Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, Herning

Dagsordenpunkter

106. Igangsætning af projekt i Sydbyen

Sagsnr.: 05.05.06-P20-3-19 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  

Igangsætning af projekt i Sydbyen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x

x

x

x

x

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Søren Juul Baunsgaard, Tommy Jonassen, Kim Bredgaard Grarup, Martin Lystbech Nørgaard Frandsen, Pia Colstrup, Kurt Lauritsen

Sagsresume

Byplanudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Teknik og Miljøudvalget besluttede på møder i april og juni i 2019, at afsætte 8,482 mio. kr. til en række projekter i Sydbyen.


Forvaltningen anmoder om godkendelse af Sydbyprojektets fase 1, som består af et projekt for en renovering af den eksisterende gang- og cykeltunnel under Dronningens Boulevard samt en opgradering af veje og stier på Gl. Vejlevej.


Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 8,482 mio. kr. til Sydbyprojektet.

Sagsfremstilling

Baggrund


Sydbyen ligger som en “ø” mellem bymidten og Sdr. Anlægs rekreative arealer og Knudmosens bynære natur. Med sin særlige beliggenhed har området et stort udviklingspotentiale for nyt byliv og udfoldelsesmuligheder i Herning.


Byplanudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Teknik og Miljøudvalget har besluttet at igangsætte en række projekter, der skal forstærke og synliggøre Sydbyens forbindelser og knudepunkter.


By, Erhverv og Kultur har i samarbejde med Teknik og Miljø udarbejdet "Sydby-kataloget". Kataloget viser mulighederne for nye sammenhænge og forbindelser på tværs af byen, både til Knudmosens enestående bynære natur og til de nye aktiviteter omkring Terminalen.


Projektindholdet i fase 1 er revideret i forhold til det tidligere godkendte ideforslag - i henhold til bl.a. udvalgenes ønsker om enkelte besparelser, der skal sikre realiseringen af de øvrige projektdele i Sydbyen og den praktiske gennemførelse.Fase 1 omfatter:


1. Lystunnel (Bilag 1).


Det 140 meter lange tunnelforløb fra Banegårdspladsen til Gl. Vejlevej er i dag uensartet og sammensat og har blinde vinkler. Projektet omdanner en slidt, mørk og kedelig tunnel til et nyt og attraktivt byrum, der tilfører stedet en ny oplevelsesmæssig kvalitet og samtidig styrker forbindelsen på en tryg og sikker måde på tværs af byen.


Tunnelen foreslås renoveret med en ny gennemgående indre lysende facade. Lystunnelens vægge foreslås udført som et 140 meter langt lysbånd med paneler i polykarbonat. Materialet er robust, slid- og slagstærkt, og giver god sikring mod graffiti. Panelerne giver mulighed for integreret belysning, som kan programmeres med varierende farver og lysintensitet. Lysbåndet giver et sammenhængende udtryk, som leder de gående og cyklister igennem, og skaber en god og tryg oplevelse for de mange, der bruger vejen hver dag.

En opgradering af tunnelen skal samtidig give en bedre oplevelse for byens gæster, der bruger tunnelen som primær adgangsvej på vej til events i MCH.


For at kunne realisere lystunnelens bærende princip med de ønskede besparelser, er asfaltslidlag og maling udtaget af projektet.2. Opgradering af veje og stier på Gl. Vejlevej


Forvaltningen har udarbejdet et skitseforslag for en opgradering af veje og stier på Gl. Vejlevej. (Bilag 1).

Projektet skal bidrage til et kvalitetsløft for områdets gader og byrum.

Ny belysning og beplantning skal understøtte bydelens særlige kvaliteter.

Herudover skal der ske en oprydning af skilte, så det bliver lettere at orientere sig i området.

På det øverste stykke af Gl. Vejlevej foreslås beplantninger i stålindrammede bede.

På Gl. Vejlevej foreslås en allé beplantning med 45 nye bytræer. Træerne plantes i rækker langs begge vejsider fra Museumsgade i nord til Grøndahlsvej mod syd.

Allé beplantningen bryder Gl. Vejlevejs meget brede vejrum, og skaber en grøn indramning af de åbne arealer mod parallelvejen langs villabebyggelsen i vejens østlige side - og mod parkeringspladsen ved Sdr. Anlæg på vejens østlige side.


På parkeringspladsen ved Sdr. Anlæg udfører Teknik og Miljø nyt slidlag på parkeringspladsen ved Sdr. Anlæg som en del af den ordinære drift. Der foreslås beplantning med blomstrende buske i stålindrammede bede samt en sideplint i hårdttræ. Bedene skal lede besøgende mod de eksisterende åbninger i hækken til stierne i Sdr. Anlæg.


Der er i projektet afsat midler til en udskiftning af lysarmaturer på Gl. Vejlevej og Godsbanevej.

Asfaltarbejde og omlægning af cykelsti ved krydset Gl. Vejlevej /Grøndahlsvej etableres som en del af fase 2.Senere faser:

Senere faser gennemføres efter godkendelse af etablering af stiforbindelse fra Banedanmark, og byggerierne på Grøndalsvej er færdige.

Delprojekterne forelægges til politisk godkendelse når detailprojekterne er klar.


Fase 2 omfatter:

Grøndahlsvej (delprojekt 7) samt krydset Grøndahlsvej/Gl. Vejlevej

Trafiksikkerhed Museumsgade/Gl. Vejlevej


Fase 3 omfatter:

Skater Trail og trappelandskab, samt ankomstområde v. Terminalen (delprojekt 3 og 4)


Fase 4 omfatter:

Lost Highway - Udviklingsprojekt for Knudmosen og Gl. Vejlevej


(Se skitsekatalog for Sydbyen. Vedlagt som bilag).

Oversigt over delprojekter i Sydbyen

Økonomi

De to projektdele, der foreslås igangsat, har i det godkendte forslag en anslået anlægspris på 4,450 mio. kr. I det fremsendte forslag er indholdet revideret i henhold til Udvalgenes ønsker om besparelser, der skal sikre realiseringen af de øvrige projektdele i Sydbyen. De første to projektdele i fase 1 forventes i overslag at koste 3,850 mio. kr.


Det samlede anlægsbudget for Sydbyprojektet inkl. de efterfølgende faser udgør 8,482 mio. kr.


Sydbyprojektet finansieres delvist af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 035095, hvor der er afsat 5,210 mio. kr. i 2020 inkl. overførsler fra tidligere år til et rekreativt kultur- og fritidsområde omkring Gl. Vejlevej ("TimeLine") i Hernings sydlige bydel. Sydbyprojektet finansieres desuden med 3,172 mio. kr. i 2020 fra Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222077 byomdannelsesprojekt Thrigesvej.


Herudover besluttede Byplanudvalget på møde den 9. april 2019, pkt. 60, at disponere op til 100.000 kr. af Herning C midler til ideudvikling og skitsering af delprojekter i forbindelse med henholdsvis Terminalen og "Lost Highway".

Projektøkonomien skal ses i sammenhæng med de øvrige projekter for Sydbyen.


Udgifter til afledt drift i forbindelse med projektet indgår i arbejdet med investeringsoversigten. Udgiften er pt. endnu ikke beløbssat.Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag og revisioner for Sydprojektets fase 1 til udbud og realisering,
at sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med anmodning om frigivelse af rådighedsbeløbene på i alt 8,482 mio. på nyt stednr. vedr. Sydbyen jf. nedenfor,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 8,482 mio. kr. samt tilhørende rådighedsbeløb fordelt på henholdsvis 3,850 mio. kr. i 2020 og 4,632 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, Byplanudvalget, nyt stednr. Sydbyen,
at anlægsudgiften delvist finansieres med 5,210 mio. kr. fra Serviceområde 11 Idræt og Fritid, Kultur- og Fritidsudvalget, stednr. 035095 Timeline i 2020,
at anlægsudgiften delvist finansieres med 3,172 mio. kr. fra Serviceområde 09 Trafik, Teknik- og Miljøudvalget, stednr. 222077 byomdannelsesprojekt Thrigevej i 2020,
at anlægsudgiften delvist finansieres med 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 09 Trafik, Byplanudvalget, stednr. 223046 Herning C i 2020. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 0,1 mio. kr. på samme stednr.


Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

  • Bilag 1_Sydbyen fase 1_maj_20_rev
  • Dagsordenspunkt: Sydbyen - Forslag til nye projekter behandlet på mødet 9. april 2019 kl. 08:30 (Herning Svømmehal, Brændgårdvej 20, 7400 Herning) i Kultur- og Fritidsudvalget (2019).docx
  • Katalog_Sydbyen_29031019_rev