Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, Herning

Dagsordenpunkter

96. Generationernes Hus

Sagsnr.: 02.00.00-A00-2-20 Sagsbehandler: Lilian Lyngholm Bertelsen  

Generationernes Hus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRXX

X

Øvrige sagsbehandlere: Søren Juul Baunsgaard

Sagsresume

Budgetforliget for 2020 indeholder en aftale om opførelse af et "Generationernes Hus" i Herning By.
Det blev besluttet at projektet skulle udvikles af Social- og Sundhedsudvalget.

Hen over foråret og sommeren 2020 er der gennemført en proces med det formål at udvikle en vision for ”Generationernes Hus”.
Visionen skal efterfølgende skabe retning for det konkrete byggeprojekt og det liv der skal leves i Generationernes Hus. Visionen forventes at blive besluttet på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 12. august 2020. På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget, præsenteres de foreløbige data og tematikker drøftes. Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Anne Marie Søe Nørgaard og direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Søren Liner, deltager i punktets behandling.


Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2020 er det aftalt, at der skal opføres et "Generationernes Hus" i Herning. Som et led i udmøntningen af plejeboligplanen skal byggeriet indeholde 54 plejeboliger. Ud over kernen af plejeboliger kan forskellige andre boligtyper tænkes ind i byggeriet - eksempelvis familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger og seniorboliger.


Der er gennemført en proces for at afdække hvad Herning Kommune ønsker sig og, hvilken forskel Generationernes Hus skal gøre - dels for dets beboere, men også for byen og kommunen som helhed. Hvad vil man opnå ved er ”Generationernes Hus”

Processen gennemføres som en åben og inddragende proces, hvor borgerne i Herning Kommune, forskellige foreninger i lokalsamfundet, faggrupper og andre fagudvalg og forvaltninger i kommunen på forskellig vis giver input. Udover borgerinvolveringen, har der været gennemført interviews med eksterne fagpersoner med erfaring på området F.eks. har der været dialog med Realdania, Bovieran og OK fonden, som alle har erfaringer med at etablere boligfællesskaber.


Målet med processen er at der, med afsæt i de givne input og indsamlede data, udarbejdes en konkret vision for Herning Kommunes bud på et "Generationernes Hus".


Indsamlingen af ovenstående data, samt gennemgang af eksisterende rapporter og undersøgelser, begynder at give klarhed over de ”samfundstendenser” der berettiger et ”Generationernes Hus”. Den tværgående analyse giver også pejlinger i forhold til ”tematikker” og ”erfaringer”, der går igen, og som kan ligge til grund for den kommende udvikling af visionen (Bilag 1)


Tematikker og erfaringer der fremgår at bilaget er foreløbige og udvikler sig som dataindsamlingen skrider frem. Indtil nu har det været tematikker og erfaringer som: ”Et ønske om at flytte fokus fra mig til os”, ”Balanceret åbenhed mod omverdenen” ”Bo på mindre, hav adgang til mere” og ”Fællesskab omkring en værdi eller stedbunden identitet” der har vist sig at træde særligt frem.


Ved datagennemgangen begynder der at tegne sig et profilbillede af en kommende beboer i ”Generationernes Hus”, som værende et menneske med et erkendt behov for fællesskab, et ønske om et ”naboskab+”, fokus på hverdagslivet og værdierne miljø, fællesskab og frivillighed. (Bilag 1)


Der er pågået en proces med at sammentænke de fremkomne tematikker og erfaringer med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Temaerne kobler sig særligt til fire verdensmål ”Sundhed og Trivsel” ”Bæredygtig energi” ”Bæredygtige byer og lokalsamfund” og ”Ansvarligt forbrug og produktion” Disse bringes med i det videre arbejde.


Særligt for kultur- og fritdsudvalgets diskussion af Generationernes Hus er det relevant af inddrage tidligere erfaringer fra husfællesskabet mellem Kulturellen og Koloritten.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.
at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter tematikker og erfaringer, de ser som særlig vigtige at prioritere i den endelige udvikling af visionen for Generationernes Hus   
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • A4_Generationernes HUS - foreløbige fund_print
 

97. Status på kulturpolitikken

Sagsnr.: 20.00.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Status på kulturpolitikken

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: Allan Boye Thulstrup, Michelle Johnsen og Pernille Schaltz

Sagsresume

Der fremlægges status på kulturpolitikken, som blev vedtaget i oktober 2016. Denne sag handler om hvordan det er gået, og hvordan politikken anvendes i praksis i kommunen. Det er samtidig en anledning til at overveje, hvilke indsatser, der skal arbejdes med fremover. KFU skal drøfte status og beslutte de kommende indsatsområder.

Sagsfremstilling

Siden kulturpolitikken blev udarbejdet og godkendt i 2016, implementeringsplanen godkendt i 2017, samt en bevilling i budgetforliget 2017 til en årligt tilbagevende kulturfestival i kommunen, hvor der kunne arbejdes med de tværgående indsatser, har kulturlivet og forvaltningen arbejdet med afsæt i disse beslutninger. KFU er løbende orienteret om arbejdet med de tværgående indsatser i regi af Kulturfest Herning, ligesom der naturligt også dukker sager op på dagsordenen, som har sin rod i de tre hovedtemaer i kulturpolitikken. Kulturinstitutioner og andre kulturaktører producerer på daglig basis kunst og kultur af høj kvalitet, og denne status er derfor på ingen måde en fyldestgørende liste over, hvordan der hele tiden arbejdes på at gøre kulturen til en vigtig del af vores allesammen hverdag.

Kulturpolitikken har tre hovedtemaer, og det er dem, kulturinstitutionerne i høj grad fokuserer på og arbejder med i deres dagligdag.


Når kultur er løftestang

”…handler om alle de tilfælde, hvor kulturen tjener et andet formål. Det kan for eksempel være, når formålet med et kulturprojekt er at opnå bedre integration, mere sundhed og bedre indlæring.”

Mange kultursteder har projekter og arrangementer, hvor kulturen bruges med et andet mål for øje. Det gælder for eksempel:

 • Den Jyske Sangskole arbejder sammen med psykiatrien om Sang for Sindet, som handler om, at sang er godt for den mentale sundhed og som en hjælp for psykisk sårbare.
 • Herning Bibliotekerne fokuserer på nye fællesskaber for på den måde at skabe ekstra værdi i borgernes hverdag og afhjælpe ensomhed. Læsegrupper og guidet fælleslæsning anvendes som decideret sundhedsfremme.
 • Huset No7 har oprettet "Det Skæve Kor" og Lær Dansk har "Internationalt Sangfællesskab". Begge tiltage er kor, men formålet er i høj grad at skabe gensidig forståelse og fællesskab, frem for nødvendigvis at synge smukt og rent. Det afhjælper ensomhed og fremmer integration.
 • Team Teatret har et projekt, de kalder Team Peace. Sammen med Plads til Forskel og UngHerning bruger Team Teatret scenekunstens virkemidler til at give unge fra Holtbjerg nye kompetencer. Det giver de unge mennesker bedre fremtidsmuligheder og hjælper måske mønsterbrydere.
 • Herning Kommune laver Kultur på Recept sammen med forskellige kulturinstitutioner.
 • Levende Musik i Skolen (LMS) tilbyder professionelle skolekoncerter til skoleelever i hele landet. Artisterne er nøje udvalgte, og det vurderes, om musikken lever op til kvalitetskravene, og at det er målrettet børn og unge. Til hver gruppe/artist udvikles undervisningsmateriale, som skolerne kan benytte i undervisningen i forbindelse med koncerten. I Herning Kommune forsøger man, som det første sted i landet, at skabe synergi mellem LMS-koncerter og de lokale aktørers musiktilbud med målet om at alle grundskole elever skal opleve den professionelle musik live og opnå større forståelse for musikken.
 • De unge fra Ungdomscenter Knudmosens STU og Fokus på Talent har været inddraget som hjælpere i flere forskellige kulturevents, og de står blandt andet for alt praktisk ved børnekarneval i forbindelse med Kulturfest Herning.


Når vi skaber kultur

”…handler om hele den kulturelle fødekæde. Om at fritidskunstnere, talenter og de professionelle inspirerer hinanden – og at der er en uløselig afhængighed mellem de forskellige grupper. Og ikke mindst at hver gruppe har sin egen berettigelse.”

Kulturen lever, når den skabes. Og det gør den mange steder og på mange niveauer i Herning Kommune. Det gælder for eksempel:

 • Biblioteket arbejder i høj grad med fokus på børnene, når det handler om at skabe kultur. Børn mødes i skriveskole, Idefabrikanter ud- og afvikler kulturelle tilbud for børn, junioranmeldere anmelder bøger og laver litterære tilbud til deres jævnaldrende. Derudover involveres brugerne i det kulturelle arbejde, og der er fokus på at skabe rum til de borgere, der ønsker at involvere sig og bidrage til fællesskabet -uanset alder og interesse.
 • Talentskolens musiske linje med Den Jyske Sangskole og Herning Musikskole ved roret har fokus på udvikling af fremtidens sangere og musikere. Unge mennesker som hver eneste dag skaber og lever kultur sammen.
 • De kulturfrivillige, som sammen med kulturinstitutionerne understøtter og medvirker til, at mange får kulturelle oplevelser, samtidig med at frivilligfællesskabet er kultur i sig selv. Både Historiens Hus, CHPEA-Museum, Fermaten og Team Teatret har mange frivillige. Meget kulturarbejde og -formidling drives også på frivilligbasis, f.eks. amatørteaterforeninger og andre kulturforeninger.
 • Fermaten arbejder med et netværk for upcome musik, primært i kulturregionen men også med samarbejde på tværs af landet. Formålet er udvikling og udveksling inden for upcome musikken. En del af aktiviteterne ligger i regi af FREKVENS, men der er også en del af arbejdet, der er rette mod spillesteder, talentskoler med videre.
 • Kultur og Fritid arbejder i høj grad for at hjælpe projekter, som handler om at skabe kultur på vej. Det gælder både de unge, som får sparring i forhold til Ungepuljen, men også kulturprojekter i bred forstand.


Når kultur rører os

”…handler om at skabe grundlag og rum for, at borgerne kan blive berørt af kulturen. Det kan være professionel kunst, men det kan også være at betragte sit barn stråle af skaberglæde på kulturskolen. Det handler også om at fokusere på historien, for når vi kender fortiden, kan vi bedre forstå nutiden og lægge planer for fremtiden.”

Kulturen rører os hver dag, og den er en kilde til dannelse, undren og udvikling. Det sker overalt i Herning Kommune, i det små og på den helt store klinge. Variationen i arrangementerne, forskelligheden i aktørerne bag arrangementerne og et højt aktivitetsniveau er en styrke. Høj kunstnerisk kvalitet, stor underholdningsværdi, nærværende oplevelser – det handler om det sublime på mange niveauer.

Det gælder for eksempel:

 • Kulturformidling er et nøgleord for mange af kommunens kultursteder. Tekstilmuseets udstilling Made in Midtjylland har blandt andet medvirket til en moderne og tidssvarende formidling af områdets historie og tekstilindustriens betydning for, hvordan Herning er i dag.
 • HEART får ros for, hvordan de nytænker publikumsudvikling i et kunstmuseumsperspektiv.
 • Kulturspirerne arbejder med børnehavebørnenes kunstneriske dannelse, æstetiske læringsprocesser og pædagogiske greb via konkret samarbejde mellem kunstinstitutioner og børnehaverne. Det forbereder børnene på at opleve og udøve kunst og kultur fremadrettet.
 • Oplevelser er en vigtig bestanddel af Hernings DNA. Spændvidden er stor. Fra de største koncerter i MCH til en lille nichekoncert på Kontrast. Det er fra de ypperste sangtalenter til sanglege fra gamle dage på Frilandsmuseet. Det er relevante professionelle teaterforestillinger, og det er cirkusskole for børn.
 • Frivillighed er højt på dagsordenen i Herning Kommune. Mange kultursteder arbejder med frivillige. Frivillige, som er en forudsætning for, at oplevelserne bliver rigtig gode. Frivilligt forår er et initiativ som tænker frivillighed på tværs af kultur, idræt og sociale indsatser.
 • Biblioteket har åbent 522 timer på de fysiske biblioteker i kommunen (se evt. bilag), og der arbejdes hårdt på at udvikle det digitale bibliotek med både medier og kulturelle oplevelser for borgerne 24 timer i døgnet.


Status på fokuspunkter fra kulturpolitikkens vedtagelse indtil nu

De første fokuspunkter, som KFU udpegede, var: "gode historier til flere" (formidling og tiltrækning), "vi lytter til hinanden" (brugerinvolvering), "vi lærer af erfaringer" (forskning og modeludvikling) og "kultur for alle" (borgere og lokaliteter).

KFU besluttede også, at det konkrete arbejde skulle forankres i en årlig tilbagevendende kulturfestival (Kulturfest Herning), at der skulle etableres fora på tværs for at fremme samarbejdet, samt arrangeres en halvdagskonference hvert andet år med deltagelse af KFU, kulturinstitutioner og administration. Det er der eksempelvis arbejdet med på disse måder:

 • HerningErKultur er udviklet i samarbejde med kulturinstitutionerne, og har de seneste tre år arbejdet med at fortælle de gode historier om kulturen i Herning til flere. Over 11.000 følger nu HerningErKultur på de sociale medier, og der arbejdes på, at platformen hele tiden er i front på området.
 • Kulturfest Herning er blevet et forum for samskabelse og involvering, både for foreninger og institutioner, men også i forholdet mellem institution / forening og den enkelte borger. Det er kulturfestens DNA, at samarbejdet tilfører ny værdi til den enkelte, gør fællesskabet klogere og inspirerer alle. Der er også i regi af kulturfesten, at der arbejdes med modeludvikling på tværs af genrer / kunstarter, afprøves nye formater og metoder til samarbejde, for eksempel i forhold til geografi, ligesom det også er et forum for fælles idéudvikling. Det konkrete i projektet giver en rummelighed for aktørerne og en mulighed for at udvise mod og prøve nye ting af. Kulturfesten har sat scenen for, at "de unge" i stor stil kom ind til byen til koncert i 2019. Kulturfest Herning har været platform for møder på tværs.
 • Der har været afholdt foretræderunder, hvor kulturinstitutionerne har besøgt KFU, ligesom der har været afholdt kulturledermøder. Halvdagskonferencen har ikke været afholdt. Under planlægning er et "kur-arrangement" med deltagelse af KFU, kulturinstitutioner og administration, ligesom kulturlederforumet udvikler sig i retning af tema-baserede møder.


Forslag til fremadrettede fokuspunkter

Med udgangspunkt i de tværgående fokuspunkter i ovennævnte kunne der sættes følgende retninger på arbejdet fremadrettet:

 • "kultur for alle" - der skal være kultur for enhver, og der skal være kultur i hele kommunen.:
  • borgerforeninger / lokalsamfund - landsbykontaktudvalg, centerbyudvalg, cityforeningen, evt. råd (handicapråd, ældreråd med flere) inddrages på årlig basis i kommunens kulturliv, både med orientering, men også med reel mulighed for deltagelse. Der skal være en bevidsthed om, at det er muligt at byde ind og være en del af kulturen i Herning.
  • yderligere tiltag for at understøtte sub- og ungekulturen i Herning Kommune, herunder et øget samarbejdet med UddannelsesbyHerning, UngHerning, Bevæg Dig For Livet og initiativer på tværs af kommunegrænser.
 • "vi lytter til hinanden" og "vi lærer af erfaringer" - der skal være rum for deling af viden, erfaringer og faglighed kulturaktørerne i mellem - og mellem kulturaktører og andre (for eksempel private erhvervsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og politiske udvalg).
  • Kulturfest Herning er en naturlig platform for udvikling, samarbejde på tværs og fælles initiativer, og her faciliteres mødet mellem aktører. Det er i den ramme, at der arbejdes konkret med kulturprojekter og arrangementer i en fælles kontekst.
  • Der skal arbejdes videre med at finde formen for den fælles dialog mellem politikere og kulturaktører.
  • HerningErMusik er et samarbejde mellem musikaktører i Herning Kommune. Både koncertsteder, øvelokalefaciliteter, musik- og sangskole, udøvende musikere, musikformidlere med videre. Formålet er sammen at gøre musiklivet i Herning Kommune endnu bedre, endnu mere visionært og stadig mere vedkommende.
 • "gode historier til flere" - de gode historier om kulturen i Herning skal fortælles til flest mulige, så flere eksisterende og nye borgere bruger kulturen mere og er fortrolige med den.
  • HerningErKultur er en naturlig platform for kommunikationen om kulturen i Herning, og der skal i høj grad være fokus på, at "oversætte" kulturen til borgernes hverdag, men også på at identificere de gode historier og fortællere.


Arbejdet med kulturpolitikken forholder sig aktivt til FNs 17 verdensmål, især 4 (kvalitetsuddannelse), 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund) og 17 (partnerskaber for handling). Det konkrete kulturelle og kunstneriske indhold, som aktørerne genererer og producerer, kan dog sagtens omhandle alle 17 verdensmål.

Der skal til stadighed være fokus på bæredygtighed i events.Økonomi

Der er afsat 400.000 kr. årligt til afvikling af Kulturfest Herning. Formålet med kulturfestivalen er at udgøre en ramme om en fejring af kulturen i Herning Kommune, herunder også at facilitere arbejdet med nogle af indsatserne i kulturpolitikken. Indsatser som munder ud i reelle kulturproduktioner.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at evalueringen drøftes
at forslag til fremadrettede fokuspunkter godkendes
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Kort over bibliotekets aktiviteter i kommunen
 

98. Teatret Kimbri søger tilskud til projektet "Visioner fra Vandkanten"

Sagsnr.: 20.01.05-Ø40-2-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Teatret Kimbri søger tilskud til projektet "Visioner fra Vandkanten"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Teatret Kimbri søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til afvikling af projektet "Visioner fra Vandkanten" i Herning Kommune.


Sagsfremstilling

Teatret Kimbri søger Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 40.000 kr. til lokal afvikling af projektet "Visioner fra Vandkanten" den 18.-19. maj 2021.


Teatret Kimbri er baseret i Aarhus men turnerer med forestillinger i hele landet via hestevogn. Teatret finder inspiration i mødet mellem mennesker, og gør derfor meget ud af at understøtte det meningsfulde fællesskab med kultur og teater som omdrejningspunkt.


Projektet "Visioner fra Vandkanten" omfatter en hestevognstrukket kulturkaravane, der i løbet af 67 dage mellem april og juni 2021 flytter sig fra Møn til Skagen, og derved kommer igennem en stor del af landet. I Herning Kommune ønsker man at køre karavanen langs Skjern Å og gøre ophold med kulturoplevelser i Skarrild og i Sdr. Felding. Forvaltningen har efter aftale med teatret afsøgt mulighederne for lokaler samarbejdspartnere, og der forekommer at være stor lokal opbakning til projektet.


Hestevognen er bemandet af en samling af internationale artister, der både med færdige forestillinger og samarbejde med lokale aktører vil skabe stedsspecifikke performances. Omkring Skarrild er ønsket, at stykket "Livets Vand" udføres i åen, og dermed benytter den lokale natur som en del af forestillingens omdrejningspunkt. Udover denne forestilling kommer teatret også med stykket "Sælkvinden", der kan spilles i Sdr. Felding. Teatret står selv for fremskaffelse af relevante tilladelser. Udover de planlagte forestillinger bidrager karavanen også med musik og parader under turen.


En del af både projektets og teatrets hovedfokus omhandler den langsomme rejsefacon, der er med til at sætte fokus på en lang række samfundsrelevante tematikker som omstillingsparathed, klima, stress og forbrug af ressourcer.


Som en del af vognens mandskab er også antropologi- og oplevelsesøkonomistuderende fra Aarhus Universitet samt en arkitekt. Deres rolle er at beskrive sociale og kulturelle potentialer på turen samt at indsamle og formidle de erfaringer, som der vil opstå gennem samarbejdet med forskellige borgergrupper, foreninger og andre lokale aktører.


Hele projektet afsluttes med deltagelse i Aarhus Festuge med forestillingen ”Når vandene mødes”, der tager udgangspunkt i erfaringer og scener fra hele karavanens rejse. Slutteligt afholdes også en konference omkring publikumsinvolvering, og der foretages genvisit hos lokale samarbejdspartnere, der får overrakt den bog som lektor i antropologi Susanne Højlund skriver om projektets erfaringer.

Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om 40.000 kr. til forestillinger i forbindelse med projektets lokale afvikling.


Stykket ”Sælkvinden” opføres én gang for 6.000 kr. mens ”Livets Vand” opføres to gange for i alt 34.000 kr. Teatret oplyser til forvaltningen, at der i øjeblikket afventes svar på om "Livets Vand" kan blive refusionsberettiget. Den reelle udgift vil dermed halveres, da der efterfølgende kan søges 50% statsrefusion på forestillingen.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 40.000 kr. til i alt tre lokale forestillinger under projektet ”Visioner fra Vandkanten”
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 22 juni 2020 resterer 804.880 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • VISIONER FRA VANDKANTEN - projektbeskrivelse.pdf
 

99. Kontrast søger om tilskud til Ordfestival 2020

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-3-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kontrast søger om tilskud til Ordfestival 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kontrast søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til afvikling af Ordfestival 2020.


Sagsfremstilling

Kontrast ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på 43.000 kr. til afviklingen af Ordfestival 2020 den 1.-3. oktober 2020.


Ordfestivalen tager over tre dage udgangspunkt i forskellige former for at benytte ordets magt, hvor otte udøvere hver dag får mulighed for at repræsentere sin respektive udtryksform. De tre former omfatter poetry slam, rap og stand-up.


Poetry Slam:

I samarbejde med Kultivator v./ Thomas Thisted skabes et poetry slam arrangement med fokus på både kendte og ukendte deltagere. Der vil under arrangementet være afsat tid til bearbejdning af tekster, samt mulighed for at få råd og vejledning af professionelle digtere. Aftenen sluttes af med en fælles oplæsning, hvor et vilkårligt publikum udpeges til dommer og kroner den bedste deltager, der belønnes med en præmie.


Beat 'em Up (Rap):

Beat 'em Up er et koncept, som Kontrast og Patrick Jakobsen har kørt siden 2014 med forskellige arrangementer og tiltag. Under arrangementet vil rappere to og to konkurrere mod hinanden med free-style rap. Finalen konkluderes igennem en fire minutter lang fælles rap, hvor rapperne skiftes til at have ordet. Vinderen præmieres, og det forventes ligeledes at publikum vil kunne præmieres gennem sponsorater.


Stand-up:

Ordfestivalen afsluttes med en aften i morskabens tegn, hvor både professionelle og upcoming komikere får mulighed for at gå scenen. Forventningen er at kunne præsentere etablerede navne som Carsten Bang og Torben Chris samt en række andre dygtige komikere som eksempelvis Jeff Wallentin og Phillip Devantier.


Økonomi

Det fremsendte budget balancerer ved 99.000 kr.


Udgifterne består af 15.000 kr. i honorar til poetry Slam, 18.000 kr. i honorar til rappere samt 30.000 kr. i honorar til komikere. Dertil kommer en udgift på 15.000 kr. til transport for 24 personer, forplejning på 6.000 kr. til 24 deltagere og seks frivillige samt slutteligt 10.000 kr. til leje af teknik og 5.000 kr. til markedsføring.


Indtægterne består af et anslået beløb på 10.000 kr. fra entreindtægter (100 billetter á 50 kr. stk. samt 50 billetter á 100 kr. stk.), ansøgt tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget på 43.000 kr., ansøgt fælles tilskuds- og underskudsgaranti fra Kulturelt Samråd på 41.000 kr. samt en egenfinansiering på 5.000 kr.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 40.000 kr. til Ordfestival 2020
attilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 22 juni 2020 resterer 804.880 kr.


Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • ORDFESTIVAL 2020 I KONTRAST.pdf
 • Budget - Ordfestival 2020.xlsx
 

100. Kulturkompagniet søger om tilskud til kulturprojektet "Stenen på Resdal Baune"

Sagsnr.: 20.01.00-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kulturkompagniet søger om tilskud til kulturprojektet "Stenen på Resdal Baune"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturkompagniet i Herning Kommune v./ Doris Nielsen søger tilskud til kulturprojektet ”Stenen på Resdal Baune” i Sørvad.


Sagsfremstilling

Kulturkompagniet i Herning Kommune ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 50.000 kr. til afholdelse af kulturprojektet ”Stenen på Resdal Baune” den 31. august – 4. september 2021.


Projektet er et nyskrevet skuespil, hvor Resdal Baune i Sørvad bliver omdrejningspunktet. Resdal Baune er en del af Trehøje Naturpark, og har mellem 1935-1960 lagt plads til en årligt samlende folkefest. Herefter har pladsen også været benyttet til sommerrevyer. Foreningen oplyser til forvaltningen, at der i øjeblikket arbejdes på de nødvendige tilladelser til benyttelse af området, ved både Natur og Grønne Områder samt Brand og Redning.


Igennem en kulturel oplevelse med både genfortællinger af lokalhistorien samt fiktive fortællinger, sang og musik er formålet at understøtte det lokale fællesskab og samtidig skabe øget fokus på Sørvad-områdets muligheder.


Projektet har en frivillig forankring, og omkring 60 frivillige har i første omgang meldt deres støtte til projektet. Lokalarkivet i Sørvad samt ældre borgere i området hjælper til med materialer omkring området og dets historie, og det er derudover ønsket at involvere den lokale skole og børn i projektet.


Projektet instrueres af Kirsten Aastrup og ledes af en styregruppe, der udover instruktøren består af to frivillige projektledere, formanden for Kulturkompagniet i Herning Kommune, formanden for Vinding Ungdoms- og Idrætsforening, formanden for scenebyggeriet samt en økonomistyrende frivillig fra lokalområdet.


Økonomi

Projektets budget balancerer ved 450.000 kr.


Udgifterne består af dækning af honorar til instruktør, komponist, forfatter, sangcoach, producent af sangtekster og scenografisk vejledning på 57.500 kr., lys, lyd og scenografi til 195.000 kr., sminke og rekvisitter til 10.000 kr., strøm til 8.000 kr., catering og forplejning til 10.000 kr., administrationsudgifter til blandt andet kontorartikler, møder, hjemmeside og oprettelse af booking til 33.500 kr., praktiske udgifter til blandt andet generatorleje, etablering af midlertidig p-plads, tribune og etablering af pladsen til 96.000 kr., lokaleleje til 10.000 kr. og slutteligt PR og markedsføring til 30.000 kr.


Indtægterne består af et ønsket billetsalg på i alt 135.000 kr. (900 billetter á 150 kr. stk.), medlemsbilletter til 2.500 kr. (50 billetter x 50 kr.), ansøgte sponsorater fra blandt andet Dansk Amatør Teater og Scenekunst samt Nordea Fonden på i alt 147.500 kr., ansøgt underskudsgaranti ved Kulturelt Samråd på 75.000 kr., salg af annoncer i program til 10.000 kr., salg fra boder til 10.000 kr., det ansøgte beløb fra Kultur- og Fritidsudvalget på 50.000 kr. samt en egenbetaling på 20.000 kr.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kulturkompagniet i Herning Kommune bevilliges 40.000 kr. til opsætning og afvikling af kulturprojektet "Stenen på Resdal Baune"
at tilskuddet er betinget af, at de nødvendige tilladelser og den resterende finansiering kan opnås
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 22 juni 2020 resterer 804.880 kr.


Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Budget - Stenen på Resdal Baune 2021.pdf
 • Ansøgning - Stenen på Resdal Baune 2021.pdf
 

101. Fire lokale kunstnere søger om tilskud til promovering af deltagelse i SPOR KUNSTEN 2020

Sagsnr.: 20.04.01-Ø40-2-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Fire lokale kunstnere søger om tilskud til promovering af deltagelse i SPOR KUNSTEN 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fire lokaler kunstnere søger tilskud til promovering af deltagelse i arrangementet SPOR KUNSTEN - åbne værksteder 2020.


Sagsfremstilling

Den lokale kunstner Birgit Kirke fremsender i samarbejde med kunstnerne Hanne Schmidt Klemmensen, Ulla Gerd Christensen og Else Duedahl ansøgning om tilskud på 10.000 kr. til markedsføring og annoncering i forbindelse med deltagelse i arrangementet SPOR KUNSTEN - åbne værksteder 2020 den 3.-4. oktober 2020.


SPOR KUNSTEN er en årligt tilbagevendende begivenhed tovholdt af en Aarhus-baseret forening til formålet. I forbindelse med arrangementet åbner en række professionelle kunstnere dørene til deres private værksteder. Foreningen har eksisteret i 21 år, og er et samarbejde med professionelle kunstnere fra henholdsvis Syd-Djurs, Aarhus, Skanderborg, Viborg, Horsens, Silkeborg og Herning. Arrangementet har i gennemsnit haft 75 deltagende kunstnere de sidste fem år samt et anslået besøgstal på 4.000 pr. år.


Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 16. september 2019, pkt. 111 ansøgning om deltagelse i SPOR KUNSTEN 2019. Der blev bevilliget 5.000 kr. til promovering og markedsføring. Sidste års markedsføring genererede et besøg på 30-60 personer hos hver enkelt kunstner. Det oplyses til forvaltningen, at der kom besøgende fra både Aarhus og Vejle til de lokale åbne værksteder i Herning Kommune samt et bredt udsnit af borgere fra hele kommunen. Dertil kommer besøg fra unge aspirerende kunstnere med interesse for viden om det professionelle erhverv som kunstner. I den sammenhæng kan de lokale kunstnere anses som rollemodeller og mentorer for de unge kunstnerspirer, hvilket også bidrager til værdien i at udbrede kendskabet til flere at kommunens udøvende kunstnerne.


Det ansøgte beløb på 10.000 kr. til promovering af den lokale deltagelse i SPOR KUNSTEN 2020 ønskes som tidligere benyttet til markedsføring ved blandt andet indfaldsvejsskiltene og annoncering i Herning Folkeblad. Det lokale arrangement er i år udvidet med en ekstra kunstner. På sigt ønskes der endnu flere lokale deltagere samt at gøre arrangementet og konceptet synligt i andre sammenhænge.


Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 10.000 kr. Tilskuddet ønskes brugt til promovering, annoncering og PR. Der ønskes blandt andet annoncering på indfaldsvejsskiltene samt annonce i Herning Folkeblad.


Kunstnernes egenbetaling til arrangementet dækker over 1.000 kr. pr. person som bidrag til det officielle katalog samt arbejdstid og eventuelle udgifter i forbindelse med de åbne værksteder den 3.-4. oktober 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 8.000 kr. til promovering og markedsføring i forbindelse med den lokale deltagelse i SPOR KUNSTEN den 3.-4. oktober 2020
attilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 22 juni 2020 resterer 804.880 kr.


Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

 • Spor Kunsten 2020 - Herning - ansøgning og bilag.docx
 

102. Ansøgning om tilskud til kunstprojektet Deep Performance Art Walk

Sagsnr.: 20.04.00-P20-3-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Ansøgning om tilskud til kunstprojektet Deep Performance Art Walk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Deep Forest Art Land Skovsnogen (DFAL) sender 24. juni ansøgning om tilskud på 75.000 kr. til kunstprojektet "Deep Forest Performance Art Walk", som skal afholdes i september i DFAL. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal beslutte, om DFAL skal modtage tilskud til projektet.

Sagsfremstilling

DFAL har i foråret oplevet en massiv interesse og en kraftig øgning i besøgstallet i skoven. DFAL ønsker at bygge videre på den store interesse, og de har udarbejdet kunstnerisk projekt og program for det sidste halvår af 2020. Det består af "The Garden Mesh", hvor otte kunstnere sætter menneskets forhold til naturen i spil, samt "Deep Forest Performance Art Walk", som er et samarbejde med det Reumertnominerede dansekompagni DeLeónCompany.

DFAL søger Herning Kommune om tilskud til netop dette projekt, fordi det er et udviklingsområde for stedet, idet DFAL afprøves som platform og scene for nye kunstformer og faggrupper, aktuelt scenekunst.


"Deep Forest Performance Art Walk" er en forestilling og et tværæstetisk kunstnerisk projekt med formidlingskarakter. Det er DeLeónCompany’s vision at skabe kontakt, særligt til det unge publikum, gennem publikumsformatet workshop-forestilling-dialog og deres fysisk-abstrakte danseforestillinger, der tilføjer et performativt element til kunstværkerne i skoven.

Det performative element koreografers af DeLeónCompany´s kunstneriske ledelse, Jens Schyth og Stina Strange og udføres af 5 dansere, 1 musiker samt elever fra Dansk Talentakademi. Danserne vil forholde sig til bestemt kunstværk og den omgivende natur, så et sanseligt rum opstår i samspillet mellem dansen, musikken, kunsten og naturen og giver publikum en indgangsvinkel til, hvordan vi som mennesker kan forholde os kreativt og fordomsfrit overfor hinanden.


Deep Forest Performance Art Walk vil blive udbudt til skoler (i Herning Kommune, hvor kulturbussen anvendes til transport af skolebørn) og til publikum generelt.

Turen rundt er 3,5 km og vil vare mellem en time og fem kvarter. I forbindelse med skoletilbud er der efterbehandling i form af refleksionsøvelser og danseworkshop med bevægelse og kropslig oplevelse. Når det drejer sig om åbne artwalks, vil der være forskellig formidling knyttet til arrangementerne.

Forestillingen / artwalken vil blive opført ni gange, fem gange for skoleelever og fire gange for øvrige publikummer.


Økonomi

Budgettet for det fulde kunstneriske program i andet halvår af 2020 udgør 796.000 kr. Heraf udgør kunstnerhonorarer og produktionsomkostninger de største poster.

Budgettet for "Deep Forest Performance Art Walk" har udgifter for 245.000 kr. De største poster er kunstnerhonorar på 86.000 kr., rejse- og opholdsomkostninger. Der er desuden afsat 34.000 kr. til aflønning af andet personale, samt en række mindre poster. Budgettet for "Deep Forest Performance Art Walk" er inkluderet i det samlede budget, men ses udspecificeret i særskilt budgetbilag.


Til det samlede kunstneriske program har DFAL opnået tilsagn om støtte fra 15. juni Fonden, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst og Midtjysk Skole- og Kulturfond. Der er desuden søgt om tilskud fra Bikubenfonden, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, Augustinus Fonden og Louis-Hansen Fonden.


Herning Kommune søges om et tilskud på 75.000 kr. specifikt til udviklingsprojektet "Deep Forest Performance Art Walk".


DFAL modtager årligt et driftstilskud på 306.000 kr. (2020) fra Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 75.000 kr. til Deep Forest Art Land Skovsnogen til afholdelse af omkostninger i forbindelse med  kunstprojektet "Deep Forest Performance Art Walk.
at beløbet finansieres af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, kontor 364-02-112-01, hvor der per 22. juni 2020 resterer 804.880 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget ønsker i samarbejde med Depp Forrest Art Land undersøgt, om der er mulighed og interesse for at udvide tilbuddet, så flere folkeskoleelever kan få del i det.

Bilag

 • Kunstnerisk program 1
 • Budgetskema - Deep Forest Performance Art Walk
 • 1 CV Jens Brøndum og Stina Strange
 

103. Hernings Kultur Historie - et lokalhistorisk indsamlings- og formidlingsprojekt

Sagsnr.: 20.00.00-P20-2-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Hernings Kultur Historie - et lokalhistorisk indsamlings- og formidlingsprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kurt H. Jørgensen (KHJ) sender 26. juni ansøgning om støtte på 50.000 kr. til "Hernings Kultur Historie", som er et lokal- og kulturhistorisk indsamlings- og formidlingsprojekt. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal beslutte, om der skal ydes økonomisk støtte til projektet.

Sagsfremstilling

Projektet munder ud i dels en etablering af ny og moderne formidling af Hernings kultur historie og en bogudgivelse. Projektet består af research og indsamling af ny dokumentation, som skal danne grundlaget for produktion af bogen og udvikling af for eksempel vandringer, lydspor (a la Hernings Hemmelige Historier) og små videofilm. Den konkrete formidling af den samlede viden udvikles i dialog med forvaltningen, som foreslår at tænke formidlingsprodukterne ind i brandingen af kulturen og kunstens Herning, hvor der i forvejen er en række indsatser, som projektet kunne komplimentere (for eksempel HerningErKultur, kulturfesten, kulturaktørernes egen branding og den kommende natur- og kulturhistorisk formidlingsindsats). På den måde kommer projektet flere borgere til gode, da de rækker ud mod en anden, ny og yngre målgruppe end det traditionelle segment, der køber bøger. Formidlingsinitiativerne kunne sættes i spil i forhold til kommunens Bevæg Dig For Livet indsats (evt. med lydspor eller lignende).


"Hernings Kultur Historie" skal være den første samlede beskrivelse og formidling af Hernings kulturelle historie. Herning er kendt for et dynamisk erhvervsliv, et alsidigt sports- og fritidsliv, men også for et kulturliv med blandt andet højskoler, Birk-området, kunstmuseer med videre.

Der er gennem tiderne skrevet meget om erhvervslivets historie, erhvervslederes erindringer og tekstilindustriens betydning, men der er endnu ikke en samlet beskrivelse af Hernings kulturelle historie. En beskrivelse, som jf. KHJ passende kunne tage udgangspunkt i den første folkehøjskole i Hammerum fra 1867.


Beskrivelsen skal både være historien om den kulturelle udvikling gennem tiderne, men også en indsamling og dokumentation af de institutioner, vi kender i dag. For eksempel CHPEA-Museum, Museum Midtjylland, Fermaten, Team Teatret, Søby Brunkulsmuseum, Herning Kirkes Drengekor, Skovsnogen - for blot at nævne nogen. Det er også beskrivelsen af en lang række foreninger, som er en del af forudsætningen for det samlede billede. Det er også de begivenheder, som er med til at definere Herning, blandt andet Herning Rocker, kulturfestivalen og Herning Opera Festival. Den kulturelle historie er endvidere de fysiske rum, der har dannet og fortsat danner rammerne om den kulturelle udfoldelse.


Historien skal belyse begivenheder og institutioner og favne de nedslag, der har gjort en forskel, analysere vilkår, forudsætninger, beslutninger og resultater.


Målet med projektet er en indsamling af nyt materiale, en bearbejdning og en senere formidling på flere platforme. Derudover er denne ansøgning baseret på, at der også kommer et fysisk udtryk i form af en indbundet bog med cirka 250 sider (udgivelse 2022).


KHJ inviterer Herning Kommune til at indgå i en dialog om fortsættelsen og udviklingen af projektet.


Partner omkring forlagsarbejdet er Herning-forlægger P.H. Mikkelsen (Systime + Filo). Historisk Forening har givet tilsagn om samarbejde, og andre vil blive involveret.


Forvaltningen oplyser, at projektet omhandler hele Herning Kommune og ikke kun det gamle Herning Kommune eller Herning By. En del af projektet er at synliggøre de tråde, som kunsten og den kulturelle historie binder i hele kommunen.

Økonomi

Budgettet for Hernings Kulturhistorie balancerer ved 510.000 kr. Den størtste post er research, redaktion, tekster, foto og rettigheder på 232.000 kr. Derudover indholder projketet grafisk arbejde, produktion af bog, moderne formidling og diverse. Indtægterne skal komme fra fonde og sponsorer. Der søges ialt 9 sponsorer / fonde om 50.000 kr. hver. KFU ansøges om 50.000 kr. Projektet kan skaleres en smule, men det er ansøgers hensigt at gennemføre det fulde projekt, dog under forudsætning af fuld finansiering. Finansieringen skal på plads inden projektet igangsættes.

Ansøger oplyser ultimo juli, at Midtjydsk Skole- og Kulturfond har bevilliget 50.000 kr. til projektet, og Historisk Forening har givet tilsagn om både praktisk og økonomisk støtte.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 50.000 kr. til projektet "Hernings Kultur Historie".
at beløbet finansieres af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, kontor 364-02-112-01, hvor der per 22. juni 2020 resterer 804.880 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Ansøgning til Herning Kommune om tilskud til Hernings Kultur Historie
 

104. SIND Herning-Ikast-Brande og Den Jyske Sangskole søger om tilskud til udvikling af projektformater for meningsfulde partnerskaber

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-6-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

SIND Herning-Ikast-Brande og Den Jyske Sangskole søger om tilskud til udvikling af projektformater for meningsfulde partnerskaber

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

SIND Herning-Ikast-Brande (SIND) og Den Jyske Sangskole søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til projektudviklingsmidler til fælles arbejde med verdensmålene.


Sagsfremstilling

SIND og Den Jyske Sangskole søger Kultur- og Fritidsudvalget om 7.500 kr. til udviklingen af strategisk og bæredygtigt arbejde med FN’s 17 verdensmål. Der vil blandt andet arbejdes indgående med emner som Sundhed og Trivsel, Kvalitetsuddannelse, Mindre ulighed, Bæredygtige byer og lokalsamfund samt Partnerskaber for handling.


I samarbejde med Herning Kommune, Boligselskabet Fruehøjgaard og eventuelt andre relevante parter, er målet at kunne bidrage med udviklingen af langsigtede projekter. Samarbejdets fundament skal bestå af et fælles værdisæt og en sammenlignelig modus operandi.


Ved at arbejde sammen og blive kloge på fælles erfaringer og metoder vil det skabe nye muligheder for både SIND og Den Jyske Sangskole. Hos SIND vil det i samarbejde med Fruehøjgaard blive muligt at tilbyde endnu mere kvalificerede kulturtilbud til borgerne fremadrettet, mens Den Jyske Sangskole vil kunne nå en borgergruppe, som det ellers ville være vanskeligt at nå.


Midlerne søges til en overordnet projektudvikling med henblik på fremtidig implementering.


Forvaltningen oplyser, at der på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. april 2020, pkt. 52 blev bevilliget 10.000 kr. til SIND i forbindelse med mulig lokal forankring omkring ph.d. projektet "Kunsten at danse med sjælen". Denne forankring bliver ikke mulig, hvorfor midlerne tilbageføres.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 7.500 kr. til SIND Herning-Ikast-Brande og Den Jyske Sangskoles fælles projektudvikling om meningsfulde partnerskaber
at tilskuddet er betinget af, at forvaltningen løbende orienteres om samarbejdets udvikling og resultater
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 22 juni 2020 resterer 804.880 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

 • SIND og DJS - Ansøgning til Kultur og Fritid.docx
 

105. Orientering om formandsbeslutning vedr. tilskud til renovering af halgulv i Multicenter Sunds

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-2-20 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Orientering om formandsbeslutning vedr. tilskud til renovering af halgulv i Multicenter Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den selvejende Institution Multicenter Sunds har ansøgt om yderligere tilskud på 986.000 kr. til renovering af gulv i hal 1.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) har på møde den 5. maj 2020 bevilget 248.000 kr. til afhøvling, ny opstregning og lakering af gulvet i hal 1. Arbejdet blev igangsat, men det viste sig hurtigt, at underkonstruktionen ikke længere kan bære, hvilket kræver en total udskiftning af gulvet. Alt dette medfører en ekstraudgift på 986.000 kr.


Herning Kommune dækker normalt 100% af denne type udgifter i idrætshallerne, men vil normalt først behandle en sådan sag i december måned sammen med bloktilskudssagen.


Kommunale Ejendomme har besigtiget gulvet og vurderet, at en udskiftning af gulvet er nødvendig. En midlertidig reparation af gulvet vil imidlertid koste ca. 100.000 kr., som vil være tabt, når den egentlige renovering skal pågå.


Den samlede udgift for udskiftning af gulvet er på 1.321.093 kr., og Multicenter Sunds kan i sommerferien bidrage med frivilligt arbejde for 87.500 til optagning af gulvet. KFU har tidligere bevilget 248.000 kr. til renovering af gulvet, således at der mangler 986.000 kr. inkl. moms til projektet.


For at kunne fortsætte projektet og gennemføre arbejdet i sommerperioden, har formanden for Kultur- og Fritidsudvalget ved en såkaldt formandsbeslutning, med udvalgets opbakning, vedtaget, at der bevilges yderligere 986.000 kr. til renovering af gulvet.


Økonomi

Den yderligere udgift på 986.000 kr. vil belaste budgettet med 858.000 kr. ekskl. tilskudsmoms og kan finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, halkontoen.


Dags dato resterer der 220.000 kr. på halkontoen, hvortil kommer 1.200.000 kr. i overførte midler, som kan benyttes til formålet, idet der forventeligt er plads på driftsrammen til at benytte overførslen.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen tages til orientering,
at der bevilges yderligere 986.000 kr. til renovering af gulv i hal 1,
at udgiften finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, halkontoen.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.


 

106. Igangsætning af projekt i Sydbyen

Sagsnr.: 05.05.06-P20-3-19 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  

Igangsætning af projekt i Sydbyen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x

x

x

x

x

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Søren Juul Baunsgaard, Tommy Jonassen, Kim Bredgaard Grarup, Martin Lystbech Nørgaard Frandsen, Pia Colstrup, Kurt Lauritsen

Sagsresume

Byplanudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Teknik og Miljøudvalget besluttede på møder i april og juni i 2019, at afsætte 8,482 mio. kr. til en række projekter i Sydbyen.


Forvaltningen anmoder om godkendelse af Sydbyprojektets fase 1, som består af et projekt for en renovering af den eksisterende gang- og cykeltunnel under Dronningens Boulevard samt en opgradering af veje og stier på Gl. Vejlevej.


Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 8,482 mio. kr. til Sydbyprojektet.

Sagsfremstilling

Baggrund


Sydbyen ligger som en “ø” mellem bymidten og Sdr. Anlægs rekreative arealer og Knudmosens bynære natur. Med sin særlige beliggenhed har området et stort udviklingspotentiale for nyt byliv og udfoldelsesmuligheder i Herning.


Byplanudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Teknik og Miljøudvalget har besluttet at igangsætte en række projekter, der skal forstærke og synliggøre Sydbyens forbindelser og knudepunkter.


By, Erhverv og Kultur har i samarbejde med Teknik og Miljø udarbejdet "Sydby-kataloget". Kataloget viser mulighederne for nye sammenhænge og forbindelser på tværs af byen, både til Knudmosens enestående bynære natur og til de nye aktiviteter omkring Terminalen.


Projektindholdet i fase 1 er revideret i forhold til det tidligere godkendte ideforslag - i henhold til bl.a. udvalgenes ønsker om enkelte besparelser, der skal sikre realiseringen af de øvrige projektdele i Sydbyen og den praktiske gennemførelse.Fase 1 omfatter:


1. Lystunnel (Bilag 1).


Det 140 meter lange tunnelforløb fra Banegårdspladsen til Gl. Vejlevej er i dag uensartet og sammensat og har blinde vinkler. Projektet omdanner en slidt, mørk og kedelig tunnel til et nyt og attraktivt byrum, der tilfører stedet en ny oplevelsesmæssig kvalitet og samtidig styrker forbindelsen på en tryg og sikker måde på tværs af byen.


Tunnelen foreslås renoveret med en ny gennemgående indre lysende facade. Lystunnelens vægge foreslås udført som et 140 meter langt lysbånd med paneler i polykarbonat. Materialet er robust, slid- og slagstærkt, og giver god sikring mod graffiti. Panelerne giver mulighed for integreret belysning, som kan programmeres med varierende farver og lysintensitet. Lysbåndet giver et sammenhængende udtryk, som leder de gående og cyklister igennem, og skaber en god og tryg oplevelse for de mange, der bruger vejen hver dag.

En opgradering af tunnelen skal samtidig give en bedre oplevelse for byens gæster, der bruger tunnelen som primær adgangsvej på vej til events i MCH.


For at kunne realisere lystunnelens bærende princip med de ønskede besparelser, er asfaltslidlag og maling udtaget af projektet.2. Opgradering af veje og stier på Gl. Vejlevej


Forvaltningen har udarbejdet et skitseforslag for en opgradering af veje og stier på Gl. Vejlevej. (Bilag 1).

Projektet skal bidrage til et kvalitetsløft for områdets gader og byrum.

Ny belysning og beplantning skal understøtte bydelens særlige kvaliteter.

Herudover skal der ske en oprydning af skilte, så det bliver lettere at orientere sig i området.

På det øverste stykke af Gl. Vejlevej foreslås beplantninger i stålindrammede bede.

På Gl. Vejlevej foreslås en allé beplantning med 45 nye bytræer. Træerne plantes i rækker langs begge vejsider fra Museumsgade i nord til Grøndahlsvej mod syd.

Allé beplantningen bryder Gl. Vejlevejs meget brede vejrum, og skaber en grøn indramning af de åbne arealer mod parallelvejen langs villabebyggelsen i vejens østlige side - og mod parkeringspladsen ved Sdr. Anlæg på vejens østlige side.


På parkeringspladsen ved Sdr. Anlæg udfører Teknik og Miljø nyt slidlag på parkeringspladsen ved Sdr. Anlæg som en del af den ordinære drift. Der foreslås beplantning med blomstrende buske i stålindrammede bede samt en sideplint i hårdttræ. Bedene skal lede besøgende mod de eksisterende åbninger i hækken til stierne i Sdr. Anlæg.


Der er i projektet afsat midler til en udskiftning af lysarmaturer på Gl. Vejlevej og Godsbanevej.

Asfaltarbejde og omlægning af cykelsti ved krydset Gl. Vejlevej /Grøndahlsvej etableres som en del af fase 2.Senere faser:

Senere faser gennemføres efter godkendelse af etablering af stiforbindelse fra Banedanmark, og byggerierne på Grøndalsvej er færdige.

Delprojekterne forelægges til politisk godkendelse når detailprojekterne er klar.


Fase 2 omfatter:

Grøndahlsvej (delprojekt 7) samt krydset Grøndahlsvej/Gl. Vejlevej

Trafiksikkerhed Museumsgade/Gl. Vejlevej


Fase 3 omfatter:

Skater Trail og trappelandskab, samt ankomstområde v. Terminalen (delprojekt 3 og 4)


Fase 4 omfatter:

Lost Highway - Udviklingsprojekt for Knudmosen og Gl. Vejlevej


(Se skitsekatalog for Sydbyen. Vedlagt som bilag).

Oversigt over delprojekter i Sydbyen

Økonomi

De to projektdele, der foreslås igangsat, har i det godkendte forslag en anslået anlægspris på 4,450 mio. kr. I det fremsendte forslag er indholdet revideret i henhold til Udvalgenes ønsker om besparelser, der skal sikre realiseringen af de øvrige projektdele i Sydbyen. De første to projektdele i fase 1 forventes i overslag at koste 3,850 mio. kr.


Det samlede anlægsbudget for Sydbyprojektet inkl. de efterfølgende faser udgør 8,482 mio. kr.


Sydbyprojektet finansieres delvist af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 035095, hvor der er afsat 5,210 mio. kr. i 2020 inkl. overførsler fra tidligere år til et rekreativt kultur- og fritidsområde omkring Gl. Vejlevej ("TimeLine") i Hernings sydlige bydel. Sydbyprojektet finansieres desuden med 3,172 mio. kr. i 2020 fra Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222077 byomdannelsesprojekt Thrigesvej.


Herudover besluttede Byplanudvalget på møde den 9. april 2019, pkt. 60, at disponere op til 100.000 kr. af Herning C midler til ideudvikling og skitsering af delprojekter i forbindelse med henholdsvis Terminalen og "Lost Highway".

Projektøkonomien skal ses i sammenhæng med de øvrige projekter for Sydbyen.


Udgifter til afledt drift i forbindelse med projektet indgår i arbejdet med investeringsoversigten. Udgiften er pt. endnu ikke beløbssat.Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag og revisioner for Sydprojektets fase 1 til udbud og realisering,
at sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med anmodning om frigivelse af rådighedsbeløbene på i alt 8,482 mio. på nyt stednr. vedr. Sydbyen jf. nedenfor,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 8,482 mio. kr. samt tilhørende rådighedsbeløb fordelt på henholdsvis 3,850 mio. kr. i 2020 og 4,632 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, Byplanudvalget, nyt stednr. Sydbyen,
at anlægsudgiften delvist finansieres med 5,210 mio. kr. fra Serviceområde 11 Idræt og Fritid, Kultur- og Fritidsudvalget, stednr. 035095 Timeline i 2020,
at anlægsudgiften delvist finansieres med 3,172 mio. kr. fra Serviceområde 09 Trafik, Teknik- og Miljøudvalget, stednr. 222077 byomdannelsesprojekt Thrigevej i 2020,
at anlægsudgiften delvist finansieres med 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 09 Trafik, Byplanudvalget, stednr. 223046 Herning C i 2020. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 0,1 mio. kr. på samme stednr.


Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

 • Bilag 1_Sydbyen fase 1_maj_20_rev
 • Dagsordenspunkt: Sydbyen - Forslag til nye projekter behandlet på mødet 9. april 2019 kl. 08:30 (Herning Svømmehal, Brændgårdvej 20, 7400 Herning) i Kultur- og Fritidsudvalget (2019).docx
 • Katalog_Sydbyen_29031019_rev
 

107. Operaen i Midten - Årsregnskab 2019

Sagsnr.: 20.01.02-S55-3-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Operaen i Midten - Årsregnskab 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: Mette Korzylowski Pedersen

Sagsresume

Holstebro Kommune fremsender årsrapport 2019 for Operaen i Midten til orientering.

Sagsfremstilling

Operaen i Midtens årsrapport er godkendt af Holstebro Kommune på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 25. maj 2020. Holstebro Kommune er tilsynsførende kommune for Operaen i Midten.


Den selvejende institution, Operaen i Midten, er et egnsteater, som er støttet af de fire kommuner; Herning, Ikast-Brande, Holstebro og Struer.


Regnskabet udviser et overskud på 408.597 kr. Egenkapitalen er pr. 1. januar 2020 på 622.968 kr. Det ekstraordinært store overskud skal ses i lyset af, at forestillingen "Song of the Child" er blevet udsat til 2020.


Teatret arbejder med budgetterede over- og underskud indenfor rammerne af egnsteateraftalen med henblik på at bevare størst muligt kunstnerisk fleksibilitet i forhold til nye produktioner m.v.


I henhold til egnsteateraftalen, som gælder i perioden 1. januar 2017 - 31. december 2020, skal teatret hvert år producere 2 professionelle scenekunstforestillinger indenfor opera og/eller musikdramatik.

Det er et mål for teatret at arbejde ud fra kriterier om originalitet, relevans og tilgængelighed. Overordnede mål herudover er at styrke og udvikle teatrets position som førende indenfor opera for børn og unge, at understøtte og gentænke publikumsrelationer og at tiltrække et nyt publikum til opera.


I 2019 har Operaen i Midten kunne tilbyde det voksne publikum "La Boheme", som blev vist 21 gange med knap 3.000 publikummer. Produktionen var en co-produktion med Teatret Undergrunden og Den Fynske Opera.


I 2019 gennemførtes for anden gang børneoperafestivalen Grow Op med 24 forestillingsvisninger fordelt i de fire ejerkommuner. Festivalen forventes gentaget i 2021. De 0-3 årige (og deres voksne) blev tilbudt forestillingen "Nocturne", mens de 7-10 årige blev præsenteret for "Romers ABC" og de 10-13 årige så "Billederne synger".


Teatret er i år blevet evalueret for anden gang af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst med meget tilfredsstillende resultat. Teatrets ledelse implementerer evalueringens anbefalinger i teatrets fremtidige virke.


Tilskuddet fra Herning Kommune på 932.000 kr. i 2019 er korrekt medtaget i regnskabet.


Forvaltningen gør opmærksom på, at revisionen har givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. Bemærkningerne vedrører afvigelse af anvendt regnskabspraksis i forhold til årsregnskabsloven, grundet hensættelse af 150.000 kr. til ”Song of a child”, som er udsat til 2020, samt en bemærkning om, at bilags- og momsdokumentation er ufuldstændig. Der er hensat 149.000 kr. til eventuel momsafklaring.


Revisionen har i revisionsprotokollatet for 2019 noteret, at de ville forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikation, såfremt bestyrelsen godkendte årsregnskabet i den foreliggende form. Bestyrelsen for Operaen i Midten besluttede at godkende årsregnskabet.

Forvaltningen har været i dialog med Holstebro Kommune, som er tilsynsførende kommune for Operaen i Midten. Holstebro Kommune oplyser, at hensættelsen holder sig inden for den gældende egnsteateraftale-periode, og at den ufuldstændige bilags- og momsdokumentation skyldes flere udskiftninger i personalet på meget kort tid, hvorfor der er afsat midler til eventuel imødegåelse heraf.


Holstebro Kommune har på den baggrund, som tilsynsførende kommune, forholdt sig til og godkendt årsregnskabet uden bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskab 2019 for Operaen i Midten tages til orientering
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt. Udvalget beder Herning Kommunes repræsentant i bestyrelsen være opmærksom på de afvigende forhold som revisionen påpeger

Bilag

 • Bilag KFU 25052020 - Årsrapport 2019
 

108. Herning Billedskole - Årsrapport 2019

Sagsnr.: 20.08.00-S55-1-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Herning Billedskole - Årsrapport 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: Mette Korzylowski Pedersen

Sagsresume

Herning Billedskole fremsender årsberetning og årsrapport for 2019 til orientering. Forvaltningen har ligeledes modtaget revisionsprotokollat for 2019.

Sagsfremstilling

Herning Billedskoles årsberetning, årsrapport og revisionsprotokollat for 2019 blev godkendt af bestyrelsen på møde den 18. februar 2020 og på generalforsamlingen den 25. maj 2020.


Regnskabet udviser et underskud på 82.791 kr. mod et underskud på 13.209 kr. i 2018. Herning Billedskole havde pr. 31. december 2019 en egenkapital på 351.417 kr.


I 2019 havde Herning Billedskole indtægter for 1.954.943 kr., hvoraf driftstilskuddet fra Herning Kommune udgør 1.057.000 kr. Udover det kommunale driftstilskud, stiller Herning Kommune lokaler vederlagsfrit til rådighed for Herning Billedskole.

Andre indtægter i 2019 var elevbetalinger på 394.728 kr., arrangementer og kurser på 182.186 kr., skoleprojekter på 108.744 kr., Kulturspirerne på 57.538 kr., Kulturfest Herning på 22.111 kr., Kultur på recept på 127.838 kr., og Pop Op Billedskole på 4.798 kr.

I samme periode havde Herning Billedskole udgifter for i alt 2.038.057 kr., hvoraf personaleomkostninger, inklusive lederløn, på 1.665.577 kr. udgør den væsentligste post. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer udgør 227.879 kr., mens andre eksterne omkostninger udgør 144.601 kr. og består af f.eks. småinventar, annoncer og brochurer, sekretærbistand, revision og ferniseringer.


Underskuddet på 82.791 kr. i 2019 skyldes blandt andet halvering og dermed tidligere afslutning af det større 3-årigt pilotprojekt omkring billedkunstprofilskoler i Herning Kommune.

Herning Billedskole har haft flere elever og aktiviteter, samt indgået nye samarbejdsrelationer, der har medfødt nye projekter og dermed øgede indtægter, men den positive udvikling har ikke været tilstrækkeligt til at skabe balance i regnskabet.


Herning Billedskole har ikke i den nærmeste fremtid planlagt projekter i en størrelsesorden, der kan skabe økonomisk balance, samtidig med at billedskolen bibeholder sin nuværende faglige position, og vælger derfor at investere den opsparede kapital i stabilisering og fortsat udvikling, hvorfor Herning Billedskole i 2020 ligeledes budgetterer med et underskud på 213.000 kr.


Denne situation er ikke holdbar for Herning Billedskole, og der arbejdes på at skaffe midler til at sikre Billedskolens nuværende volumen gennem investering af tid i udvikling af nye projekter og nye samarbejdsrelationer.


Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.


Som et nyt tiltag har Herning Billedskole indgået et samarbejde med UngHerning. UngHerning udbyder hold for unge med særlige vanskeligheder. Derudover har Billedskolen stået for et projekt med udsmykning af UngHernings kantine i deres nye lokaler.

Et andet tiltag er et projekt i det nye pigelokale i klubben på Holtbjerg, hvor klubbens brugere sætter et personligt billedkunstnerisk præg på lokalet.


Kultur på recept har i 2019 kørt med stor succes på Billedskolen. Tilbuddet har stor appel til mange borgere i målgruppen og fra 2020 kører kurserne som et fast tilbud.


Projektet Pop Op Billedskole, hvor en værkstedsbus kører ud til skoler og institutioner i kommunens yderområder, med spændende udendørsprojekter i form af skulptur og installationer, var en stor succes. Derfor håber Herning Billedskole at få etableret en permanent udgave af Pop Op Billedskole.


Herning Billedskole ønsker at imødekomme de børn og unge, der har særlige evner og interesse for at udvikle sig inden for billedkunst. I 2020 planlægger Billedskolen at udvide deres tilbud med deres nye hold der hedder Xtra. Den indsats skal være første trin i Billedskolens øgede indsats for talentudvikling og dermed bidragsyder til den billedkunstneriske fødekæde.


Herudover har Herning Billedskole i flere år været involveret i en række projekter, blandt andet Børneteaterfestival, Kultur i Mørket, Kulturfest Herning og Kulturmødet på Mors.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsrapport og beretninger 2019  for Herning Billedskole tages til orientering
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt. Udvalget ønsker at billedskolen igangsætter arbejdet med at få bragt balance i økonomien.

Bilag

 • Årsberetning 2020
 • Årsrapport 2019
 

109. Orientering om bevilling fra Ungepuljen

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om bevilling fra Ungepuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) om bevilling fra Ungepuljen.

Sagsfremstilling

På baggrund af retningslinjer for udbetaling af administrative bevillinger fra Ungepuljen vedtaget af KFU på møde 18. marts 2013, har forvaltningen i perioden marts - 14. juli 2020 bevilliget følgende:


Marie Poulsen har 9. juli søgt om tilskud på 11.000 kr. til arrangementet Hard Night. Hardstyle er en elektronisk musikgenre, som ikke i stor stil er repræsenteret i Herning. Dog er der en DJ i byen, som gør det indenfor denne genre; DJ Areliz. Det er i samarbejde med ham, at Marie via sine kontakter til Kontrast og Terminalen har udviklet arrangementet Hard Night. Arrangementet består af DJ sessions med DJ Areliz og DJ Quest og skal foregå på Terminalen i august. Budgettet for arrangementet udgør 11.000 kr., hvoraf de største poster er dørmænd og leje af udstyr. Der er også sat midler af til honorar til DJs, forplejning og fotograf til dokumentation af eventet. Der tages jf. ansøger højde for alle retningslinjer i forhold til Corona.

Der er 13. juli bevilliget 5.000 kr. til arrangementet til afholdelse af udgifter i forbindelse med arrangementet.


Yasmin Wearing fik i juni bevilliget 7.000 kr. fra KFUs rådighedsbeløb til filmprojektet "Når man elsker nogen". Hun ønsker at lave en film om sit eget ungdomsliv fyldt med mobning, angst, depression, ensomhed og ikke mindst mødet et voldsomt parforhold med psykisk vold, jalousi, kontrol og manipulation. Det er kapitlet med oplevelserne fra parforholdet, som Yasmina vil omsætte til kortfilmen "Når man elsker nogen". Det er hendes egen historie, og hun har selv skrevet manuskriptet. Handlingen udspiller sig i Herning, hvor vi møder 19-årige Mina, som stadig er mærket af flere år med mobning og depression, da hun forelsker sig i den jævnaldrende Niklas. En person som viser sig at være en helt anden, hvor kontrol, dominans, jalousi og trusler bliver altoverskyggende. Et af filmens formål er således at iscenesætte og påpege problematikker, der sjældent ses eller tales om. Psykisk og fysisk kærestevold er stadig et tabu og noget man oftest holder for sig selv. Man er bange for andres reaktion, man er bange for at stå alene, og man er særligt bange for den person, der udøver volden. Filmen optages i august og september 2020. Der er bevilliget 5.000 kr. fra Ungepuljen som yderligere tilskud til filmprojektet, hvis samlede budget er 16.900 kr.Der er i indeværende år tidligere bevilliget midler til Limbo Event og Electro Event.


Der resterer herefter 31.500 kr. af Ungepuljen for 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

 

110. Orientering til Kultur-og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-20 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur-og Fritidsudvalget