Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, Herning

Dagsordenpunkter

102. Ansøgning om tilskud til kunstprojektet Deep Performance Art Walk

Sagsnr.: 20.04.00-P20-3-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Ansøgning om tilskud til kunstprojektet Deep Performance Art Walk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Deep Forest Art Land Skovsnogen (DFAL) sender 24. juni ansøgning om tilskud på 75.000 kr. til kunstprojektet "Deep Forest Performance Art Walk", som skal afholdes i september i DFAL. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal beslutte, om DFAL skal modtage tilskud til projektet.

Sagsfremstilling

DFAL har i foråret oplevet en massiv interesse og en kraftig øgning i besøgstallet i skoven. DFAL ønsker at bygge videre på den store interesse, og de har udarbejdet kunstnerisk projekt og program for det sidste halvår af 2020. Det består af "The Garden Mesh", hvor otte kunstnere sætter menneskets forhold til naturen i spil, samt "Deep Forest Performance Art Walk", som er et samarbejde med det Reumertnominerede dansekompagni DeLeónCompany.

DFAL søger Herning Kommune om tilskud til netop dette projekt, fordi det er et udviklingsområde for stedet, idet DFAL afprøves som platform og scene for nye kunstformer og faggrupper, aktuelt scenekunst.


"Deep Forest Performance Art Walk" er en forestilling og et tværæstetisk kunstnerisk projekt med formidlingskarakter. Det er DeLeónCompany’s vision at skabe kontakt, særligt til det unge publikum, gennem publikumsformatet workshop-forestilling-dialog og deres fysisk-abstrakte danseforestillinger, der tilføjer et performativt element til kunstværkerne i skoven.

Det performative element koreografers af DeLeónCompany´s kunstneriske ledelse, Jens Schyth og Stina Strange og udføres af 5 dansere, 1 musiker samt elever fra Dansk Talentakademi. Danserne vil forholde sig til bestemt kunstværk og den omgivende natur, så et sanseligt rum opstår i samspillet mellem dansen, musikken, kunsten og naturen og giver publikum en indgangsvinkel til, hvordan vi som mennesker kan forholde os kreativt og fordomsfrit overfor hinanden.


Deep Forest Performance Art Walk vil blive udbudt til skoler (i Herning Kommune, hvor kulturbussen anvendes til transport af skolebørn) og til publikum generelt.

Turen rundt er 3,5 km og vil vare mellem en time og fem kvarter. I forbindelse med skoletilbud er der efterbehandling i form af refleksionsøvelser og danseworkshop med bevægelse og kropslig oplevelse. Når det drejer sig om åbne artwalks, vil der være forskellig formidling knyttet til arrangementerne.

Forestillingen / artwalken vil blive opført ni gange, fem gange for skoleelever og fire gange for øvrige publikummer.


Økonomi

Budgettet for det fulde kunstneriske program i andet halvår af 2020 udgør 796.000 kr. Heraf udgør kunstnerhonorarer og produktionsomkostninger de største poster.

Budgettet for "Deep Forest Performance Art Walk" har udgifter for 245.000 kr. De største poster er kunstnerhonorar på 86.000 kr., rejse- og opholdsomkostninger. Der er desuden afsat 34.000 kr. til aflønning af andet personale, samt en række mindre poster. Budgettet for "Deep Forest Performance Art Walk" er inkluderet i det samlede budget, men ses udspecificeret i særskilt budgetbilag.


Til det samlede kunstneriske program har DFAL opnået tilsagn om støtte fra 15. juni Fonden, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst og Midtjysk Skole- og Kulturfond. Der er desuden søgt om tilskud fra Bikubenfonden, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, Augustinus Fonden og Louis-Hansen Fonden.


Herning Kommune søges om et tilskud på 75.000 kr. specifikt til udviklingsprojektet "Deep Forest Performance Art Walk".


DFAL modtager årligt et driftstilskud på 306.000 kr. (2020) fra Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 75.000 kr. til Deep Forest Art Land Skovsnogen til afholdelse af omkostninger i forbindelse med  kunstprojektet "Deep Forest Performance Art Walk.
at beløbet finansieres af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, kontor 364-02-112-01, hvor der per 22. juni 2020 resterer 804.880 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget ønsker i samarbejde med Depp Forrest Art Land undersøgt, om der er mulighed og interesse for at udvide tilbuddet, så flere folkeskoleelever kan få del i det.

Bilag

  • Kunstnerisk program 1
  • Budgetskema - Deep Forest Performance Art Walk
  • 1 CV Jens Brøndum og Stina Strange