Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 2. juni 2020
Mødested: Via Skype

Dagsordenpunkter

89. Museum Midtjylland ansøger om tilskud til udvikling af formidlingsinitiativer

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-4-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Museum Midtjylland ansøger om tilskud til udvikling af formidlingsinitiativer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted

Sagsresume

Museum Midtjylland fremsender ansøgning til Herning Kommune om tilskud til udviklingen af to formidlingsinitiativer. Ansøgningen fremsendes på baggrund af museets gode udvikling over de seneste år med et ønske om fremadrettet at styrke undervisningstilbud og tilbud til de ældre.

 

Sagsfremstilling

Museum Midtjylland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum for Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune. Museet fordeler sig på fem besøgssteder samt en større, lovpligtig indsamlings-, registrerings-, bevarings-, formidlings- og forskningsindsats.

  

Museet har over de seneste tre år været igennem en dynamisk udvikling, der har givet generel fremgang på alle planer. Museet har arbejdet med udviklingen af en række nye initiativer, der har bidraget til at øge museets besøgstal med både flere og nye brugere. Det gælder fx lørdagsmatinéer på Herningsholm Museum, dogmeforedrag med genstande og hands-on aktiviteter i fokus samt de børnerettede aktivitetstilbud "Museum for dig!" og "Museets Helte". Museum Midtjylland har i 2019 haft 29.750 besøgende fordelt på museets fem besøgssteder, hvilket samlet set giver en fremgang på mere end 11.000 gæster henover de seneste tre år.

 

På baggrund af museets positive udvikling over de seneste år, fremsender museet nu ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget på 975.000 kr. til udviklingen af følgende to initiativer:

 

Undervisningstjenesten - læring for (og om) livet:

I takt med det stigende besøgstal og den generelt positive udvikling henover de seneste år, har museet nået et punkt, hvor der opleves et udtalt behov for en fuldtidsansat medarbejder med specifikke kompetencer inden for læring og didaktik. Tilføjelsen af en kvalificeret medarbejder inden for undervisningsområdet vil sikre etableringen samt udviklingen af en formaliseret undervisningstjeneste, hvor medarbejderen blandt andet vil skulle varetage og facilitere nuværende og nye læringstiltag for kommunens skoler og institutioner. Der lægges op til en yderligere deltidsansættelse af en undervisningsassistent til formålet.

 

Med udviklingen af en fast undervisningstjeneste skabes mulighed for et bredt udbud af innovative tiltag, der både kan rumme anderledes og legende læringsforløb på børnehaveniveau, men også workshops og læringsforløb om eksempelvis kritisk kildetilgang, materialelære og entrepreneurship på det gymnasiale og videregående niveau. Udover en styrkelse af tilbud til kommunens skoler og institutioner, vil undervisningstjenesten også kunne bidrage til en øget udvikling af museets generelle formidlingsprofil, der indeholder aktivitetstilbud til alle kommunens borgere. Dermed ville det læringsmæssige og didaktiske indhold højnes generelt på tværs af museets tilbud og platforme.

 

Ældretrivsel - fra erindringscafeer til frivillighed:

Museum Midtjylland har et stærkt ønske om ikke kun at arbejde med kommunens yngste borgere, men også den ældre generation. Derfor ønsker museet, med ansættelsen af en deltids frivillig- og ældremedarbejder, at styrke det nuværende og påbegyndte arbejde med ældretrivsel. Dette område spænder fra erindringsformidling for ældre demente til museet som socialt og aktiverende rum for frivilligt arbejde.

 

Museet igangsatte i 2019 et projekt omkring erindringsformidling inspireret af Den Gamle Bys arbejde med ældre demente, men med tilpasning til Museum Midtjyllands egne rammer og virkelighed. Museet besidder nogle unikke rammer i forhold til formålet, og der er derfor udpræget ønske om, at museet fremadrettet kan tilbyde arrangementer til kommunens ældre med fast frekvens - eksempelvis erindringscafeer faciliteret både af og på museet. I tilknytning til erindringsformidlingen danner museet med alle dets besøgssteder også rammen for en lang række borgeres fritidsaktiviteter. Mange ældre og frivillige benytter museets faciliteter som rum for socialt samvær og fysisk udfoldelse. En ansættelse af en deltidsmedarbejder vil kunne raffinere og videreudvikle på arbejdet med de engagerede frivillige, med målet om at prioritere målgruppen og dermed højne livsglæde, hverdagen og den enkeltes ressourcer.

 

Som tillæg til ovenstående fokusområder, vil museet forsat sideløbende arbejde med museets lovpligtige funktioner og bibeholdelse af et højt arkæologisk niveau. Derudover er en effektivisering af magasinerne pågående.

 

Økonomi

Museum Midtjylland ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om et årligt tilskud på 975.000 kr. Midlerne dækker over lønkroner til følgende ansættelser:

 

  • 608.000 kr. til en undervisningsansvarlig medarbejder (fuldtidsstilling)
  • 91.000 kr. til en undervisningsassistent (deltidsstilling)
  • 276.000 kr. til en frivillig- og ældreansvarlig medarbejder (deltidsstilling)

 

Museum Midtjylland har i 2020 et bevilliget driftstilskud fra Herning Kommune på 4.320.000 kr. og fra Ikast-Brande Kommune på 1.990.890 kr. Der bidrages forholdsmæssigt tilsvarende kommunestørrelse.

  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning om tilskud - Museummidtjylland_20.05.2020.pdf