Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, Herning

Dagsordenpunkter

97. Status på kulturpolitikken

Sagsnr.: 20.00.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Status på kulturpolitikken

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: Allan Boye Thulstrup, Michelle Johnsen og Pernille Schaltz

Sagsresume

Der fremlægges status på kulturpolitikken, som blev vedtaget i oktober 2016. Denne sag handler om hvordan det er gået, og hvordan politikken anvendes i praksis i kommunen. Det er samtidig en anledning til at overveje, hvilke indsatser, der skal arbejdes med fremover. KFU skal drøfte status og beslutte de kommende indsatsområder.

Sagsfremstilling

Siden kulturpolitikken blev udarbejdet og godkendt i 2016, implementeringsplanen godkendt i 2017, samt en bevilling i budgetforliget 2017 til en årligt tilbagevende kulturfestival i kommunen, hvor der kunne arbejdes med de tværgående indsatser, har kulturlivet og forvaltningen arbejdet med afsæt i disse beslutninger. KFU er løbende orienteret om arbejdet med de tværgående indsatser i regi af Kulturfest Herning, ligesom der naturligt også dukker sager op på dagsordenen, som har sin rod i de tre hovedtemaer i kulturpolitikken. Kulturinstitutioner og andre kulturaktører producerer på daglig basis kunst og kultur af høj kvalitet, og denne status er derfor på ingen måde en fyldestgørende liste over, hvordan der hele tiden arbejdes på at gøre kulturen til en vigtig del af vores allesammen hverdag.

Kulturpolitikken har tre hovedtemaer, og det er dem, kulturinstitutionerne i høj grad fokuserer på og arbejder med i deres dagligdag.


Når kultur er løftestang

”…handler om alle de tilfælde, hvor kulturen tjener et andet formål. Det kan for eksempel være, når formålet med et kulturprojekt er at opnå bedre integration, mere sundhed og bedre indlæring.”

Mange kultursteder har projekter og arrangementer, hvor kulturen bruges med et andet mål for øje. Det gælder for eksempel:

 • Den Jyske Sangskole arbejder sammen med psykiatrien om Sang for Sindet, som handler om, at sang er godt for den mentale sundhed og som en hjælp for psykisk sårbare.
 • Herning Bibliotekerne fokuserer på nye fællesskaber for på den måde at skabe ekstra værdi i borgernes hverdag og afhjælpe ensomhed. Læsegrupper og guidet fælleslæsning anvendes som decideret sundhedsfremme.
 • Huset No7 har oprettet "Det Skæve Kor" og Lær Dansk har "Internationalt Sangfællesskab". Begge tiltage er kor, men formålet er i høj grad at skabe gensidig forståelse og fællesskab, frem for nødvendigvis at synge smukt og rent. Det afhjælper ensomhed og fremmer integration.
 • Team Teatret har et projekt, de kalder Team Peace. Sammen med Plads til Forskel og UngHerning bruger Team Teatret scenekunstens virkemidler til at give unge fra Holtbjerg nye kompetencer. Det giver de unge mennesker bedre fremtidsmuligheder og hjælper måske mønsterbrydere.
 • Herning Kommune laver Kultur på Recept sammen med forskellige kulturinstitutioner.
 • Levende Musik i Skolen (LMS) tilbyder professionelle skolekoncerter til skoleelever i hele landet. Artisterne er nøje udvalgte, og det vurderes, om musikken lever op til kvalitetskravene, og at det er målrettet børn og unge. Til hver gruppe/artist udvikles undervisningsmateriale, som skolerne kan benytte i undervisningen i forbindelse med koncerten. I Herning Kommune forsøger man, som det første sted i landet, at skabe synergi mellem LMS-koncerter og de lokale aktørers musiktilbud med målet om at alle grundskole elever skal opleve den professionelle musik live og opnå større forståelse for musikken.
 • De unge fra Ungdomscenter Knudmosens STU og Fokus på Talent har været inddraget som hjælpere i flere forskellige kulturevents, og de står blandt andet for alt praktisk ved børnekarneval i forbindelse med Kulturfest Herning.


Når vi skaber kultur

”…handler om hele den kulturelle fødekæde. Om at fritidskunstnere, talenter og de professionelle inspirerer hinanden – og at der er en uløselig afhængighed mellem de forskellige grupper. Og ikke mindst at hver gruppe har sin egen berettigelse.”

Kulturen lever, når den skabes. Og det gør den mange steder og på mange niveauer i Herning Kommune. Det gælder for eksempel:

 • Biblioteket arbejder i høj grad med fokus på børnene, når det handler om at skabe kultur. Børn mødes i skriveskole, Idefabrikanter ud- og afvikler kulturelle tilbud for børn, junioranmeldere anmelder bøger og laver litterære tilbud til deres jævnaldrende. Derudover involveres brugerne i det kulturelle arbejde, og der er fokus på at skabe rum til de borgere, der ønsker at involvere sig og bidrage til fællesskabet -uanset alder og interesse.
 • Talentskolens musiske linje med Den Jyske Sangskole og Herning Musikskole ved roret har fokus på udvikling af fremtidens sangere og musikere. Unge mennesker som hver eneste dag skaber og lever kultur sammen.
 • De kulturfrivillige, som sammen med kulturinstitutionerne understøtter og medvirker til, at mange får kulturelle oplevelser, samtidig med at frivilligfællesskabet er kultur i sig selv. Både Historiens Hus, CHPEA-Museum, Fermaten og Team Teatret har mange frivillige. Meget kulturarbejde og -formidling drives også på frivilligbasis, f.eks. amatørteaterforeninger og andre kulturforeninger.
 • Fermaten arbejder med et netværk for upcome musik, primært i kulturregionen men også med samarbejde på tværs af landet. Formålet er udvikling og udveksling inden for upcome musikken. En del af aktiviteterne ligger i regi af FREKVENS, men der er også en del af arbejdet, der er rette mod spillesteder, talentskoler med videre.
 • Kultur og Fritid arbejder i høj grad for at hjælpe projekter, som handler om at skabe kultur på vej. Det gælder både de unge, som får sparring i forhold til Ungepuljen, men også kulturprojekter i bred forstand.


Når kultur rører os

”…handler om at skabe grundlag og rum for, at borgerne kan blive berørt af kulturen. Det kan være professionel kunst, men det kan også være at betragte sit barn stråle af skaberglæde på kulturskolen. Det handler også om at fokusere på historien, for når vi kender fortiden, kan vi bedre forstå nutiden og lægge planer for fremtiden.”

Kulturen rører os hver dag, og den er en kilde til dannelse, undren og udvikling. Det sker overalt i Herning Kommune, i det små og på den helt store klinge. Variationen i arrangementerne, forskelligheden i aktørerne bag arrangementerne og et højt aktivitetsniveau er en styrke. Høj kunstnerisk kvalitet, stor underholdningsværdi, nærværende oplevelser – det handler om det sublime på mange niveauer.

Det gælder for eksempel:

 • Kulturformidling er et nøgleord for mange af kommunens kultursteder. Tekstilmuseets udstilling Made in Midtjylland har blandt andet medvirket til en moderne og tidssvarende formidling af områdets historie og tekstilindustriens betydning for, hvordan Herning er i dag.
 • HEART får ros for, hvordan de nytænker publikumsudvikling i et kunstmuseumsperspektiv.
 • Kulturspirerne arbejder med børnehavebørnenes kunstneriske dannelse, æstetiske læringsprocesser og pædagogiske greb via konkret samarbejde mellem kunstinstitutioner og børnehaverne. Det forbereder børnene på at opleve og udøve kunst og kultur fremadrettet.
 • Oplevelser er en vigtig bestanddel af Hernings DNA. Spændvidden er stor. Fra de største koncerter i MCH til en lille nichekoncert på Kontrast. Det er fra de ypperste sangtalenter til sanglege fra gamle dage på Frilandsmuseet. Det er relevante professionelle teaterforestillinger, og det er cirkusskole for børn.
 • Frivillighed er højt på dagsordenen i Herning Kommune. Mange kultursteder arbejder med frivillige. Frivillige, som er en forudsætning for, at oplevelserne bliver rigtig gode. Frivilligt forår er et initiativ som tænker frivillighed på tværs af kultur, idræt og sociale indsatser.
 • Biblioteket har åbent 522 timer på de fysiske biblioteker i kommunen (se evt. bilag), og der arbejdes hårdt på at udvikle det digitale bibliotek med både medier og kulturelle oplevelser for borgerne 24 timer i døgnet.


Status på fokuspunkter fra kulturpolitikkens vedtagelse indtil nu

De første fokuspunkter, som KFU udpegede, var: "gode historier til flere" (formidling og tiltrækning), "vi lytter til hinanden" (brugerinvolvering), "vi lærer af erfaringer" (forskning og modeludvikling) og "kultur for alle" (borgere og lokaliteter).

KFU besluttede også, at det konkrete arbejde skulle forankres i en årlig tilbagevendende kulturfestival (Kulturfest Herning), at der skulle etableres fora på tværs for at fremme samarbejdet, samt arrangeres en halvdagskonference hvert andet år med deltagelse af KFU, kulturinstitutioner og administration. Det er der eksempelvis arbejdet med på disse måder:

 • HerningErKultur er udviklet i samarbejde med kulturinstitutionerne, og har de seneste tre år arbejdet med at fortælle de gode historier om kulturen i Herning til flere. Over 11.000 følger nu HerningErKultur på de sociale medier, og der arbejdes på, at platformen hele tiden er i front på området.
 • Kulturfest Herning er blevet et forum for samskabelse og involvering, både for foreninger og institutioner, men også i forholdet mellem institution / forening og den enkelte borger. Det er kulturfestens DNA, at samarbejdet tilfører ny værdi til den enkelte, gør fællesskabet klogere og inspirerer alle. Der er også i regi af kulturfesten, at der arbejdes med modeludvikling på tværs af genrer / kunstarter, afprøves nye formater og metoder til samarbejde, for eksempel i forhold til geografi, ligesom det også er et forum for fælles idéudvikling. Det konkrete i projektet giver en rummelighed for aktørerne og en mulighed for at udvise mod og prøve nye ting af. Kulturfesten har sat scenen for, at "de unge" i stor stil kom ind til byen til koncert i 2019. Kulturfest Herning har været platform for møder på tværs.
 • Der har været afholdt foretræderunder, hvor kulturinstitutionerne har besøgt KFU, ligesom der har været afholdt kulturledermøder. Halvdagskonferencen har ikke været afholdt. Under planlægning er et "kur-arrangement" med deltagelse af KFU, kulturinstitutioner og administration, ligesom kulturlederforumet udvikler sig i retning af tema-baserede møder.


Forslag til fremadrettede fokuspunkter

Med udgangspunkt i de tværgående fokuspunkter i ovennævnte kunne der sættes følgende retninger på arbejdet fremadrettet:

 • "kultur for alle" - der skal være kultur for enhver, og der skal være kultur i hele kommunen.:
  • borgerforeninger / lokalsamfund - landsbykontaktudvalg, centerbyudvalg, cityforeningen, evt. råd (handicapråd, ældreråd med flere) inddrages på årlig basis i kommunens kulturliv, både med orientering, men også med reel mulighed for deltagelse. Der skal være en bevidsthed om, at det er muligt at byde ind og være en del af kulturen i Herning.
  • yderligere tiltag for at understøtte sub- og ungekulturen i Herning Kommune, herunder et øget samarbejdet med UddannelsesbyHerning, UngHerning, Bevæg Dig For Livet og initiativer på tværs af kommunegrænser.
 • "vi lytter til hinanden" og "vi lærer af erfaringer" - der skal være rum for deling af viden, erfaringer og faglighed kulturaktørerne i mellem - og mellem kulturaktører og andre (for eksempel private erhvervsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og politiske udvalg).
  • Kulturfest Herning er en naturlig platform for udvikling, samarbejde på tværs og fælles initiativer, og her faciliteres mødet mellem aktører. Det er i den ramme, at der arbejdes konkret med kulturprojekter og arrangementer i en fælles kontekst.
  • Der skal arbejdes videre med at finde formen for den fælles dialog mellem politikere og kulturaktører.
  • HerningErMusik er et samarbejde mellem musikaktører i Herning Kommune. Både koncertsteder, øvelokalefaciliteter, musik- og sangskole, udøvende musikere, musikformidlere med videre. Formålet er sammen at gøre musiklivet i Herning Kommune endnu bedre, endnu mere visionært og stadig mere vedkommende.
 • "gode historier til flere" - de gode historier om kulturen i Herning skal fortælles til flest mulige, så flere eksisterende og nye borgere bruger kulturen mere og er fortrolige med den.
  • HerningErKultur er en naturlig platform for kommunikationen om kulturen i Herning, og der skal i høj grad være fokus på, at "oversætte" kulturen til borgernes hverdag, men også på at identificere de gode historier og fortællere.


Arbejdet med kulturpolitikken forholder sig aktivt til FNs 17 verdensmål, især 4 (kvalitetsuddannelse), 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund) og 17 (partnerskaber for handling). Det konkrete kulturelle og kunstneriske indhold, som aktørerne genererer og producerer, kan dog sagtens omhandle alle 17 verdensmål.

Der skal til stadighed være fokus på bæredygtighed i events.Økonomi

Der er afsat 400.000 kr. årligt til afvikling af Kulturfest Herning. Formålet med kulturfestivalen er at udgøre en ramme om en fejring af kulturen i Herning Kommune, herunder også at facilitere arbejdet med nogle af indsatserne i kulturpolitikken. Indsatser som munder ud i reelle kulturproduktioner.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at evalueringen drøftes
at forslag til fremadrettede fokuspunkter godkendes
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Kort over bibliotekets aktiviteter i kommunen