Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, Herning

Dagsordenpunkter

96. Generationernes Hus

Sagsnr.: 02.00.00-A00-2-20 Sagsbehandler: Lilian Lyngholm Bertelsen  

Generationernes Hus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRXX

X

Øvrige sagsbehandlere: Søren Juul Baunsgaard

Sagsresume

Budgetforliget for 2020 indeholder en aftale om opførelse af et "Generationernes Hus" i Herning By.
Det blev besluttet at projektet skulle udvikles af Social- og Sundhedsudvalget.

Hen over foråret og sommeren 2020 er der gennemført en proces med det formål at udvikle en vision for ”Generationernes Hus”.
Visionen skal efterfølgende skabe retning for det konkrete byggeprojekt og det liv der skal leves i Generationernes Hus. Visionen forventes at blive besluttet på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 12. august 2020. På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget, præsenteres de foreløbige data og tematikker drøftes. Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Anne Marie Søe Nørgaard og direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Søren Liner, deltager i punktets behandling.


Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2020 er det aftalt, at der skal opføres et "Generationernes Hus" i Herning. Som et led i udmøntningen af plejeboligplanen skal byggeriet indeholde 54 plejeboliger. Ud over kernen af plejeboliger kan forskellige andre boligtyper tænkes ind i byggeriet - eksempelvis familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger og seniorboliger.


Der er gennemført en proces for at afdække hvad Herning Kommune ønsker sig og, hvilken forskel Generationernes Hus skal gøre - dels for dets beboere, men også for byen og kommunen som helhed. Hvad vil man opnå ved er ”Generationernes Hus”

Processen gennemføres som en åben og inddragende proces, hvor borgerne i Herning Kommune, forskellige foreninger i lokalsamfundet, faggrupper og andre fagudvalg og forvaltninger i kommunen på forskellig vis giver input. Udover borgerinvolveringen, har der været gennemført interviews med eksterne fagpersoner med erfaring på området F.eks. har der været dialog med Realdania, Bovieran og OK fonden, som alle har erfaringer med at etablere boligfællesskaber.


Målet med processen er at der, med afsæt i de givne input og indsamlede data, udarbejdes en konkret vision for Herning Kommunes bud på et "Generationernes Hus".


Indsamlingen af ovenstående data, samt gennemgang af eksisterende rapporter og undersøgelser, begynder at give klarhed over de ”samfundstendenser” der berettiger et ”Generationernes Hus”. Den tværgående analyse giver også pejlinger i forhold til ”tematikker” og ”erfaringer”, der går igen, og som kan ligge til grund for den kommende udvikling af visionen (Bilag 1)


Tematikker og erfaringer der fremgår at bilaget er foreløbige og udvikler sig som dataindsamlingen skrider frem. Indtil nu har det været tematikker og erfaringer som: ”Et ønske om at flytte fokus fra mig til os”, ”Balanceret åbenhed mod omverdenen” ”Bo på mindre, hav adgang til mere” og ”Fællesskab omkring en værdi eller stedbunden identitet” der har vist sig at træde særligt frem.


Ved datagennemgangen begynder der at tegne sig et profilbillede af en kommende beboer i ”Generationernes Hus”, som værende et menneske med et erkendt behov for fællesskab, et ønske om et ”naboskab+”, fokus på hverdagslivet og værdierne miljø, fællesskab og frivillighed. (Bilag 1)


Der er pågået en proces med at sammentænke de fremkomne tematikker og erfaringer med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Temaerne kobler sig særligt til fire verdensmål ”Sundhed og Trivsel” ”Bæredygtig energi” ”Bæredygtige byer og lokalsamfund” og ”Ansvarligt forbrug og produktion” Disse bringes med i det videre arbejde.


Særligt for kultur- og fritdsudvalgets diskussion af Generationernes Hus er det relevant af inddrage tidligere erfaringer fra husfællesskabet mellem Kulturellen og Koloritten.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.
at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter tematikker og erfaringer, de ser som særlig vigtige at prioritere i den endelige udvikling af visionen for Generationernes Hus   
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • A4_Generationernes HUS - foreløbige fund_print