forældelse og den lange periode hvor der ikke er gjort krav på en fremskrivning.


Aktivitetshusets bestyrelse er indstillet på, at en imødekommelse af nærværende ansøgning vil stå som fuld og endelig afregning for den manglende fremskrivning. Et evt. tilskud bør derfor bevilges under forudsætning af, at det fremtidige årlige driftstilskud fastholdes på nuværende niveau, med en årlig fremskrivning svarende til fremskrivningen af Herning Kommunes budget.


Det kan oplyses, at Herning Kommune i en årrække havde daginstitution i Aktivitetshuset og betalte husleje i stedet for det årlige tilskud. I øvrigt oplyses det, at der i Stakroge også findes Stakroge Beboer og Kulturhus.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.