Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 2. juni 2020
Mødested: Via Skype

Dagsordenpunkter

86. Oplæg til Kultur- og Fritidsudvalget arbejde med FN's 17 Verdensmål

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Oplæg til Kultur- og Fritidsudvalget arbejde med FN's 17 Verdensmål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Der blev på Kultur- og Fritidsudvalget møde den 8. februar 2020 truffet beslutning om, at forvaltningen skulle udarbejde et oplæg for udvalgets muligheder og fokusområder i det videre arbejde med FN's 17 Verdensmål. Forvaltningen fremlægger her forslag til det fremadrettede arbejde.

 

Sagsfremstilling

Det blev i budgetforliget 2020 fastslået, at de politiske fagudvalg i Herning Kommune løbende skal arbejde med bæredygtighed som minimum hvert kvartal. På møde den 8. februar 2020, pkt. 18 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget det fremadrettede arbejde. Beslutningen blev, at forvaltningen skulle komme med et oplæg til den videre proces.

 

På Kultur- og Fritidsudvalgets område sker der i øjeblikket mange tiltag der involverer en lang række af de 17 verdensmål, og mange aktører benytter allerede målene som en fast del af deres daglige virke. Det gælder både ift. igangsættelsen af nye initiativer, den almene drift og den kunstneriske produktion. I dialogen med de forskellige aktører er det tydeligt, at verdensmålene benyttes aktivt, og at der evnes at skelne mellem målenes relevans for den enkelte institution, forening eller projekt. Derfor anbefaler forvaltningen, at samtlige 17 verdensmål på aktørernes område sidestilles som ligeværdige mål og værdier. 

 

I Kultur- og Fritidsudvalgets videre arbejde anbefaler forvaltningen dog, at disse følgende mål udpeges som særligt interessante:

3. Sundhed og trivsel, 4. Kvalitetsuddannelse, 5. Ligestilling mellem kønnene,

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst, 10. Mindre ulighed, 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12. Ansvarligt forbrug og produktion, 13. Klimaindsats, 15. Livet på land,

17. Partnerskaber for handling.

 

Kultur:

Både kulturinstitutioner og andre kulturaktører forholder sig løbende til de forskellige mål. På kulturområdet arbejdes der dog blandt andet specielt med bedre udnyttelse af ressourcer og ikke mindst hinanden. Herning Kommunes kulturpolitiks tre hovedtemaer "Når kulturen er løftestang", "Når vi skaber kultur" og "Når kultur rører os" lægger et naturligt fokus på samarbejde, og de udpegede fokuspunkter, der kredser om fx brugerinvolvering, formidling samt borgere og lokaliteter, skaber en nødvendig opmærksomhed på samskabelse og møder på tværs.

 

Et konkret initiativ som Kulturfest Herning sætter en lang række aktører fra både det frivillige og professionelle lag i spil, og skaber dermed nye muligheder for samarbejder. Forvaltningen anbefaler derfor, i naturlig forlængelse af kulturpolitikken, at mål 17. Partnerskaber for handling udvælges som et særligt fokuspunkt på kulturområdet med målet om fortsat at understøtte en bæredygtig kulturudvikling på tværs af aktører og vækstlag.

 

Fritid:

På fritidsområdet arbejdes der ligeledes løbende med verdensmålene. Et konkret eksempel er projektet Bevæg dig for Livet, der både arbejder indgående med det aktive liv og den generelle sundhed, men blandt andet også med den sociale bæredygtighed, hvilken er en grundsten og et vilkår for udviklingen af det frivillige foreningsliv, der i høj grad baserer sig på aktive lokalsamfund og ildsjæle.

 

Et andet eksempel er udarbejdelsen og arbejdet med Det Blå Rum, hvor en lang række aktører som fx borgere og kommende brugerforeninger samarbejder med Herning Kommune om skabelsen af et nyt og bæredygtigt fælles område ved Fuglsang Sø. I dette projekt er en lang række af verdensmålene sat aktivt i spil, hvor særligt den bæredygtige byudvikling og også igangsættelsen af det lokale miljø er i fokus. Forvaltningen anbefaler derfor, at både mål 3. Sundhed og trivsel og mål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund udvælges som to særlige fokuspunkter på fritidsområdet med målet om at understøtte både arbejdet for den almene sundhed, men også nuværende projekter og fremtidige initiativer på tværs af foreninger og aktører i hele kommunen.

 

Herning Bibliotekerne:

På biblioteksområdet er et centralt element i arbejdet med verdensmålene folkeoplysningen. Folkebibliotekernes kerneopgave er generelt at fremme folkeoplysning, viden og uddannelse, og Herning Bibliotekerne er allerede i gang med en større og bredt udfoldet oplysningsindsats for både børn og voksne. Indsatsen rummer fx initiativer som Bæredygtighedsdag, Børnefolkemøde, digitale deleplatforme samt bibliotekets egen indsats for at skabe en mere bæredygtig institution.

 

Dertil kommer arbejdet med et forventeligt kommende nationalt indsatsområde for landets biblioteker foranlediget af Kulturministeren - "Kultur for alle". Her lægges en indsats for at gøre bibliotekerne relevante for flere forskellige grupper af borgere, end det er tilfældet i dag. Der skal arbejdes målrettet og kvalificeret med at være inviterende og inkluderende overfor den borgergruppe, som af sociale, kulturelle eller andre årsager ikke oplever, at bibliotekerne har noget at tilbyde dem. At have lige adgang til viden og kulturelle fællesskaber, uanset baggrund, er basalt for mulighederne for demokratisk deltagelse og dannelse. Med baggrund i ovenstående anbefaler Herning Bibliotekerne og forvaltningen derfor, at både mål 4. Kvalitetsuddannelse og mål 12. Ansvarligt forbrug og produktion udvælges som to særlige fokuspunkter på biblioteksområdet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal, jf. beslutning på budgetforliget 2020, arbejde med verdensmålene som minimum hvert kvartal. Udvalget skal derudover sikre en løbende opfølgning. For at understøtte et kontinuerligt arbejde og en løbende opfølgning på såvel kultur- som fritidsområdet anbefaler forvaltningen derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget fremadrettet henstiller til, at alle ansøgninger i relevant grad forholder sig aktivt til verdensmålene.

 

Dette betyder, at forvaltningen i dialog med kommende ansøgere gør de 17 verdensmål til en naturlig opmærksomhed i sagsbehandlingen. Hermed sikres det, at verdensmålene holdes vedvarende præsente, og at alle ansøgere i udviklingen af eget område, eller i udarbejdelsen af nye projekter, sørger for refleksion over egen praksis. Samtidig vil der med udvalgets behandling af ansøgningerne sikres en løbende opfølgning henover året. Forvaltningen foreslår at der, som supplement til den enkelte sagsbehandling, i oktober 2020 samt ved årets udgang udarbejdes en generel opfølgning for særligt interessante aktiviteter på udvalgets område, ligesom der ved årets udgang vil sættes retning for det kommende år.  

  

For bibliotekets område sikres det kontinuerlige arbejde og den løbende opfølgning igennem udarbejdelsen af en årlig handleplan for bæredygtighed til præsentation og godkendelse for Kultur- og Fritidsudvalget. En årlig handleplan sikrer foruden oplysning til udvalget også muligheden for koordination med og understøttelse af andre lokale indsatser – fx iværksat af kommunens bæredygtighedscenter. Handleplanen for 2020 omfatter både fokus på folkeoplysende aktiviteter for børn, unge og voksne, et særligt fokus på skoleområdet, projektarbejde og interne bæredygtigheds initiativer. Ved årets udgang følges der op på de igangsatte initiativer, ligesom en handleplan for det kommende år præsenteres til godkendelse.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at mål 17. Partnerskaber for handling godkendes som et særligt fokuspunkt på kulturområdet
at mål 3. Sundhed og trivsel samt mål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund godkendes som særlige fokuspunkter på fritidsområdet
at mål 4. Kvalitetsuddannelse og mål 12. Ansvarligt forbrug og produktion godkendes som særlige fokuspunkter på biblioteksområdet
at forvaltningen fremadrettet i relevant grad implementerer arbejdet med de 17 verdensmål i sagsbehandlingen ved ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalget
at forvaltningen i oktober 2020 samt ved årets udgang udarbejder en opfølgning på særligt interessante aktiviteter på kultur- og fritidsområdet
at Herning Bibliotekernes handleplan for bæredygtighed i 2020 godkendes
at der fremadrettet årligt godkendes handleplan for Herning Bibliotekernes arbejde med de 17 verdensmål for det kommende år
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt, idet udvalget understreger, at sundhed i verdensmålsarbejdet også omfatter mental sundhed.

Bilag

  • FN's verdensmålsindsats 2020