Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, Herning

Dagsordenpunkter

107. Operaen i Midten - Årsregnskab 2019

Sagsnr.: 20.01.02-S55-3-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Operaen i Midten - Årsregnskab 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: Mette Korzylowski Pedersen

Sagsresume

Holstebro Kommune fremsender årsrapport 2019 for Operaen i Midten til orientering.

Sagsfremstilling

Operaen i Midtens årsrapport er godkendt af Holstebro Kommune på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 25. maj 2020. Holstebro Kommune er tilsynsførende kommune for Operaen i Midten.


Den selvejende institution, Operaen i Midten, er et egnsteater, som er støttet af de fire kommuner; Herning, Ikast-Brande, Holstebro og Struer.


Regnskabet udviser et overskud på 408.597 kr. Egenkapitalen er pr. 1. januar 2020 på 622.968 kr. Det ekstraordinært store overskud skal ses i lyset af, at forestillingen "Song of the Child" er blevet udsat til 2020.


Teatret arbejder med budgetterede over- og underskud indenfor rammerne af egnsteateraftalen med henblik på at bevare størst muligt kunstnerisk fleksibilitet i forhold til nye produktioner m.v.


I henhold til egnsteateraftalen, som gælder i perioden 1. januar 2017 - 31. december 2020, skal teatret hvert år producere 2 professionelle scenekunstforestillinger indenfor opera og/eller musikdramatik.

Det er et mål for teatret at arbejde ud fra kriterier om originalitet, relevans og tilgængelighed. Overordnede mål herudover er at styrke og udvikle teatrets position som førende indenfor opera for børn og unge, at understøtte og gentænke publikumsrelationer og at tiltrække et nyt publikum til opera.


I 2019 har Operaen i Midten kunne tilbyde det voksne publikum "La Boheme", som blev vist 21 gange med knap 3.000 publikummer. Produktionen var en co-produktion med Teatret Undergrunden og Den Fynske Opera.


I 2019 gennemførtes for anden gang børneoperafestivalen Grow Op med 24 forestillingsvisninger fordelt i de fire ejerkommuner. Festivalen forventes gentaget i 2021. De 0-3 årige (og deres voksne) blev tilbudt forestillingen "Nocturne", mens de 7-10 årige blev præsenteret for "Romers ABC" og de 10-13 årige så "Billederne synger".


Teatret er i år blevet evalueret for anden gang af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst med meget tilfredsstillende resultat. Teatrets ledelse implementerer evalueringens anbefalinger i teatrets fremtidige virke.


Tilskuddet fra Herning Kommune på 932.000 kr. i 2019 er korrekt medtaget i regnskabet.


Forvaltningen gør opmærksom på, at revisionen har givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. Bemærkningerne vedrører afvigelse af anvendt regnskabspraksis i forhold til årsregnskabsloven, grundet hensættelse af 150.000 kr. til ”Song of a child”, som er udsat til 2020, samt en bemærkning om, at bilags- og momsdokumentation er ufuldstændig. Der er hensat 149.000 kr. til eventuel momsafklaring.


Revisionen har i revisionsprotokollatet for 2019 noteret, at de ville forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikation, såfremt bestyrelsen godkendte årsregnskabet i den foreliggende form. Bestyrelsen for Operaen i Midten besluttede at godkende årsregnskabet.

Forvaltningen har været i dialog med Holstebro Kommune, som er tilsynsførende kommune for Operaen i Midten. Holstebro Kommune oplyser, at hensættelsen holder sig inden for den gældende egnsteateraftale-periode, og at den ufuldstændige bilags- og momsdokumentation skyldes flere udskiftninger i personalet på meget kort tid, hvorfor der er afsat midler til eventuel imødegåelse heraf.


Holstebro Kommune har på den baggrund, som tilsynsførende kommune, forholdt sig til og godkendt årsregnskabet uden bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskab 2019 for Operaen i Midten tages til orientering
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt. Udvalget beder Herning Kommunes repræsentant i bestyrelsen være opmærksom på de afvigende forhold som revisionen påpeger

Bilag

  • Bilag KFU 25052020 - Årsrapport 2019