Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, Herning

Dagsordenpunkter

108. Herning Billedskole - Årsrapport 2019

Sagsnr.: 20.08.00-S55-1-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Herning Billedskole - Årsrapport 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: Mette Korzylowski Pedersen

Sagsresume

Herning Billedskole fremsender årsberetning og årsrapport for 2019 til orientering. Forvaltningen har ligeledes modtaget revisionsprotokollat for 2019.

Sagsfremstilling

Herning Billedskoles årsberetning, årsrapport og revisionsprotokollat for 2019 blev godkendt af bestyrelsen på møde den 18. februar 2020 og på generalforsamlingen den 25. maj 2020.


Regnskabet udviser et underskud på 82.791 kr. mod et underskud på 13.209 kr. i 2018. Herning Billedskole havde pr. 31. december 2019 en egenkapital på 351.417 kr.


I 2019 havde Herning Billedskole indtægter for 1.954.943 kr., hvoraf driftstilskuddet fra Herning Kommune udgør 1.057.000 kr. Udover det kommunale driftstilskud, stiller Herning Kommune lokaler vederlagsfrit til rådighed for Herning Billedskole.

Andre indtægter i 2019 var elevbetalinger på 394.728 kr., arrangementer og kurser på 182.186 kr., skoleprojekter på 108.744 kr., Kulturspirerne på 57.538 kr., Kulturfest Herning på 22.111 kr., Kultur på recept på 127.838 kr., og Pop Op Billedskole på 4.798 kr.

I samme periode havde Herning Billedskole udgifter for i alt 2.038.057 kr., hvoraf personaleomkostninger, inklusive lederløn, på 1.665.577 kr. udgør den væsentligste post. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer udgør 227.879 kr., mens andre eksterne omkostninger udgør 144.601 kr. og består af f.eks. småinventar, annoncer og brochurer, sekretærbistand, revision og ferniseringer.


Underskuddet på 82.791 kr. i 2019 skyldes blandt andet halvering og dermed tidligere afslutning af det større 3-årigt pilotprojekt omkring billedkunstprofilskoler i Herning Kommune.

Herning Billedskole har haft flere elever og aktiviteter, samt indgået nye samarbejdsrelationer, der har medfødt nye projekter og dermed øgede indtægter, men den positive udvikling har ikke været tilstrækkeligt til at skabe balance i regnskabet.


Herning Billedskole har ikke i den nærmeste fremtid planlagt projekter i en størrelsesorden, der kan skabe økonomisk balance, samtidig med at billedskolen bibeholder sin nuværende faglige position, og vælger derfor at investere den opsparede kapital i stabilisering og fortsat udvikling, hvorfor Herning Billedskole i 2020 ligeledes budgetterer med et underskud på 213.000 kr.


Denne situation er ikke holdbar for Herning Billedskole, og der arbejdes på at skaffe midler til at sikre Billedskolens nuværende volumen gennem investering af tid i udvikling af nye projekter og nye samarbejdsrelationer.


Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.


Som et nyt tiltag har Herning Billedskole indgået et samarbejde med UngHerning. UngHerning udbyder hold for unge med særlige vanskeligheder. Derudover har Billedskolen stået for et projekt med udsmykning af UngHernings kantine i deres nye lokaler.

Et andet tiltag er et projekt i det nye pigelokale i klubben på Holtbjerg, hvor klubbens brugere sætter et personligt billedkunstnerisk præg på lokalet.


Kultur på recept har i 2019 kørt med stor succes på Billedskolen. Tilbuddet har stor appel til mange borgere i målgruppen og fra 2020 kører kurserne som et fast tilbud.


Projektet Pop Op Billedskole, hvor en værkstedsbus kører ud til skoler og institutioner i kommunens yderområder, med spændende udendørsprojekter i form af skulptur og installationer, var en stor succes. Derfor håber Herning Billedskole at få etableret en permanent udgave af Pop Op Billedskole.


Herning Billedskole ønsker at imødekomme de børn og unge, der har særlige evner og interesse for at udvikle sig inden for billedkunst. I 2020 planlægger Billedskolen at udvide deres tilbud med deres nye hold der hedder Xtra. Den indsats skal være første trin i Billedskolens øgede indsats for talentudvikling og dermed bidragsyder til den billedkunstneriske fødekæde.


Herudover har Herning Billedskole i flere år været involveret i en række projekter, blandt andet Børneteaterfestival, Kultur i Mørket, Kulturfest Herning og Kulturmødet på Mors.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsrapport og beretninger 2019  for Herning Billedskole tages til orientering
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt. Udvalget ønsker at billedskolen igangsætter arbejdet med at få bragt balance i økonomien.

Bilag

  • Årsberetning 2020
  • Årsrapport 2019