Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, Herning

Dagsordenpunkter

105. Orientering om formandsbeslutning vedr. tilskud til renovering af halgulv i Multicenter Sunds

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-2-20 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Orientering om formandsbeslutning vedr. tilskud til renovering af halgulv i Multicenter Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den selvejende Institution Multicenter Sunds har ansøgt om yderligere tilskud på 986.000 kr. til renovering af gulv i hal 1.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) har på møde den 5. maj 2020 bevilget 248.000 kr. til afhøvling, ny opstregning og lakering af gulvet i hal 1. Arbejdet blev igangsat, men det viste sig hurtigt, at underkonstruktionen ikke længere kan bære, hvilket kræver en total udskiftning af gulvet. Alt dette medfører en ekstraudgift på 986.000 kr.


Herning Kommune dækker normalt 100% af denne type udgifter i idrætshallerne, men vil normalt først behandle en sådan sag i december måned sammen med bloktilskudssagen.


Kommunale Ejendomme har besigtiget gulvet og vurderet, at en udskiftning af gulvet er nødvendig. En midlertidig reparation af gulvet vil imidlertid koste ca. 100.000 kr., som vil være tabt, når den egentlige renovering skal pågå.


Den samlede udgift for udskiftning af gulvet er på 1.321.093 kr., og Multicenter Sunds kan i sommerferien bidrage med frivilligt arbejde for 87.500 til optagning af gulvet. KFU har tidligere bevilget 248.000 kr. til renovering af gulvet, således at der mangler 986.000 kr. inkl. moms til projektet.


For at kunne fortsætte projektet og gennemføre arbejdet i sommerperioden, har formanden for Kultur- og Fritidsudvalget ved en såkaldt formandsbeslutning, med udvalgets opbakning, vedtaget, at der bevilges yderligere 986.000 kr. til renovering af gulvet.


Økonomi

Den yderligere udgift på 986.000 kr. vil belaste budgettet med 858.000 kr. ekskl. tilskudsmoms og kan finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, halkontoen.


Dags dato resterer der 220.000 kr. på halkontoen, hvortil kommer 1.200.000 kr. i overførte midler, som kan benyttes til formålet, idet der forventeligt er plads på driftsrammen til at benytte overførslen.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen tages til orientering,
at der bevilges yderligere 986.000 kr. til renovering af gulv i hal 1,
at udgiften finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, halkontoen.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.